Parenteel Fickel

PARENTEEL INDISCHE FAMILIE FICKEL

Inleiding.

De genealogie van de familie Fickel in Nederlands Indië begint met Jacob Fickel, een Duitse huursoldaat die via het Centraal Werf Depot in Harderwijk op vrijwillige basis in 1828 in dienst gaat bij het Nederlands Indische Leger (later het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL).

De vader van Jacob, Johann Jacob, is 3 keer gehuwd geweest en heeft 14 kinderen op de wereld gezet. Het zal bij Jacob thuis dus geen vetpot geweest zijn. Vader Johann Jacob, van beroep Leinewebermeister, ging op 8 december 1819 op pad over de heuvels naar een ander dorp om kleding te verkopen. Hij kwam echter nooit meer thuis. Er is een zoektocht gestart en zelfs een oproep geplaatst in de Gross Herzochlichen Zeitung met zijn signalement. Uiteindelijk werd hij op een weide gevonden op 10 februari 1820. Gezien de staat van het lichaam is hij ter plaatste ter aarde besteld.[1]

De Indische genealogie van de familie Fickel wordt met de kinderen van Jacob Fickel feitelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw gesplitst in twee takken: De nazaten van de twee langstlevende kinderen: Johanna Dorothea Fickel en Gustaaf Jacob Fickel.

This image has an empty alt attribute; its file name is Jacob-1024x456.jpg

Het bijzondere is hier dat Hendrik Philip, de zoon van Johanna Dorothea, bij zijn huwelijk aangeeft dat zijn vader onbekend is. Hij heeft dan ook de achternaam van zijn moeder gekregen. Zie verder op deze website het verhaal hier over DNA onderzoek – Fickel


                I. JACOB FICKEL, geb. 17 november 1798 Goddelau (Hessen, D.), zn. van Johann Jacob Fickel en Anna Maria Schmenger[2]. (In zijn militair stamboek staat dat naam van zijn moeder Keyser was, maar het archief in Darmstadt heeft bevestigd dat dit niet zo is). Militair in Hessische dienst voor  8 jaar 1/6 maanden. Vrijwillig geëngageerd op 18 augustus 1828 in het Indisch Leger voor 6 jaren. Op 18 augustus 1828 aangekomen in Oost Indië met het schip Anthonij.  Op 8 oktober 1828 korporaal. Op 1 januari 1835 brigadier. 29 januari 1835 paspoort in Indië toegestaan[3]. Hij verwierf de achtkantige bronzen medaille voor zijn rol in Java Oorlog. Overl. mogelijk Djokjakarta 3 juni 1859 als Jacob Fricker[4],

Militair stamboek Jacob Fickel

tr. Soerakarta 8 september 1830 Maria Elisabeth Triebel[5], geb. ongeveer 1810 [6], overl. Ambawara  (Semarang) 3 december 1881[7]. Ouders onbekend. Speculatief: Philip David Triebel of Christiaan Valenteyn Triebel of de militair J.H. Triebel, op basis van de registratie van Europese inwoners en overlijden in de Regerings Almanak. Wat de Burgerlijke Stand moet voorstellen is een opgave in de “Regeerings Almanak”. Die wordt uitgegeven vanaf 1815. Voor 1815 zijn er geen geboortes, huwelijken en overlijden geregisseerd anders dan in de boeken van de kerken.

Kinderen uit dit huwelijk
    1.            JOHANNA DOROTHEA FICKEL, volgt IIa.
    2.            JOHANNA HELENA FICKEL, geb. Soerakarta 1 januari 1833[8], overl. Soerakarta 19 oktober 1861[9],

tr. Soerakarta 6 september 1860 met Fridolin Muller[10] [11], zn. van Frans Muller en  Walburga Ehrhard. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Huwelijksregister Katholieke Kerk Johanna Helena Fickel en Fridolin Muller 1860. Met dank aan Ron van der Wal die in Indonesie het kerkelijk archief heeft digitaliseerd.

Johanna overleed 13 maanden na haar huwelijk.


    3.            JULIANA MARGARETHA FICKEL, geb. Soerakarta 12 november 1834, overl. Soerakarta 20 december 1836.
     4.            AUGUSTUS ANDREAS FICKEL, geb. Soerakarta 26 november 1836[12], overl.  Soerakarta 31  december 1836.[13]
     5.            GUSTAAF JACOB FICKEL, volgt IIb.IIa. JOHANNA DOROTHEA FICKEL, geb. Soerakarta  10 oktober 1831[14], overl. Soerakarta 13 oktober 1900[15]. Partner onbekend.
Werd ongehuwd moeder van:
      1.           HENDRIK PHILIP FICKEL volgt IIIa.

 IIb GUSTAAF JACOB FICKEL, geb. Soerakarta 25 januari 1838[16], op 10 mei 1855 vrijwillig geëngageerd als militair bij het 9e bataljon infanterie. 14 juni 1861 paspoort toegestaan, overl. Loemadjang (Probolinggo) 30 oktober 1895[17],

tr. Soerakarta 10 augustus 1864 Francina Philipina Kiliaan[18], dr. van Caspar Diederik Kiliaan en Sara Maria Deuning. 
Kinderen uit dit huwelijk:
1.   AUGUST BASTIAAN FICKEL, volgt IIIb.
       2.   CESAR DOUGLAS FICKEL, volgt IIIc.
       3.   FRANCOA GEORGE FICKEL, volgt IIId.

Militair stamboek Gustaaf Jacob FickelIIIa. HENDRIK PHILIP FICKEL, geb. Soerakarta, 16 november 1857[19], Stationschef 1e klasse[20] en commies bij de Nederlands Indische Spoorwegen te Semarang, overl. Semarang 24 november 1914[21], tr. Djokjakarta 4 maart 1880 met Johanna Dorothea Triebel [22], geb. Soerakarta 8 maart 1857, overl. Semarang 3 december 1907[23], dr. van Johannes Adrianus Triebel (1e Luitenant Commandant bij de lijfwacht van de Soesoehoenan van Soerakarta) en Carolina Frederika Arensdorff [24].   
Kinderen uit dit huwelijk:
        1.  JOHANNA DOROTHEA FREDERIKA FICKEL, volgt IVa.   
        2.  JOHANNES AHREND FICKEL, volgt IVb.
        3.  NELLY FICKEL, volgt IVc.    


Partner 2. Roosminah Kaminan (Indonesische vrouw), geboren Magelang [25]
erkend kind: 
      1.   ADÉ FICKEL, volgt IVd.

IIIb. AUGUST BASTIAAN FICKEL,   geb. Soerakarta 30 mei 1868[26], 6 februari 1883 vrijwillig geëngageerd bij het KNIL voor 6 jaren als kanonnier 2e klasse bij het wapen der genie te Semarang[27], opzichter 3e klasse Nederlands Indische Spoorwegen te Pingit[28], overl. Soerabaja 9 februari 1914[29], tr. Semarang 17 februari 1897 Christine Juliana Eleonora Mittelhauser[30], geb. 23 april 1871, dr. van Lodewijk Hendrik Mittelhauser en Maria Elisabeth Steinziek.
Kinderen uit dit huwelijk:

This image has an empty alt attribute; its file name is AB-fickel-stambk-1024x720.jpg


        1.  FRANCINA EUGENIE FICKEL, geb. Soerabaja 8 november 1890[31], ovl. Utrecht 29 oktober 1969[32], tr. Loemadjang 16 augstus 1911 Jan Hendrik Maronier, geb. Tegal 15 april 1888, overl. 29 oktober 1969 Den Bilt, zn. van Isac Anne Maronier en Eveline Bertha Bergmans.
         2.   AUGUSTA BERTHA THEODORA FICKEL, geb. Soerabaja, 14 februari 1893[33], overl. ‘s-Gravenhage 24 maart 1970[34], tr. Loemadgang 23 augustus 1911, Franciscus Adrianus Maronier, zn, van Isac Anne Maronier en Eveline Bertha Bergmans.
          3.    FRANCISCA JOSEPHINA ELEONORA FICKEL, geb. Ambawara 10 april 1895[35] , overl. Sassenheim 15 juni 1977[36], tr. I Soerabaja 15 juli 1915 Willem van Erpecum[37] geboren Batavia 12 augustus  894, overl. 8 december Batavia 1924,  zn. van Karel van Erpecum en Letitia Wilhelmina Townsend.

Tr. 2 Batavia 11 juni 1931 Felix Constantijn Scholte, geb. Banjoemas 26 dec 1896, overl. Batavia 11 juni 1931.
           4. OLGA FRIEDA AGATHA FICKEL, geb. Semarang 14 oktober 1898[38] , overl. Soerabaja 3 november 1901.
                               
IIIc. CESAR DOUGLAS FICKEL, geb. Soerakarta 27 februari 1868[39], geniesoldaat der 2e klasse bij het wapen der genie in het KNIL. Verlof zieken vader 1898. Treincontroleur te Pekalongang en Malang Karangtoeri[40], klerk bij de telefoonmaatschappij[41], overl. Malang 24 november 1929. Geen huwelijk of erkende kinderen bekend.

IIId. FRANCOA GEORGE FICKEL, geb. Soerakarta 23 mei 18 [42], Fusilleer bij het depot Bataljon Soerabaja van het KNIL, op 22 november 1894 paspoort toegestaan[43], opzichter Nederlands Indische Spoorwegen te Blora en Ambawara[44], overl. Kedoe 9 mei 1906[45], partner Toeminah alias Sartinem (Inlandse vrouw).
Zijn erkende kinderen:
          1.  FRANCINA PHILIPINA FICKEL, geb. Loemadjang 1897[46] , overl. 26 februari 1926[47], tr. Soerabaja 22 mei 1918 Franciscus Marinus Karel van Geffen geb. ca.1887 Amsterdam, zn. van Eva Johanna van Geffen en onbekende vader[48]
           2.  GUSTAAF JACOB FICKEL, geb. Rembang, 1 april 1899[49], hoofdagent van politie te Soerabaja[50],  overl…. tr. Soerabaja 4 maart 1927 Jeanne Antoinette Corné , geb. Soerabaja 3 april 1907, overl. …. dr van Christiaan Corné en de inlandse vrouw Oei Kwie Nio  alias Bong Kwie Ing.
            3.   OLGA FREDERIKA AGATHA, geb Kedoe (Magelang) 1 augustus 1900[51] , overl. Soerabaja 5 september 1931.
             4.   CHRISTIAAN ALEXANDER BERNHARD,  geb. Tjepoe 22 mei 1902[52], overl. Thai POW Camp, Kuye village 25 augustus 1943[53],   tr. Soerabaja 5 februari 1931 Josephine Corné, geb. Soerabaja 9 mei 1912  overl. ‘s-Gravenhage 3 oktober             1984[54] dr. van Christiaan Corné en Bong Kwie Ing alias Oei Kwie Nio. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

IVa. JOHANNA DOROTHEA FREDERIKA FICKEL, geb. Soerakarta 9 juli 1881[55] , overl. Semarang 18 november 1923, tr. Semarang 5 mei 1898 Johannes Hoezoo[56] , geb. Semarang 2 juli 1871, overl. Semarang 3 maart 1945, zn. van Wessel Hoezoo en Caroline Geertruid Klerks.
Kinderen uit dit huwelijk:
       1.  CAROLINE GEERTUIDE HOEZOO, geb. Semarang 5 november 1898[57]. Overl. ….
        2.   TRUDE HOEZOO, geb. Semarang 19 april 1899[58], overl. Rotterdam 20 januari 1971, tr. Semarang 20 januari 1920 Karl Heinrich Schwedersky[59]
        3.    ANDRIES HOEZOO, geb. Semarang 7 november 1900[60], overl, Semarang 9 september 1901.
        4.    HERMAN ADRIAAN, geb. Semarang 26 februari 1903[61], overl. Semarang 26 augustus 1904.
         5.   LOUISE HOEZOO, geb. Semarang 23 juli 1904[62], overl …..
         6.  ROBERT JAN HOEZOO, geb. Semarang 24 juli 1906[63], overl. ….

IVb. JOHANNES AREND FICKEL, geb. Soerakarta 28 augustus 1884, tuin-employee suikerplantage Ma Jong afdeling Koedoes, later opzichter. Overl. ‘s-Gravenhage 5 juli 1967, tr. Semarang 25 januari 1911 Elvira Henriette Hillebrandt, dr. van Willem Frederik Hillebrandt en Suzanne Mathilde Donselaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
          1.   ELVIRA HENRIETTE FICKEL, volgt Va.
        2.   JOHANNES AREND FICKEL, geb.  Koedoes, 31 oktober 1917, monteur, overl. Soerabaja 8 oktober 1974. Niet gehuwd, geen kinderen.
           3.   RUDOLF ARTHUR FICKEL,  volgt Vb.
           4.   FREDERIK HENDRIK FICKEL, geb. 11 december 1922, overl. Sun City (USA) 18 oktober 2009, tr. Pauline Adolphine Bergmans, geb. Bandoeng 2 december 1925, ovl. Breda 1 juli 2001[64], dr. van Pieter Karel Bergmans en Geertruida Suzanna Meijer. Geen kinderen.

Arie en Rudolf zaten gevangen in een krijgsgevangenkamp. Dit is de “interneringskaart” van Arie. De kaart van Rudolf is er niet.


                                              
IVc. NELLY FICKEL geb. Soerakarta 29 september 1886[65], overl. Beverwijk 2 augustus 1961,
tr 1. Semarang 23 maart 1909 Armand Adriaan Victor Hulsthoff,  geb. Banjoemas 2 januari 1888,  
Kinderen uit dit huwelijk:
            1.  JAN FREDERIK HENDRIK HULSTHOFF, geb. Soerakarta 1 april 1910[66], overl. Thai POW Camp, Payathonzu village 30 januari 1944[67].
             2.  DOROTHEA ELISABETH HULSTHOFF, geb 1911 overl. Malaga 2001.
             3.  BERBARDINA EVELINE VICTORINE HULSTHOFF, geb. Banjoemas 23 april 1914[68], ambtenaresse PTT. Overl. Utrecht 13 mei 1988, ongehuwd.
              4.   VICTOR EDDY FERDINAND HULSTHOFF, geb …. Overl. Amsterdam 6 april 1868 tr, Louise May.

tr. 2. Tjilatjap 17 september 1919 Charles Cornelis Weijdemuller[69], geboren Tondano 5 juli 1881 zn. van Joost Weijdemuller en Wilhelmina Waworoentoe.
Kinderen uit dit huwelijk:
               5.   WILHELMINA JUDITH WEIJDEMULLER, geb. Padelarang, 24 maart 1920[70], overl. 15 januari 2011.
            6.    CORRY FREDERIKA WEIJDEMULLER, geb. Meester Cornelis 29 juli 1923, overl. Ouderkerk aan den Amstel   17 september 1963, tr. Batavia 29 juli 1946 August Hooper.
              7.    FRITS WEIJDEMULLER, geb…… overl…..

 IVd. Adé Fickel, geb. Semarang 11 februari 1901 [71], overl. Amsterdam 12 juni 1992. Tr. Semarang 5 januari 1928 John Frederich Topp geboren Semarang 31 juli 1903 overl. Djakarta 25 mei 1952, zn. Jacobus Johannes Frederich Gustav Topp, geb. Poerworedjo (Bagelen) 17 februari 1858[72] ovl. Semarang 4 juli 1917[73] en Suzanna Frederika .  Adé woont op 30 augustus 1954 in Bloemendaal, Nederland.
Kinderen dit huwelijk:
        1.  PAULA TOPP, geb 9 maart 1931 overl. Weesp 20 oktober 1914 tr. Tan Sien Hien.
              2.  AUGUSTINE TOPP, geb. Semarang 3 sept 1933, tr. 6 juli 1961 A. van Laer.
             3.  CARL ULRICH TOPP, geb, Semarang 20 juli 1935, overl. Leeuwarden 14 september 2015 tr. 24 Mei 1961 Edith Kerger.
                  4.  JACK TOPP, geb. Semarang 19 maart 1937, overl.   tr. J.R. Broers.
5.  PRIVE TOPP, geb. Semarang 26 oktober 1938, tr. 29 maart 1961 P.H. Boesen.

Va. ELVIRA FICKEL,  geb. Soerakarta 9 november 1913, overl. Terneuzen 4 oktober 1993, tr. 1. Erwin Böhle, geb. Semarang 9 april 1910, overl. POW camp Tasnan Bos Kesilir 10 juni 1943 zn. van Paul Böhle  en Jelline Theophine van Ligten.
Kinderen uit dit huwelijk:
           1.  PRIVE BÖHLE, Batavia 20 juli 1941, tr. Privé Noz, zn. van Karel Eduard Noz en Adolphine Henriette Coenraad.

tr. 2 Christoph Frans Bauermann, geb, Gorontalo (Sulawesi) 21 september 1907, overl. Den Haag, 9 februari 1980.

Vb. RUDOLF ARTHUR FICKEL, geb. Koedoes, 14 maart 1920, overl. Delft 6 december 1981, tr. Johanna Gerdina Hulsbergen, geb. Heerlen 13 juli 1920, overl. Capellle aan den IJssel  16 december 2008 dr.  van Christiaan Hulsbergen en Johanna Gerdina Leunk.
 Kinderen uit dit huwelijk:
            1.  ARTHUR FICKEL.
           2.  PRIVE[74].
                               

Huwelijksfoto (1957) Johanna Gerdina (Anny) Hulsbergen en
Rudolf Arthur (Rudo) Fickel

Bronvermelding:


[1] Eintrag Sterbeprotokol opgemaakt door Pfarrer Philipp Schneinder 1820.

[2] Hessisches Staatsarchiv, Darmstadt. Correspondentie en opstellen genealogie 24 februari 1981, 16 nov 1982 e.v.a. De genealogie gaat terug tot de stamvader Caspar Fickel geb. 1602.

[3] Suppletie Folio’s K.N.I.L. Stamboek nummer 17480 (Nationaal Archief). Stamboek nr 17480 (3782).

[4] RA 1860/92 Er is geen overlijden onder de naam Jacob Fickel gevonden in de RA.

[5] RA 1831/172

[6] Er was geen burgerlijke stand. Geboorte datum is een schatting.

[7] RA 1883/335

[8] RA 1834/209

[9] RA 1863/81

[10] Originele huwelijksakte Katholieke Kerk Semarang

[11] RA 1861/9

[12] RA 1837/221

[13] RA 1838/275

[14] RA 1832/216

[15] RA 1902/449

[16] RA 1839/241

[17] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­nummer 365, folio 16109 stamboek nr N3662  35150.

[18] RA 1865/17 Almanak geeft Feckel.

[19] RA 1859/597

[20] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[21] RA 1915/254

[22] RA 1881/227

[23] RA 1915/254

[24] De Indische Navorscher 6 (1993) 73.

[25] Persoonskaart Ade Fickel: Roosminah Kaminan. Volgens overlevering geboren in Magelang

[26] RA 1867/60

[27] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­num­mer 365, folio 16109

[28] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[29] RA 1915/258 Almanak geeft Fiekel

[30] Ra 1898/299

[31] RA 1895/345

[32] Persoonskaart

[33] RA 1895/345 aangegeven en erkend samen met haar zus

[34] Persoonskaart

[35] RA 1896/342 werd aangegeven met de achternaam van de moeder: Mittelhauser

[36] Persoonskaart

[37] RA 1916/146

[38] RA 1906/67

[39] RA 1869/57

[40] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[41]  Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[42] RA 1872/242

[43] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­num­mer 351, folio 35150

[44] Nieuw Indisch Adresboek 1902

[45] RA 1907/123

[46] RA 1901/402

[47] LDS film 1357858 akten nr 67

[48] BRP 26

[49] RA 1901/402

[50] Nationaal Archief te Den Haag, Stamkaarten Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Nederlands-Indië, archief 2.10.36.21, inventaris­nummer 1

[51] RA 1906/67

[52] RA 1906/62

[53] Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag, Erelijst van gevallenen 1940 – 1945, Den Haag, folio 57

[54] Persoonskaart

[55] RA 1882/273

[56] RA 1900/328

[57] RA 1900/416

[58] RA 1900/379

[59] RA 1921/37

[60] RA 1901/395

[61] RA 1904/50

[62] RA 1905/48

[63] RA

[64] Overlijden akte 20159

[65] Persoonskaart

[66] RA 1911/89

[67] LDS film 1603555 akte 1072

[68] Persoonskaart

[69] Persoonskaart

[70] RA 1921/55

[71] Persoonskaart hier staan ook de kinderen op vermeld

[72] RA 1895/595

[73] RA 1918/144

[74] Nog levende personen zijn privé

Het lezen van oude Duitse archieven is heel lastig…er staat heel duidelijk Fickel…


De afstammelingen van stamvader Hans Caspar Fickel (ook gespeld als Fückel) (Opgemaakt met MyHeritage Family Tree Buikder)

1ste Generaties

1. Hans Caspar Fickel is geboren in 1602 in Trebur en overleden op 26 sep. 1677 in Trebur op de leeftijd van 74-75.  Hij huwde Agatha Graff in 1636 in Trebur. Agatha, dochter van Georg Graff en Catharina Ginter, is geboren op 26 jun. 1616 in Guntersblum en overleden op 11 mrt. 1682 in Trebur op de leeftijd van 65-66.

Kinderen van Hans Caspar Fickel en Agatha Graff

 i.2.Hans Caspar Fickel is geboren op 28 jan. 1641 in Trebur en overleden Na 1671.
 ii.3.Johann Daniel Fickel is geboren op 25 aug. 1644 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.4.Elisabeth Fickel is geboren op 21 aug. 1646 in Trebur en overleden in Trebur.
 iv.5.Agathe Fickel is geboren op 6 apr. 1649 in Trebur en overleden op 10 feb. 1731 in Trebur op de leeftijd van 81.
 v.6.Anna Katharina Fickel is geboren op 5 feb. 1656 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op 7 jan. 1729 in Trebur, Hessen, Germany.

 

2de Generaties (Kinderen)

2. Hans Caspar Fickel is geboren op 28 jan. 1641 in Trebur en overleden Na 1671.  Hij huwde Katharina Vollhard op 7 feb. 1665 in Trebur. Katharina is geboren op 26 mrt. 1649 in Trebur en overleden op 10 jan. 1692 in Trebur op de leeftijd van 42-43.

Kinderen van Hans Caspar Fickel en Katharina Vollhard

 i.7.Anton Fickel is geboren op 29 nov. 1666 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ii.8.Hans Caspar Fickel is geboren op 5 jul. 1667 in Trebur en overleden op 20 okt. 1731 in Trebur op de leeftijd van 64.
 iii.9.Wendel Fickel is geboren op 2 feb. 1669 in Trebur en overleden op 17 feb. 1731 in Trebur op de leeftijd van 62.
 iv.10.Johann Friedrich Fickel is geboren op 9 dec. 1670 in Trebur en overleden op 21 feb. 1671 in Trebur op de leeftijd van 0.
 v.11.Margaretha Fickel is geboren op 10 dec. 1671 in Trebur en overleden op 25 sep. 1673 in Trebur op de leeftijd van 1.
 vi.12.Andreas Fickel overleden op een onbekende datum.
 vii.13.Jacob Fickel overleden op een onbekende datum.
 viii.14.Quirin Fickel overleden op de leeftijd van 0.

3. Johann Daniel Fickel is geboren op 25 aug. 1644 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

4. Elisabeth Fickel is geboren op 21 aug. 1646 in Trebur en overleden in Trebur.  Zij huwde Philipp Ludwig Vollhard op 30 apr. 1667 in Trebur. Philipp Ludwig is geboren in Trebur en overleden in Trebur.

5. Agathe Fickel is geboren op 6 apr. 1649 in Trebur en overleden op 10 feb. 1731 in Trebur op de leeftijd van 81.  Zij huwde Johann ChrisTopph Friederich EWALD op 23 jan. 1671 in Trebur. Johann ChrisTopph Friederich, zoon van Christian Ewald en Ottilie Hermann, is geboren op 17 apr. 1642 in Trebur en overleden in 1715 in Trebur.

Kinderen van Agathe Fickel en Johann ChrisTopph Friederich EWALD

 i.15.Nicolaus EWALD.
 ii.16.Johann Friedrich Ewald is geboren op 23 nov. 1680 in Trebur en overleden op 21 dec. 1732 in Trebur op de leeftijd van 52.
 iii.17.Anna Catharina EWALD.

6. Anna Katharina Fickel is geboren op 5 feb. 1656 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op 7 jan. 1729 in Trebur, Hessen, Germany.  Zij huwde Hans Peter SCHERER op 8 mei 1677 in Trebur, Hessen, Germany. Hans Peter, zoon van Peter Scherer en Katharina Hill, is geboren op 17 jun. 1652 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Anna Katharina Fickel en Hans Peter SCHERER

 i.18.Elisabetha Scherer is geboren op 29 aug. 1680 in Trebur en overleden op 28 apr. 1768 in Trebur.
 ii.19.Antonius Scherer is geboren op 8 feb. 1693 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.
 iii.20.Johann Jacob SCHERER is geboren op 1 jan. 1696 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op 10 jan. 1754 in Trebur, Hessen, Germany op de leeftijd van 58.
 iv.21.Johann Friedrich Scherer overleden op een onbekende datum.
 v.22.Christian Scherer overleden op een onbekende datum.
 vi.23.Johann Daniel Scherer overleden op een onbekende datum.
 vii.24.Christina Scherer overleden op een onbekende datum.

 

3de Generaties (Kleinkinderen)

7. Anton Fickel is geboren op 29 nov. 1666 in Trebur en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Anna Elisabeth Rass op 25 feb. 1689 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. Anna Elisabeth is geboren in Trebur en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Anton Fickel en Anna Elisabeth Rass

 i.25.Anna Elisabetha Fickel is geboren op 15 nov. 1689 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ii.26.Anna Catharina Fickel is geboren op 25 aug. 1692 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.27.Johann Daniel Fickel is geboren op 9 jan. 1710 in Trebur en overleden op 21 jul. 1798 in Leeheim.

8. Hans Caspar Fickel is geboren op 5 jul. 1667 in Trebur en overleden op 20 okt. 1731 in Trebur op de leeftijd van 64.  Hij huwde Margaretha Lösch in dec. 1694 in Trebur. Margaretha, dochter van Quirin Lösch en Anna Markkiebel, is geboren op 10 jul. 1659 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Hans Caspar Fickel en Margaretha Lösch

 i.28.Johann Christiaan Fickel is geboren in 1700 in Trebur en overleden op 1 apr. 1757 in Trebur op de leeftijd van 56-57.
 ii.29.Johann Adam Fickel is geboren op 10 nov. 1710 in Trebur en overleden op 12 dec. 1759 in Trebur op de leeftijd van 49.
 iii.30.Anton Fickel is geboren op 22 mei 1715 in Trebur en overleden in 1804 in Trebur op de leeftijd van 88-89.

9. Wendel Fickel is geboren op 2 feb. 1669 in Trebur en overleden op 17 feb. 1731 in Trebur op de leeftijd van 62.  Hij huwde Barbara Vollhard op 11 feb. 1697 in Trebur. Barbara, dochter van Johannes Vollhard en Catharina Wirt, is geboren op 2 sep. 1673 in Trebur en overleden op 20 okt. 1731 in Trebur op de leeftijd van 58.

Kinderen van Wendel Fickel en Barbara Vollhard

 i.31.Johann Peter Fickel is geboren op 4 feb. 1697 in Trebur en overleden op 31 mrt. 1740 in Trebur op de leeftijd van 43.
 ii.32.Margaretha Fickel is geboren op 21 aug. 1700 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.33.Johann Jacob Fickel is geboren op 18 feb. 1703 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.34.Johann Philip Fickel is geboren op 4 jul. 1704 in Trebur en overleden op 24 mrt. 1769 in Trebur.
 v.35.Hans Caspar Fickel is geboren op 9 sep. 1707 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vi.36.Anna Catharina Fickel is geboren op 24 sep. 1710 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

10. Johann Friedrich Fickel is geboren op 9 dec. 1670 in Trebur en overleden op 21 feb. 1671 in Trebur op de leeftijd van 0. 

11. Margaretha Fickel is geboren op 10 dec. 1671 in Trebur en overleden op 25 sep. 1673 in Trebur op de leeftijd van 1. 

12. Andreas Fickel overleden op een onbekende datum. 

13. Jacob Fickel overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Anna Christina Weller op 31 mei 1707 in Trebur. Anna Christina is geboren in Trebur en overleden in Trebur.

14. Quirin Fickel overleden op de leeftijd van 0. 

15. Nicolaus EWALD

16. Johann Friedrich Ewald is geboren op 23 nov. 1680 in Trebur en overleden op 21 dec. 1732 in Trebur op de leeftijd van 52.  Hij huwde Otilia Hill in 1716 in Trebur. Otilia, dochter van Anthony Hill en Margaretha Roth, is geboren op 26 mrt. 1683 in Trebur en overleden op 4 apr. 1749 in Trebur.

Kinderen van Johann Friedrich Ewald en Otilia Hill

 i.37.Johannes Ewald is geboren op 28 jul. 1711 in Trebur en overleden op 8 feb. 1747/48 in Trebur.
 ii.38.Johann Henrich Ewald is geboren op 13 mrt. 1715/16 in Trebur en overleden op 17 mrt. 1793.

17. Anna Catharina EWALD.  Zij huwde Johann Philip KRAFT

18. Elisabetha Scherer is geboren op 29 aug. 1680 in Trebur en overleden op 28 apr. 1768 in Trebur.  Zij huwde Peter Daum. Peter is geboren op 6 okt. 1677 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Elisabetha Scherer en Peter Daum

 i.39.Anna Maria Daum is geboren in 1705 en overleden in 1781.
 ii.40.Heinrich Daum is geboren in 1707 en overleden in 1761.

19. Antonius Scherer is geboren op 8 feb. 1693 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

20. Johann Jacob SCHERER is geboren op 1 jan. 1696 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op 10 jan. 1754 in Trebur, Hessen, Germany op de leeftijd van 58.  Hij huwde Anna Maria RAAS op 13 feb. 1721 in Trebur, Hessen, Germany. Anna Maria is geboren op 14 jan. 1701 in Trebur, Hessen, Germany en overleden op 20 apr. 1748 in Trebur, Hessen, Germany op de leeftijd van 47.

Kinderen van Johann Jacob SCHERER en Anna Maria RAAS

 i.41.Philipp Scherer is geboren op 24 dec. 1722 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.
 ii.42.Johann Peter Scherer is geboren op 22 nov. 1724 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.
 iii.43.Johann Henrich Scherer is geboren op 7 nov. 1729 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.
 iv.44.Johann Christian Scherer is geboren op 17 sep. 1731 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.
 v.45.Anna Rosina SCHERER is geboren op 15 aug. 1736 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op 5 okt. 1804 in Berkbach Hessen op de leeftijd van 68.
 vi.46.Johann Henrich Scherer is geboren op 17 jun. 1742 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum.

21. Johann Friedrich Scherer overleden op een onbekende datum. 

22. Christian Scherer overleden op een onbekende datum. 

23. Johann Daniel Scherer overleden op een onbekende datum. 

24. Christina Scherer overleden op een onbekende datum. 

 

4de Generaties (Achter-kleinkinderen)

25. Anna Elisabetha Fickel is geboren op 15 nov. 1689 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

26. Anna Catharina Fickel is geboren op 25 aug. 1692 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

27. Johann Daniel Fickel is geboren op 9 jan. 1710 in Trebur en overleden op 21 jul. 1798 in Leeheim.  Hij huwde Anna Catharina Späth op 24 feb. 1735 in Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. Anna Catharina is geboren op 21 feb. 1703 in Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland en overleden op 30 jan. 1764 in Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland.

Kinderen van Johann Daniel Fickel en Anna Catharina Späth

 i.47.Anna Margarethe Fickel is geboren op 27 aug. 1743 in Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland en overleden op 30 mrt. 1804 in Erfelden, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland.

28. Johann Christiaan Fickel is geboren in 1700 in Trebur en overleden op 1 apr. 1757 in Trebur op de leeftijd van 56-57.  Hij huwde Anna Elisabetha Raas op 16 nov. 1724 in Trebur. Anna Elisabetha is geboren in 1700 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Johann Christiaan Fickel en Anna Elisabetha Raas

 i.48.Adam Fickel is geboren op 14 mei 1726 in Trebur en overleden op 4 dec. 1726 in Trebur.
 ii.49.Johann Jacob Fickel is geboren op 23 dec. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.50.Friederich Fickel –  Fickel is geboren op 23 dec. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.51.Anna Maria Fickel is geboren op 16 apr. 1741 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

29. Johann Adam Fickel is geboren op 10 nov. 1710 in Trebur en overleden op 12 dec. 1759 in Trebur op de leeftijd van 49.  Hij huwde Anna Christine Kahlbach. Anna Christine, dochter van Johannes KAHLBACH en Anna Christina WINN, is geboren op 9 okt. 1718 in Trebur en overleden op 30 okt. 1786 in Trebur.

Kinderen van Johann Adam Fickel en Anna Christine Kahlbach

 i.52.Johannes Fickel overleden op een onbekende datum.

30. Anton Fickel is geboren op 22 mei 1715 in Trebur en overleden in 1804 in Trebur op de leeftijd van 88-89.  Hij huwde Margaretha Elisabeth Schultheiß op 29 mrt. 1739 in Trebur. Margaretha Elisabeth, dochter van Johannes SCHULTHEISS en Anna Katherina Kraft, is geboren op 2 mei 1724 in Trebur en overleden op 12 mrt. 1804 in Trebur.

Kinderen van Anton Fickel en Margaretha Elisabeth Schultheiß

 i.53.Johann Heinrich Fickel is geboren op 24 aug. 1742 in Trebur en overleden op 7 feb. 1743 in Trebur.
 ii.54.Christiaan Fickel is geboren op 23 dec. 1743 in Trebur en overleden op 10 okt. 1794 in Trebur op de leeftijd van 50.
 iii.55.Johann Christian Fickel is geboren op 25 dec. 1743 in Trebur en overleden op 10 okt. 1794 in Trebur.
 iv.56.Johann Friederich Fickel is geboren op 13 okt. 1747 in Trebur en overleden op 19 feb. 1821 in Trebur op de leeftijd van 73.
 v.57.Johannes Fickel is geboren op 12 nov. 1750 in Trebur en overleden op 6 jun. 1823 in Trebur op de leeftijd van 72.
 vi.58.Heinrich Fickel is geboren op 4 okt. 1755 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vii.59.Anna Maria Fickel.
 viii.60.Elisabeth Fickel.

31. Johann Peter Fickel is geboren op 4 feb. 1697 in Trebur en overleden op 31 mrt. 1740 in Trebur op de leeftijd van 43.  Hij huwde Anna Christine Schickendanz op 5 feb. 1728 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. Anna Christine, dochter van Jacob SCHIKCKENDANSS en Anna Catharina PFUNDSTEIN, is geboren op 15 okt. 1701 in Trebur en overleden op 1 jul. 1743 in Trebur op de leeftijd van 41.

Kinderen van Johann Peter Fickel en Anna Christine Schickendanz

 i.61.Elisabeth Fickel is geboren op 27 jun. 1729 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ii.62.Peter Fickel is geboren op 4 dec. 1731 in trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.63.Johann Andreas Fickel is geboren op 27 mei 1733 in Trebur en overleden op 19 feb. 1819 in Trebur op de leeftijd van 85.
 iv.64.Margaretha Barbara Fickel is geboren op 4 nov. 1735 in Trebur en overleden op 21 jan. 1794 in Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland.
 v.65.Kristine Fickel is geboren op 26 dec. 1737 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vi.66.Elisabeth Margarethe Fickel is geboren op 24 aug. 1740 in Trebur en overleden op 17 feb. 1794 in Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland.

32. Margaretha Fickel is geboren op 21 aug. 1700 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

33. Johann Jacob Fickel is geboren op 18 feb. 1703 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

34. Johann Philip Fickel is geboren op 4 jul. 1704 in Trebur en overleden op 24 mrt. 1769 in Trebur.  Hij huwde Anna Margaretha Lösch op 4 jan. 1731 in Trebur. Anna Margaretha, dochter van Johann Martin Lösch en Ottilia MASER, is geboren op 9 mrt. 1709 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Johann Philip Fickel en Anna Margaretha Lösch

 i.67.Johann Adam Fickel is geboren op 8 nov. 1731 in Trebur en overleden op 27 nov. 1771 in GODDELAU op de leeftijd van 40.
 ii.68.Jacob Fickel is geboren op 22 aug. 1733 in Trebur en overleden op 25 jun. 1734 in Trebur.
 iii.69.Johannes Fickel is geboren op 4 apr. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.70.Henrich Fickel is geboren op 15 okt. 1737 in Trebur en overleden op 12 feb. 1750 in Trebur.
 v.71.Fickel is geboren op 29 apr. 1740 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vi.72.Amalie Fickel is geboren op 30 aug. 1745 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vii.73.Elisabeth Margarethe Fickel is geboren op 29 aug. 1748 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 viii.74.Elisabeth Fickel is geboren op 24 aug. 1751 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ix.75.Dorothea Fickel is geboren op 4 jun. 1752 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 x.76.Peter Fickel is geboren op 4 aug. 1757 in Trebur en overleden op 18 jun. 1780 in Trebur.

35. Hans Caspar Fickel is geboren op 9 sep. 1707 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

36. Anna Catharina Fickel is geboren op 24 sep. 1710 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

37. Johannes Ewald is geboren op 28 jul. 1711 in Trebur en overleden op 8 feb. 1747/48 in Trebur. 

38. Johann Henrich Ewald is geboren op 13 mrt. 1715/16 in Trebur en overleden op 17 mrt. 1793. 

39. Anna Maria Daum is geboren in 1705 en overleden in 1781. 

40. Heinrich Daum is geboren in 1707 en overleden in 1761. 

41. Philipp Scherer is geboren op 24 dec. 1722 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

42. Johann Peter Scherer is geboren op 22 nov. 1724 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

43. Johann Henrich Scherer is geboren op 7 nov. 1729 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

44. Johann Christian Scherer is geboren op 17 sep. 1731 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

45. Anna Rosina SCHERER is geboren op 15 aug. 1736 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op 5 okt. 1804 in Berkbach Hessen op de leeftijd van 68.  Zij huwde Johann Christof Lochmann op 23 jul. 1765 in Berkach, Starkenburg, Hessen. Johann Christof, zoon van Johann Wendel Lochmann en Anna Catharina, is geboren op 23 sep. 1733 in Berkach, Starkenburg, Hessen en overleden op 15 sep. 1819 in Berkach, Starkenburg, Hessen op de leeftijd van 85.

46. Johann Henrich Scherer is geboren op 17 jun. 1742 in Trebur, Starkenburg, Hessen en overleden op een onbekende datum. 

 

5de Generaties (Achter(2)-achter-kleinkinderen)

47. Anna Margarethe Fickel is geboren op 27 aug. 1743 in Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland en overleden op 30 mrt. 1804 in Erfelden, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. 

48. Adam Fickel is geboren op 14 mei 1726 in Trebur en overleden op 4 dec. 1726 in Trebur. 

49. Johann Jacob Fickel is geboren op 23 dec. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Elisa RAAS op 11 jan. 1763 in Trebur. 

Kinderen van Johann Jacob Fickel en Elisa RAAS

 i.77.Johann Peter Fickel overleden op 8 nov. 1797 in Trebur op de leeftijd van 33.

50. Friederich Fickel –  Fickel is geboren op 23 dec. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Elisabeth MEES op 11 jan. 1768 in Trebur. Elisabeth is geboren in 1740 en overleden op een onbekende datum.

51. Anna Maria Fickel is geboren op 16 apr. 1741 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

52. Johannes Fickel overleden op een onbekende datum. 

53. Johann Heinrich Fickel is geboren op 24 aug. 1742 in Trebur en overleden op 7 feb. 1743 in Trebur. 

54. Christiaan Fickel is geboren op 23 dec. 1743 in Trebur en overleden op 10 okt. 1794 in Trebur op de leeftijd van 50.  Hij huwde Katharina EWALD

55. Johann Christian Fickel is geboren op 25 dec. 1743 in Trebur en overleden op 10 okt. 1794 in Trebur. 

56. Johann Friederich Fickel is geboren op 13 okt. 1747 in Trebur en overleden op 19 feb. 1821 in Trebur op de leeftijd van 73.  Hij huwde 1ste Sybille DAUM. Sybille, dochter van Christiaan DAUM en Barbara Scherer, is geboren op 9 sep. 1745 in Trebur en overleden op 29 jan. 1783. Hij huwde 2de Anna Catharina Köhler

Kinderen van Johann Friederich Fickel en Sybille DAUM

 i.78.Heinrich Fickel.
 ii.79.Anton Fickel.
 iii.80.Anna Maria Fickel overleden op een onbekende datum.

57. Johannes Fickel is geboren op 12 nov. 1750 in Trebur en overleden op 6 jun. 1823 in Trebur op de leeftijd van 72.  Hij huwde Otillia ENGEL

58. Heinrich Fickel is geboren op 4 okt. 1755 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

59. Anna Maria Fickel

60. Elisabeth Fickel

61. Elisabeth Fickel is geboren op 27 jun. 1729 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

62. Peter Fickel is geboren op 4 dec. 1731 in trebur en overleden op een onbekende datum. 

63. Johann Andreas Fickel is geboren op 27 mei 1733 in Trebur en overleden op 19 feb. 1819 in Trebur op de leeftijd van 85.  Hij huwde Anna Katharina Schroth in Trebur. Anna Katharina, dochter van Jacob Schrodt en Anna Margarethe Arnold, is geboren op 28 mei 1738 in Trebur en overleden op 30 mrt. 1803 in Trebur op de leeftijd van 64.

Kinderen van Johann Andreas Fickel en Anna Katharina Schroth

 i.81.Margarete Barbara Fickel is geboren op 19 aug. 1762 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ii.82.Conrad Fickel is geboren op 24 aug. 1763 in Trebur en overleden op 24 aug. 1767 in Trebur.
 iii.83.Peter Fickel is geboren op 26 mrt. 1765 in Trebur en overleden in Trebur.
 iv.84.Maria Elisabeth Fickel is geboren op 30 apr. 1768 in Trebur en overleden op 10 jan. 1835 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Germany op de leeftijd van 66.
 v.85.Friedrich Fickel is geboren op 26 jan. 1775 in Trebur en overleden op 24 mei 1776 in Trebur.
 vi.86.Christine Fickel is geboren op 13 jun. 1778 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

64. Margaretha Barbara Fickel is geboren op 4 nov. 1735 in Trebur en overleden op 21 jan. 1794 in Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. 

65. Kristine Fickel is geboren op 26 dec. 1737 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

66. Elisabeth Margarethe Fickel is geboren op 24 aug. 1740 in Trebur en overleden op 17 feb. 1794 in Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland. 

67. Johann Adam Fickel is geboren op 8 nov. 1731 in Trebur en overleden op 27 nov. 1771 in GODDELAU op de leeftijd van 40.  Hij huwde Anna Maria SCHAFFNER in GODDELAU. Anna Maria, dochter van Johann Wilhelm SCHAFFNER en Maria Dorothea KIRSCHNER, is geboren op 21 apr. 1735 in GODDELAU en overleden op 15 aug. 1812 in GODDELAU op de leeftijd van 77.

Kinderen van Johann Adam Fickel en Anna Maria SCHAFFNER

 i.87.Johann Jacob Fickel is geboren op 25 apr. 1760 in GODDELAU en overleden in 1820 in JOHANNISGRABEN (GERNSHEIM) op de leeftijd van 59-60.
 ii.88.Johannes Fickel is geboren op 16 sep. 1762 in GODDELAU en overleden op 21 sep. 1762 in GODDELAU op de leeftijd van 0.
 iii.89.Anna Dorothea Fickel is geboren op 2 feb. 1764 in GODDELAU en overleden op 9 feb. 1764 in GODDELAU op de leeftijd van 0.
 iv.90.Johannes Fickel is geboren op 19 mrt. 1765 in GODDELAU en overleden op 3 feb. 1788 in GODDELAU op de leeftijd van 22.
 v.91.Anna Maria Fickel is geboren op 10 mei 1768 in GODDELAU en overleden op 11 jan. 1773 in GODDELAU op de leeftijd van 4.
 vi.92.Anna Margaretha Fickel is geboren op 11 mei 1771 in GODDELAU en overleden op 15 jan. 1773 in GODDELAU op de leeftijd van 1.

68. Jacob Fickel is geboren op 22 aug. 1733 in Trebur en overleden op 25 jun. 1734 in Trebur. 

69. Johannes Fickel is geboren op 4 apr. 1735 in Trebur en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Elisabeth Agathe Möbus op 8 dec. 1767 in Trebur. Elisabeth Agathe is geboren op 4 apr. 1735 in trebur en overleden op 8 dec. 1767 in Trebur.

70. Henrich Fickel is geboren op 15 okt. 1737 in Trebur en overleden op 12 feb. 1750 in Trebur. 

71. Fickel is geboren op 29 apr. 1740 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

72. Amalie Fickel is geboren op 30 aug. 1745 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

73. Elisabeth Margarethe Fickel is geboren op 29 aug. 1748 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

74. Elisabeth Fickel is geboren op 24 aug. 1751 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

75. Dorothea Fickel is geboren op 4 jun. 1752 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

76. Peter Fickel is geboren op 4 aug. 1757 in Trebur en overleden op 18 jun. 1780 in Trebur. 

 

6de Generaties (Achter(3)-achter-kleinkinderen)

77. Johann Peter Fickel overleden op 8 nov. 1797 in Trebur op de leeftijd van 33.  Hij huwde Margarethe Elisabeth RAAS op 27 apr. 1795 in Trebur. Margarethe Elisabeth is geboren in 1770 in Trebur en overleden op 7 dec. 1840 in Trebur op de leeftijd van 69-70.

Kinderen van Johann Peter Fickel en Margarethe Elisabeth RAAS

 i.93.Georg Heinrich Fickel is geboren op 8 mrt. 1796 in Trebur en overleden op 22 nov. 1876 in Trebur op de leeftijd van 80.

78. Heinrich Fickel

79. Anton Fickel

80. Anna Maria Fickel overleden op een onbekende datum. 

81. Margarete Barbara Fickel is geboren op 19 aug. 1762 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

82. Conrad Fickel is geboren op 24 aug. 1763 in Trebur en overleden op 24 aug. 1767 in Trebur.  

83. Peter Fickel is geboren op 26 mrt. 1765 in Trebur en overleden in Trebur. 

84. Maria Elisabeth Fickel is geboren op 30 apr. 1768 in Trebur en overleden op 10 jan. 1835 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Germany op de leeftijd van 66.  Zij huwde Johann ChrisTopph Kolb op 11 nov. 1794 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Germany. Johann ChrisTopph, zoon van Johann Heinrich Kolb en Magdalena, is geboren op 23 jul. 1768 in Trebur en overleden op 27 mei 1840 in Trebur, Gross-Gerau, Hessen, Germany op de leeftijd van 71.

Kinderen van Maria Elisabeth Fickel en Johann ChrisTopph Kolb

 i.94.Anna Christina Kolb is geboren op 30 sep. 1795 in Trebur en overleden op 24 apr. 1852 in Trebur.
 ii.95.Johann Adam Kolb is geboren op 15 mrt. 1797 in Trebur en overleden op 21 okt. 1852 in Trebur.
 iii.96.Johann Georg Kolb is geboren op 20 sep. 1798 in Trebur en overleden op 18 nov. 1866 in Trebur op de leeftijd van 68.
 iv.97.Anton Kolb is geboren in 1802 in Trebur en overleden in 1816 in Trebur.
 v.98.Margaretha Elisabeth KOLB is geboren op 4 mrt. 1804 in Trebur en overleden op 21 nov. 1878 in Trebur.
 vi.99.Johannes KOLB is geboren op 24 apr. 1806 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op 16 jan. 1868 in Trebur.
 vii.100.Catharina Elisabeth KOLB is geboren in 1808 in Trebur, Gross-Gerau, Hessen, Germany en overleden op 6 okt. 1886 op de leeftijd van 77-78.
 viii.101.Catherina Elisabeth KOLB is geboren in 1808 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ix.102.Johann Balthasar KOLB is geboren op 29 jan. 1811 in Trebur en overleden op 16 mrt. 1863 in Trebur.

85. Friedrich Fickel is geboren op 26 jan. 1775 in Trebur en overleden op 24 mei 1776 in Trebur. 

86. Christine Fickel is geboren op 13 jun. 1778 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

87. Johann Jacob Fickel is geboren op 25 apr. 1760 in GODDELAU en overleden in 1820 in JOHANNISGRABEN (GERNSHEIM) op de leeftijd van 59-60.  Hij huwde 1ste Anna Margaretha Schmenger op 19 mrt. 1795 in GODDELAU. Anna Margaretha, dochter van Johann Balthasar SCHMENGER en Elisabetha Catharina SCHAFFNER, is geboren op 26 mrt. 1771 in Dornheim en overleden op 11 feb. 1804 in Goddelau op de leeftijd van 32. Hij huwde 2de Anna Catharina HEIL op 5 feb. 1805 in GODDELAU. Anna Catharina, dochter van Stadian HEIL en Elisabetha Magdalena Wenner, is geboren op 4 dec. 1770 in Crumstadt en overleden op 1 sep. 1818. Hij huwde 3de Anna Margaretha KRAFT op 7 dec. 1782 in GODDELAU. Anna Margaretha, dochter van Johann Jost KRAFT, is geboren in 1758 en overleden op 2 dec. 1794 op de leeftijd van 35-36.

Kinderen van Johann Jacob Fickel en Anna Margaretha Schmenger

 i.103.Anna Barbara Fickel is geboren op 6 jul. 1797 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 ii.104.Jacob Fickel is geboren op 17 nov. 1798 in Goddelau en overleden op een onbekende datum.
 iii.105.Johannes Fickel is geboren op 30 dec. 1799 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 iv.106.Johann Adam Fickel is geboren op 10 dec. 1800 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 v.107.Anna Margaretha Fickel is geboren op 17 okt. 1801 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Johann Jacob Fickel en Anna Catharina HEIL

 vi.108.Elisabetha Catharina Fickel is geboren op 22 jan. 1806 in GODDELAU en overleden op 11 mei 1851 in GODDELAU op de leeftijd van 45.
 vii.109.Margaretha Elisabetha Fickel is geboren op 20 aug. 1807 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 viii.110.Johann Ludwig Fickel is geboren op 6 jan. 1809 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 ix.111.Johann ChrisTopph Fickel is geboren op 9 okt. 1811 in GODDELAU en overleden op 29 mrt. 1815 in GODDELAU op de leeftijd van 3.

Kinderen van Johann Jacob Fickel en Anna Margaretha KRAFT

 x.112.Anna Catharina Fickel is geboren op 2 feb. 1784 in GODDELAU en overleden op 9 mrt. 1784 in GODDELAU op de leeftijd van 0.
 xi.113.Johann Conrad Fickel is geboren op 4 aug. 1785 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 xii.114.Anna Maria Fickel is geboren op 8 jun. 1788 in GODDELAU en overleden op 20 feb. 1791 in GODDELAU op de leeftijd van 2.
 xiii.115.Anna Catharina Fickel is geboren op 6 aug. 1789 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.
 xiv.116.Johann Georg Fickel is geboren op 10 dec. 1790 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.

88. Johannes Fickel is geboren op 16 sep. 1762 in GODDELAU en overleden op 21 sep. 1762 in GODDELAU op de leeftijd van 0. 

89. Anna Dorothea Fickel is geboren op 2 feb. 1764 in GODDELAU en overleden op 9 feb. 1764 in GODDELAU op de leeftijd van 0. 

90. Johannes Fickel is geboren op 19 mrt. 1765 in GODDELAU en overleden op 3 feb. 1788 in GODDELAU op de leeftijd van 22. 

91. Anna Maria Fickel is geboren op 10 mei 1768 in GODDELAU en overleden op 11 jan. 1773 in GODDELAU op de leeftijd van 4. 

92. Anna Margaretha Fickel is geboren op 11 mei 1771 in GODDELAU en overleden op 15 jan. 1773 in GODDELAU op de leeftijd van 1. 

 

7de Generaties (Achter(4)-achter-kleinkinderen)

93. Georg Heinrich Fickel is geboren op 8 mrt. 1796 in Trebur en overleden op 22 nov. 1876 in Trebur op de leeftijd van 80.  Hij huwde Katharina Margaretha EWALD op 26 mrt. 1821 in Trebur. Katharina Margaretha, dochter van Johannes EWALD en Anna Barbara Vollhard, is geboren op 12 feb. 1800 in Trebur en overleden op 29 mrt. 1868 in Trebur.

Kinderen van Georg Heinrich Fickel en Katharina Margaretha EWALD

 i.117.Elisabeth Fickel is geboren op 5 sep. 1820 in Trebur en overleden op 15 jan. 1901 in Trebur.
 ii.118.Peter Fickel is geboren op 9 mrt. 1822 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.119.Johannes Fickel is geboren op 10 sep. 1823 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.120.Zacharias Fickel is geboren op 28 jul. 1828 in Trebur en overleden op 3 feb. 1875 in Dornheim.

94. Anna Christina Kolb is geboren op 30 sep. 1795 in Trebur en overleden op 24 apr. 1852 in Trebur.  Zij huwde Michael Roth in Trebur. Michael is geboren op 25 nov. 1787 in Trebur en overleden op 21 feb. 1858 in Trebur.

Kinderen van Anna Christina Kolb en Michael Roth

 i.121.Margarete Elisabeth Roth is geboren op 10 aug. 1820 in Trebur en overleden op 28 okt. 1870.
 ii.122.ChrisTopph Roth is geboren in 1822 in Trebur en overleden in 1896 in Trebur.

95. Johann Adam Kolb is geboren op 15 mrt. 1797 in Trebur en overleden op 21 okt. 1852 in Trebur.  Hij huwde Katharina Hoyer op 1 mei 1819. Katharina is geboren in 1797 en overleden op 18 sep. 1873 in Trebur.

Kinderen van Johann Adam Kolb en Katharina Hoyer

 i.123.Maria Elisabeth Kolb is geboren in 1819 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 ii.124.Anna Catharina Kolb is geboren in 1820 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.125.Elisabeth Margarete Barbara Kolb is geboren op 21 mrt. 1823 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.126.Balthasar Kolb is geboren op 12 jun. 1825 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 v.127.Peter Kolb is geboren op 3 feb. 1828 in Trebur en overleden op 18 nov. 1880 in Trebur.
 vi.128.Anna Elisabeth Kolb is geboren op 1 apr. 1830 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vii.129.Johann Kolb is geboren op 5 nov. 1832 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 viii.130.Johann Georg Kolb is geboren in 1839 in Trebur en overleden in 1839 in Trebur.

96. Johann Georg Kolb is geboren op 20 sep. 1798 in Trebur en overleden op 18 nov. 1866 in Trebur op de leeftijd van 68.  Hij huwde Anna Maria Ewald op 26 dec. 1827 in Trebur. Anna Maria is geboren op 2 jan. 1804 in Trebur en overleden op 24 sep. 1873 in Trebur.

Kinderen van Johann Georg Kolb en Anna Maria Ewald

 i.131.Johannes Kolb is geboren op 29 sep. 1828 in Trebur en overleden op 9 aug. 1910 in Trebur.
 ii.132.Catharina Kolb is geboren op 19 okt. 1830 in Trebur en overleden op 22 jul. 1890 in Trebur.
 iii.133.Peter Kolb is geboren op 25 nov. 1832 in Trebur en overleden op 18 jul. 1906 in Trebur.
 iv.134.Susanne Kolb is geboren in 1835 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 v.135.Friedrich Kolb is geboren in 1839 in Trebur en overleden in 1840 in Trebur.
 vi.136.Christian Kolb is geboren in 1840 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 vii.137.Christian Anton Kolb is geboren in 1842 in Trebur en overleden in 1843 in Trebur.

97. Anton Kolb is geboren in 1802 in Trebur en overleden in 1816 in Trebur. 

98. Margaretha Elisabeth KOLB is geboren op 4 mrt. 1804 in Trebur en overleden op 21 nov. 1878 in Trebur.  Zij huwde Peter Müller op 2 mei 1826 in Trebur. Peter is geboren in 1802 in Trebur en overleden in 1860 in Trebur.

Kinderen van Margaretha Elisabeth KOLB en Peter Müller

 i.138.Johann Müller is geboren op 13 mrt. 1829 in Trebur en overleden op 22 dec. 1885 in Trebur.
 ii.139.Marie Luise Müller is geboren op 30 nov. 1831 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iii.140.Margarethe Elisabeth Müller is geboren op 30 mei 1833 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 iv.141.Catharina Müller is geboren op 14 aug. 1834 in Trebur en overleden op een onbekende datum.
 v.142.Anna Maria Müller is geboren op 26 okt. 1840 in Trebur en overleden in Trebur.
 vi.143.Jakob Müller is geboren Omstreeks 1844 in Trebur en overleden op een onbekende datum.

99. Johannes KOLB is geboren op 24 apr. 1806 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op 16 jan. 1868 in Trebur.  Hij huwde Regina Elisabetha Rau op 6 sep. 1836. Regina Elisabetha is geboren op 10 mrt. 1812 in Grossapach, Neckar, Wuerttenburg, Germany en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Johannes KOLB en Regina Elisabetha Rau

 i.144.Maria Magdalene Sturm is geboren op 4 jan. 1838 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum.
 ii.145.Joachim Kolb is geboren op 7 jan. 1840 en overleden op 6 jul. 1840.
 iii.146.Johann Joachim Kolb is geboren op 25 aug. 1841 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum.
 iv.147.Kathrine Barbara Ulrich is geboren op 3 mei 1844 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum.
 v.148.George M Kolb is geboren in sep. 1846 in Württemberg, Germany en overleden in 1921.
 vi.149.Regina Elisabetha Kolb is geboren op 24 feb. 1848 en overleden op 13 apr. 1848.
 vii.150.Johannes Kolb is geboren op 29 dec. 1849 en overleden op een onbekende datum.
 viii.151.Melchior Kolb is geboren op 7 apr. 1852 en overleden op 27 sep. 1852.
 ix.152.Johann Melchior Kolb is geboren in okt. 1853 in Germany en overleden Van 1930 in La Crosse, Wisconsin, United States.
 x.153.Johann Georg Kolb overleden op een onbekende datum.
 xi.154.Kaspar Kolb overleden op 8 mei 1865.

100. Catharina Elisabeth KOLB is geboren in 1808 in Trebur, Gross-Gerau, Hessen, Germany en overleden op 6 okt. 1886 op de leeftijd van 77-78.  Zij huwde (Onbekend)

Kinderen van Catharina Elisabeth KOLB en (Onbekend)

 i.155.Johann Christian Kahlenberg is geboren op 22 aug. 1841 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Germany en overleden op een onbekende datum.

101. Catherina Elisabeth Kolb is geboren in 1808 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

102. Johann Balthasar Kolb is geboren op 29 jan. 1811 in Trebur en overleden op 16 mrt. 1863 in Trebur. 

103. Anna Barbara Fickel is geboren op 6 jul. 1797 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

104. Jacob Fickel is geboren op 17 nov. 1798 in Goddelau en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Maria Elisabeth Triebel op 8 sep. 1830 in Soerakarta. Maria Elisabeth, dochter van Philip David Triebel, is geboren in 1805 en overleden op 3 dec. 1881 in Ambarawa (Semarang).

Kinderen van Jacob Fickel en Maria Elisabeth Triebel

 i.156.Johanna Dorothea Fickel is geboren op 10 okt. 1831 in Soerakarta en overleden op 30 okt. 1900 in Soerakarta op de leeftijd van 69.
 ii.157.Johanna Helena Fickel is geboren op 1 jan. 1833 in Soerakarta en overleden op 19 okt. 1861 in Semarang op de leeftijd van 28.
 iii.158.Juliana Margaretha Fickel is geboren op 12 nov. 1834 in Soerakarta en overleden op 20 dec. 1836 in Soerakarta op de leeftijd van 3.
 iv.159.Augustus Andreas Fickel is geboren op 26 nov. 1836 in Soerakarta en overleden op 31 dec. 1836 in Soerakarta op de leeftijd van 1.
 v.160.Gustaaf Jacob Fickel is geboren op 25 jan. 1838 in Soerakarta en overleden op 30 okt. 1895 in Loemadjang (Probolinggo) op de leeftijd van 57.

105. Johannes Fickel is geboren op 30 dec. 1799 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

106. Johann Adam Fickel is geboren op 10 dec. 1800 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

107. Anna Margaretha Fickel is geboren op 17 okt. 1801 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

108. Elisabetha Catharina Fickel is geboren op 22 jan. 1806 in GODDELAU en overleden op 11 mei 1851 in GODDELAU op de leeftijd van 45. 

109. Margaretha Elisabetha Fickel is geboren op 20 aug. 1807 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

110. Johann Ludwig Fickel is geboren op 6 jan. 1809 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum.  Hij huwde Adolphine Sophie Friedericke MANGOLD op 20 dec. 1845 in Stadtpfarrei Evangelisch, Darmstadt, Starkenburg, Hesse-Darmstadt. Adolphine Sophie Friedericke, dochter van Carl F. Mangold en Henriette S. Wack, is geboren op 26 dec. 1817 in Darmstadt, Starkenburg, Hessen en overleden op 27 jan. 1888.

Kinderen van Johann Ludwig Fickel en Adolphine Sophie Friedericke MANGOLD

 i.161.Elisabeth Henriette Salome Adolphine Fickel is geboren op 17 okt. 1846 en overleden op een onbekende datum.

111. Johann ChrisTopph Fickel is geboren op 9 okt. 1811 in GODDELAU en overleden op 29 mrt. 1815 in GODDELAU op de leeftijd van 3. 

112. Anna Catharina Fickel is geboren op 2 feb. 1784 in GODDELAU en overleden op 9 mrt. 1784 in GODDELAU op de leeftijd van 0. 

113. Johann Conrad Fickel is geboren op 4 aug. 1785 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

114. Anna Maria Fickel is geboren op 8 jun. 1788 in GODDELAU en overleden op 20 feb. 1791 in GODDELAU op de leeftijd van 2. 

115. Anna Catharina Fickel is geboren op 6 aug. 1789 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

116. Johann Georg Fickel is geboren op 10 dec. 1790 in GODDELAU en overleden op een onbekende datum. 

 

8ste Generaties (Achter(5)-achter-kleinkinderen)

117. Elisabeth Fickel is geboren op 5 sep. 1820 in Trebur en overleden op 15 jan. 1901 in Trebur. 

118. Peter Fickel is geboren op 9 mrt. 1822 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

119. Johannes Fickel is geboren op 10 sep. 1823 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

120. Zacharias Fickel is geboren op 28 jul. 1828 in Trebur en overleden op 3 feb. 1875 in Dornheim.  Hij huwde Anna Margaretha Biebel

Kinderen van Zacharias Fickel en Anna Margaretha Biebel

 i.162.Johannes Fickel overleden op een onbekende datum.
 ii.163.Philipp Michael Fickel overleden op een onbekende datum.
 iii.164.Elisabeth Dorothea Fickel overleden op een onbekende datum.

121. Margarete Elisabeth Roth is geboren op 10 aug. 1820 in Trebur en overleden op 28 okt. 1870. 

122. ChrisTopph Roth is geboren in 1822 in Trebur en overleden in 1896 in Trebur. 

123. Maria Elisabeth Kolb is geboren in 1819 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

124. Anna Catharina Kolb is geboren in 1820 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

125. Elisabeth Margarete Barbara Kolb is geboren op 21 mrt. 1823 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

126. Balthasar Kolb is geboren op 12 jun. 1825 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

127. Peter Kolb is geboren op 3 feb. 1828 in Trebur en overleden op 18 nov. 1880 in Trebur. 

128. Anna Elisabeth Kolb is geboren op 1 apr. 1830 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

129. Johann Kolb is geboren op 5 nov. 1832 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

130. Johann Georg Kolb is geboren in 1839 in Trebur en overleden in 1839 in Trebur. 

131. Johannes Kolb is geboren op 29 sep. 1828 in Trebur en overleden op 9 aug. 1910 in Trebur. 

132. Catharina Kolb is geboren op 19 okt. 1830 in Trebur en overleden op 22 jul. 1890 in Trebur. 

133. Peter Kolb is geboren op 25 nov. 1832 in Trebur en overleden op 18 jul. 1906 in Trebur. 

134. Susanne Kolb is geboren in 1835 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

135. Friedrich Kolb is geboren in 1839 in Trebur en overleden in 1840 in Trebur. 

136. Christian Kolb is geboren in 1840 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

137. Christian Anton Kolb is geboren in 1842 in Trebur en overleden in 1843 in Trebur. 

138. Johann Müller is geboren op 13 mrt. 1829 in Trebur en overleden op 22 dec. 1885 in Trebur.  

139. Marie Luise Müller is geboren op 30 nov. 1831 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

140. Margarethe Elisabeth Müller is geboren op 30 mei 1833 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

141. Catharina Müller is geboren op 14 aug. 1834 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

142. Anna Maria Müller is geboren op 26 okt. 1840 in Trebur en overleden in Trebur. 

143. Jakob Müller is geboren Omstreeks 1844 in Trebur en overleden op een onbekende datum. 

144. Maria Magdalene Sturm is geboren op 4 jan. 1838 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum. 

145. Joachim Kolb is geboren op 7 jan. 1840 en overleden op 6 jul. 1840. 

146. Johann Joachim Kolb is geboren op 25 aug. 1841 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum. 

147. Kathrine Barbara Ulrich is geboren op 3 mei 1844 in Essingen, Jagstkreis, Wuerttemberg en overleden op een onbekende datum. 

148. George M Kolb is geboren in sep. 1846 in Württemberg, Germany en overleden in 1921. 

149. Regina Elisabetha Kolb is geboren op 24 feb. 1848 en overleden op 13 apr. 1848. 

150. Johannes Kolb is geboren op 29 dec. 1849 en overleden op een onbekende datum. 

151. Melchior Kolb is geboren op 7 apr. 1852 en overleden op 27 sep. 1852. 

152. Johann Melchior Kolb is geboren in okt. 1853 in Germany en overleden Van 1930 in La Crosse, Wisconsin, United States. 

153. Johann Georg Kolb overleden op een onbekende datum. 

154. Kaspar Kolb overleden op 8 mei 1865. 

155. Johann Christian Kahlenberg is geboren op 22 aug. 1841 in Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Germany en overleden op een onbekende datum. 

156. Johanna Dorothea Fickel is geboren op 10 okt. 1831 in Soerakarta en overleden op 30 okt. 1900 in Soerakarta op de leeftijd van 69.  Zij huwde N. N.