Parenteel Fickel

PARENTEEL INDISCHE FAMILIE FICKEL

Inleiding.

De genealogie van de familie Fickel in Nederlands Indië begint met Jacob Fickel, een Duitse huursoldaat die via het Centraal Werf Depot in Harderwijk op vrijwillige basis in 1828 in dienst gaat bij het Nederlands Indische Leger (later het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL).

De vader van Jacob, Johann Jacob, is 3 keer gehuwd geweest en heeft 14 kinderen op de wereld gezet. Het zal bij Jacob thuis dus geen vetpot geweest zijn. Vader Johann Jacob, van beroep Leinewebermeister, ging op 8 december 1819 op pad over de heuvels naar een ander dorp om kleding te verkopen. Hij kwam echter nooit meer thuis. Er is een zoektocht gestart en zelfs een oproep geplaatst in de Gross Herzochlichen Zeitung met zijn signalement. Uiteindelijk werd hij op een weide gevonden op 10 februari 1820. Gezien de staat van het lichaam is hij ter plaatste ter aarde besteld.[1]

De Indische genealogie van de familie Fickel wordt met de kinderen van Jacob Fickel feitelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw gesplitst in twee takken: De nazaten van de twee langstlevende kinderen: Johanna Dorothea Fickel en Gustaaf Jacob Fickel.

This image has an empty alt attribute; its file name is Jacob-1024x456.jpg

Het bijzondere is hier dat Hendrik Philip, de zoon van Johanna Dorothea, bij zijn huwelijk aangeeft dat zijn vader onbekend is. Hij heeft dan ook de achternaam van zijn moeder gekregen. Zie verder op deze website het verhaal hier over DNA onderzoek – Fickel


                I. JACOB FICKEL, geb. 17 november 1798 Goddelau (Hessen, D.), zn. van Johann Jacob Fickel en Anna Maria Schmenger[2]. (In zijn militair stamboek staat dat naam van zijn moeder Keyser was, maar het archief in Darmstadt heeft bevestigd dat dit niet zo is). Militair in Hessische dienst voor  8 jaar 1/6 maanden. Vrijwillig geëngageerd op 18 augustus 1828 in het Indisch Leger voor 6 jaren. Op 18 augustus 1828 aangekomen in Oost Indië met het schip Anthonij.  Op 8 oktober 1828 korporaal. Op 1 januari 1835 brigadier. 29 januari 1835 paspoort in Indië toegestaan[3]. Hij verwierf de achtkantige bronzen medaille voor zijn rol in Java Oorlog. Overl. mogelijk Djokjakarta 3 juni 1859 als Jacob Fricker[4],

Militair stamboek Jacob Fickel

tr. Soerakarta 8 september 1830 Maria Elisabeth Triebel[5], geb. ongeveer 1810 [6], overl. Ambawara  (Semarang) 3 december 1881[7]. Ouders onbekend. Speculatief: Philip David Triebel of Christiaan Valenteyn Triebel of de militair J.H. Triebel, op basis van de registratie van Europese inwoners en overlijden in de Regerings Almanak. Wat de Burgerlijke Stand moet voorstellen is een opgave in de “Regeerings Almanak”. Die wordt uitgegeven vanaf 1815. Voor 1815 zijn er geen geboortes, huwelijken en overlijden geregisseerd anders dan in de boeken van de kerken.

Kinderen uit dit huwelijk
    1.            JOHANNA DOROTHEA FICKEL, volgt IIa.
    2.            JOHANNA HELENA FICKEL, geb. Soerakarta 1 januari 1833[8], overl. Soerakarta 19 oktober 1861[9],

tr. Soerakarta 6 september 1860 met Fridolin Muller[10] [11], zn. van Frans Muller en  Walburga Ehrhard. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Huwelijksregister Katholieke Kerk Johanna Helena Fickel en Fridolin Muller 1860. Met dank aan Ron van der Wal die in Indonesie het kerkelijk archief heeft digitaliseerd.

Johanna overleed 13 maanden na haar huwelijk.


    3.            JULIANA MARGARETHA FICKEL, geb. Soerakarta 12 november 1834, overl. Soerakarta 20 december 1836.
     4.            AUGUSTUS ANDREAS FICKEL, geb. Soerakarta 26 november 1836[12], overl.  Soerakarta 31  december 1836.[13]
     5.            GUSTAAF JACOB FICKEL, volgt IIb.IIa. JOHANNA DOROTHEA FICKEL, geb. Soerakarta  10 oktober 1831[14], overl. Soerakarta 13 oktober 1900[15]. Partner onbekend.
Werd ongehuwd moeder van:
      1.           HENDRIK PHILIP FICKEL volgt IIIa.

 IIb GUSTAAF JACOB FICKEL, geb. Soerakarta 25 januari 1838[16], op 10 mei 1855 vrijwillig geëngageerd als militair bij het 9e bataljon infanterie. 14 juni 1861 paspoort toegestaan, overl. Loemadjang (Probolinggo) 30 oktober 1895[17],

tr. Soerakarta 10 augustus 1864 Francina Philipina Kiliaan[18], dr. van Caspar Diederik Kiliaan en Sara Maria Deuning. 
Kinderen uit dit huwelijk:
1.   AUGUST BASTIAAN FICKEL, volgt IIIb.
       2.   CESAR DOUGLAS FICKEL, volgt IIIc.
       3.   FRANCOA GEORGE FICKEL, volgt IIId.

Militair stamboek Gustaaf Jacob FickelIIIa. HENDRIK PHILIP FICKEL, geb. Soerakarta, 16 november 1857[19], Stationschef 1e klasse[20] en commies bij de Nederlands Indische Spoorwegen te Semarang, overl. Semarang 24 november 1914[21], tr. Djokjakarta 4 maart 1880 met Johanna Dorothea Triebel [22], geb. Soerakarta 8 maart 1857, overl. Semarang 3 december 1907[23], dr. van Johannes Adrianus Triebel (1e Luitenant Commandant bij de lijfwacht van de Soesoehoenan van Soerakarta) en Carolina Frederika Arensdorff [24].   
Kinderen uit dit huwelijk:
        1.  JOHANNA DOROTHEA FREDERIKA FICKEL, volgt IVa.   
        2.  JOHANNES AHREND FICKEL, volgt IVb.
        3.  NELLY FICKEL, volgt IVc.    


Partner 2. Roosminah Kaminan (Indonesische vrouw), geboren Magelang [25]
erkend kind: 
      1.   ADÉ FICKEL, volgt IVd.

IIIb. AUGUST BASTIAAN FICKEL,   geb. Soerakarta 30 mei 1868[26], 6 februari 1883 vrijwillig geëngageerd bij het KNIL voor 6 jaren als kanonnier 2e klasse bij het wapen der genie te Semarang[27], opzichter 3e klasse Nederlands Indische Spoorwegen te Pingit[28], overl. Soerabaja 9 februari 1914[29], tr. Semarang 17 februari 1897 Christine Juliana Eleonora Mittelhauser[30], geb. 23 april 1871, dr. van Lodewijk Hendrik Mittelhauser en Maria Elisabeth Steinziek.
Kinderen uit dit huwelijk:

This image has an empty alt attribute; its file name is AB-fickel-stambk-1024x720.jpg


        1.  FRANCINA EUGENIE FICKEL, geb. Soerabaja 8 november 1890[31], ovl. Utrecht 29 oktober 1969[32], tr. Loemadjang 16 augstus 1911 Jan Hendrik Maronier, geb. Tegal 15 april 1888, overl. 29 oktober 1969 Den Bilt, zn. van Isac Anne Maronier en Eveline Bertha Bergmans.
         2.   AUGUSTA BERTHA THEODORA FICKEL, geb. Soerabaja, 14 februari 1893[33], overl. ‘s-Gravenhage 24 maart 1970[34], tr. Loemadgang 23 augustus 1911, Franciscus Adrianus Maronier, zn, van Isac Anne Maronier en Eveline Bertha Bergmans.
          3.    FRANCISCA JOSEPHINA ELEONORA FICKEL, geb. Ambawara 10 april 1895[35] , overl. Sassenheim 15 juni 1977[36], tr. I Soerabaja 15 juli 1915 Willem van Erpecum[37] geboren Batavia 12 augustus  894, overl. 8 december Batavia 1924,  zn. van Karel van Erpecum en Letitia Wilhelmina Townsend.

Tr. 2 Batavia 11 juni 1931 Felix Constantijn Scholte, geb. Banjoemas 26 dec 1896, overl. Batavia 11 juni 1931.
           4. OLGA FRIEDA AGATHA FICKEL, geb. Semarang 14 oktober 1898[38] , overl. Soerabaja 3 november 1901.
                               
IIIc. CESAR DOUGLAS FICKEL, geb. Soerakarta 27 februari 1868[39], geniesoldaat der 2e klasse bij het wapen der genie in het KNIL. Verlof zieken vader 1898. Treincontroleur te Pekalongang en Malang Karangtoeri[40], klerk bij de telefoonmaatschappij[41], overl. Malang 24 november 1929. Geen huwelijk of erkende kinderen bekend.

IIId. FRANCOA GEORGE FICKEL, geb. Soerakarta 23 mei 18 [42], Fusilleer bij het depot Bataljon Soerabaja van het KNIL, op 22 november 1894 paspoort toegestaan[43], opzichter Nederlands Indische Spoorwegen te Blora en Ambawara[44], overl. Kedoe 9 mei 1906[45], partner Toeminah alias Sartinem (Indonesische vrouw).
Zijn erkende kinderen:
          1.  FRANCINA PHILIPINA FICKEL, geb. Loemadjang 1897[46] , overl. 26 februari 1926[47], tr. Soerabaja 22 mei 1918 Franciscus Marinus Karel van Geffen geb. ca.1887 Amsterdam, zn. van Eva Johanna van Geffen en onbekende vader[48]
           2.  GUSTAAF JACOB FICKEL, geb. Rembang, 1 april 1899[49], hoofdagent van politie te Soerabaja[50],  overl…. tr. Soerabaja 4 maart 1927 Jeanne Antoinette Corné , geb. Soerabaja 3 april 1907, overl. …. dr van Christiaan Corné en de Chineese vrouw Oei Kwie Nio  alias Bong Kwie Ing.
            3.   OLGA FREDERIKA AGATHA, geb Kedoe (Magelang) 1 augustus 1900[51] , overl. Soerabaja 5 september 1931.
             4.   CHRISTIAAN ALEXANDER BERNHARD,  geb. Tjepoe 22 mei 1902[52], overl. Thai POW Camp, Kuye village 25 augustus 1943[53],   tr. Soerabaja 5 februari 1931 Josephine Corné, geb. Soerabaja 9 mei 1912  overl. ‘s-Gravenhage 3 oktober             1984[54] dr. van Christiaan Corné en Bong Kwie Ing alias Oei Kwie Nio. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

IVa. JOHANNA DOROTHEA FREDERIKA FICKEL, geb. Soerakarta 9 juli 1881[55] , overl. Semarang 18 november 1923, tr. Semarang 5 mei 1898 Johannes Hoezoo[56] , geb. Semarang 2 juli 1871, overl. Semarang 3 maart 1945, zn. van Wessel Hoezoo en Caroline Geertruid Klerks.
Kinderen uit dit huwelijk:
       1.  CAROLINE GEERTUIDE HOEZOO, geb. Semarang 5 november 1898[57]. Overl. ….
        2.   TRUDE HOEZOO, geb. Semarang 19 april 1899[58], overl. Rotterdam 20 januari 1971, tr. Semarang 20 januari 1920 Karl Heinrich Schwedersky[59]
        3.    ANDRIES HOEZOO, geb. Semarang 7 november 1900[60], overl, Semarang 9 september 1901.
        4.    HERMAN ADRIAAN, geb. Semarang 26 februari 1903[61], overl. Semarang 26 augustus 1904.
         5.   LOUISE HOEZOO, geb. Semarang 23 juli 1904[62], overl …..
         6.  ROBERT JAN HOEZOO, geb. Semarang 24 juli 1906[63], overl. ….

IVb. JOHANNES AREND FICKEL, geb. Soerakarta 28 augustus 1884, tuin-employee suikerplantage Ma Jong afdeling Koedoes, later opzichter. Overl. ‘s-Gravenhage 5 juli 1967, tr. Semarang 25 januari 1911 Elvira Henriette Hillebrandt, dr. van Willem Frederik Hillebrandt en Suzanne Mathilde Donselaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
          1.   ELVIRA HENRIETTE FICKEL, volgt Va.
        2.   JOHANNES AREND FICKEL, geb.  Koedoes, 31 oktober 1917, monteur, overl. Soerabaja 8 oktober 1974. Niet gehuwd, geen kinderen.
           3.   RUDOLF ARTHUR FICKEL,  volgt Vb.
           4.   FREDERIK HENDRIK FICKEL, geb. 11 december 1922, overl. Sun City (USA) 18 oktober 2009, tr. Pauline Adolphine Bergmans, geb. Bandoeng 2 december 1925, ovl. Breda 1 juli 2001[64], dr. van Pieter Karel Bergmans en Geertruida Suzanna Meijer. Geen kinderen.

Arie en Rudolf zaten gevangen in een krijgsgevangenkamp. Dit is de “interneringskaart” van Arie. De kaart van Rudolf is er niet.


                                              
IVc. NELLY FICKEL geb. Soerakarta 29 september 1886[65], overl. Beverwijk 2 augustus 1961,
tr 1. Semarang 23 maart 1909 Armand Adriaan Victor Hulsthoff,  geb. Banjoemas 2 januari 1888,  
Kinderen uit dit huwelijk:
            1.  JAN FREDERIK HENDRIK HULSTHOFF, geb. Soerakarta 1 april 1910[66], overl. Thai POW Camp, Payathonzu village 30 januari 1944[67].
             2.  DOROTHEA ELISABETH HULSTHOFF, geb 1911 overl. Malaga 2001.
             3.  BERBARDINA EVELINE VICTORINE HULSTHOFF, geb. Banjoemas 23 april 1914[68], ambtenaresse PTT. Overl. Utrecht 13 mei 1988, ongehuwd.
              4.   VICTOR EDDY FERDINAND HULSTHOFF, geb …. Overl. Amsterdam 6 april 1868 tr, Louise May.

tr. 2. Tjilatjap 17 september 1919 Charles Cornelis Weijdemuller[69], geboren Tondano 5 juli 1881 zn. van Joost Weijdemuller en Wilhelmina Waworoentoe.
Kinderen uit dit huwelijk:
               5.   WILHELMINA JUDITH WEIJDEMULLER, geb. Padelarang, 24 maart 1920[70], overl. 15 januari 2011.
            6.    CORRY FREDERIKA WEIJDEMULLER, geb. Meester Cornelis 29 juli 1923, overl. Ouderkerk aan den Amstel   17 september 1963, tr. Batavia 29 juli 1946 August Hooper.
              7.    FRITS WEIJDEMULLER, geb…… overl…..

 IVd. Adé Fickel, geb. Semarang 11 februari 1901 [71], overl. Amsterdam 12 juni 1992. Tr. Semarang 5 januari 1928 John Frederich Topp geboren Semarang 31 juli 1903 overl. Djakarta 25 mei 1952, zn. Jacobus Johannes Frederich Gustav Topp, geb. Poerworedjo (Bagelen) 17 februari 1858[72] ovl. Semarang 4 juli 1917[73] en Suzanna Frederika .  Adé woont op 30 augustus 1954 in Bloemendaal, Nederland.
Kinderen dit huwelijk:
        1.  PAULA TOPP, geb 9 maart 1931 overl. Weesp 20 oktober 1914 tr. Tan Sien Hien.
              2.  AUGUSTINE TOPP, geb. Semarang 3 sept 1933, tr. 6 juli 1961 A. van Laer.
             3.  CARL ULRICH TOPP, geb, Semarang 20 juli 1935, overl. Leeuwarden 14 september 2015 tr. 24 Mei 1961 Edith Kerger.
                  4.  JACK TOPP, geb. Semarang 19 maart 1937, overl.   tr. J.R. Broers.
5.  PRIVE TOPP, geb. Semarang 26 oktober 1938, tr. 29 maart 1961 P.H. Boesen.

Va. ELVIRA FICKEL,  geb. Soerakarta 9 november 1913, overl. Terneuzen 4 oktober 1993, tr. 1. Erwin Böhle, geb. Semarang 9 april 1910, overl. POW camp Tasnan Bos Kesilir 10 juni 1943 zn. van Paul Böhle  en Jelline Theophine van Ligten.
Kinderen uit dit huwelijk:
           1.  PRIVE BÖHLE, Batavia 20 juli 1941, tr. Privé Noz, zn. van Karel Eduard Noz en Adolphine Henriette Coenraad.

tr. 2 Christoph Frans Bauermann, geb, Gorontalo (Sulawesi) 21 september 1907, overl. Den Haag, 9 februari 1980.

Vb. RUDOLF ARTHUR FICKEL, geb. Koedoes, 14 maart 1920, overl. Delft 6 december 1981, tr. Johanna Gerdina Hulsbergen, geb. Heerlen 13 juli 1920, overl. Capellle aan den IJssel  16 december 2008 dr.  van Christiaan Hulsbergen en Johanna Gerdina Leunk.
 Kinderen uit dit huwelijk:
            1.  ARTHUR FICKEL.
           2.  PRIVE[74].
                               

Huwelijksfoto (1957) Johanna Gerdina (Anny) Hulsbergen en
Rudolf Arthur (Rudo) Fickel


Bronvermelding:

[1] Eintrag Sterbeprotokol opgemaakt door Pfarrer Philipp Schneinder 1820.

[2] Hessisches Staatsarchiv, Darmstadt. Correspondentie en opstellen genealogie 24 februari 1981, 16 nov 1982 e.v.a. De genealogie gaat terug tot de stamvader Caspar Fickel geb. 1602.

[3] Suppletie Folio’s K.N.I.L. Stamboek nummer 17480 (Nationaal Archief). Stamboek nr 17480 (3782).

[4] RA 1860/92 Er is geen overlijden onder de naam Jacob Fickel gevonden in de RA.

[5] RA 1831/172

[6] Er was geen burgerlijke stand. Geboorte datum is een schatting.

[7] RA 1883/335

[8] RA 1834/209

[9] RA 1863/81

[10] Originele huwelijksakte Katholieke Kerk Semarang

[11] RA 1861/9

[12] RA 1837/221

[13] RA 1838/275

[14] RA 1832/216

[15] RA 1902/449

[16] RA 1839/241

[17] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­nummer 365, folio 16109 stamboek nr N3662  35150.

[18] RA 1865/17 Almanak geeft Feckel.

[19] RA 1859/597

[20] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[21] RA 1915/254

[22] RA 1881/227

[23] RA 1915/254

[24] De Indische Navorscher 6 (1993) 73.

[25] Persoonskaart Ade Fickel: Roosminah Kaminan. Volgens overlevering geboren in Magelang

[26] RA 1867/60

[27] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­num­mer 365, folio 16109

[28] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[29] RA 1915/258 Almanak geeft Fiekel

[30] Ra 1898/299

[31] RA 1895/345

[32] Persoonskaart

[33] RA 1895/345 aangegeven en erkend samen met haar zus

[34] Persoonskaart

[35] RA 1896/342 werd aangegeven met de achternaam van de moeder: Mittelhauser

[36] Persoonskaart

[37] RA 1916/146

[38] RA 1906/67

[39] RA 1869/57

[40] Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[41]  Kleian’s Nieuw Indisch Adresboek voor geheel Nederlandsch Indië 1904

[42] RA 1872/242

[43] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­num­mer 351, folio 35150

[44] Nieuw Indisch Adresboek 1902

[45] RA 1907/123

[46] RA 1901/402

[47] LDS film 1357858 akten nr 67

[48] BRP 26

[49] RA 1901/402

[50] Nationaal Archief te Den Haag, Stamkaarten Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Nederlands-Indië, archief 2.10.36.21, inventaris­nummer 1

[51] RA 1906/67

[52] RA 1906/62

[53] Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag, Erelijst van gevallenen 1940 – 1945, Den Haag, folio 57

[54] Persoonskaart

[55] RA 1882/273

[56] RA 1900/328

[57] RA 1900/416

[58] RA 1900/379

[59] RA 1921/37

[60] RA 1901/395

[61] RA 1904/50

[62] RA 1905/48

[63] RA

[64] Overlijden akte 20159

[65] Persoonskaart

[66] RA 1911/89

[67] LDS film 1603555 akte 1072

[68] Persoonskaart

[69] Persoonskaart

[70] RA 1921/55

[71] Persoonskaart hier staan ook de kinderen op vermeld

[72] RA 1895/595

[73] RA 1918/144

[74] Nog levende personen zijn privé

Het lezen van oude Duitse archieven is heel lastig…er staat heel duidelijk Fickel…


1 Hans Caspar Fickel (Fückel)

————————————————–

Birth:                     1602

Death:                   26 Sep 1677, Trebur

Spouse:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

Birth:                     26 Jun 1616, Guntersblum

Death:                   11 Mar 1682, Trebur

Father:                   Georg Graff (1590-)

Mother:                 Catharina GINTER (1594-)

Marriage:              1636, Trebur

5 Children…

                              Hans Caspar (28 Jan 1641-1671)

                              Johann Daniel (25 Aug 1644-)

                              Elisabeth (21 Aug 1646-)

                              Agathe (6 Apr 1649-10 Feb 1731)

                              Anna Katharina (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

1.1 Hans Caspar Fickel  (Fückel)

————————————————–

Birth:                     28 Jan 1641, Trebur

Death:                   1671

Father:                   Hans Caspar Fickel (Fückel) (1602-26 Sep 1677)

Mother:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

Spouse:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

Birth:                     26 Mar 1649, Trebur

Death:                   10 Jan 1692, Trebur

Marriage:              7 Feb 1665, Trebur

8 Children…

                              Hans Caspar (5 Jul 1667-20 Oct 1731)

                              Wendel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

                              Johann Friedrich (9 Dec 1670-21 Feb 1671)

                              Margaretha (10 Dec 1671-25 Sep 1673)

                              Anton

                              Andreas

                              Jacob

                              Quirin

1.1.1 Hans Caspar Fickel  (Fückel)

————————————————–

Death:                   20 Oct 1731, Trebur

Birth:                     5 Jul 1667, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

Spouse:                 Margaretha Lösch (10 Jul 1659-)

Birth:                     10 Jul 1659, Trebur

Father:                   Quirin Lösch (8 Dec 1622-13 Nov 1684)

Mother:                 Anna Markkiebel (22 Aug 1630-)

Marriage:              Dec 1694, Trebur

3 Children…

                              Johann Christiaan (1700-1 Apr 1757)

                              Johann Adam (10 Nov 1710-12 Dec 1759)

                              Anton (22 May 1715-1804)

1.1.1.1 Johann Christiaan Fückel

————————————————–

Birth:                     1700, Trebur

Death:                   1 Apr 1757, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (5 Jul 1667-20 Oct 1731)

Mother:                 Margaretha Lösch (10 Jul 1659-)

Spouse:                 Anna Elisabetha Raas (1700-)

Birth:                     1700, Trebur

Marriage:              16 Nov 1724, Trebur

4 Children…

                              Adam (14 May 1726-4 Dec 1726)

                              Johann Jacob (23 Dec 1735-)

                              Friederich (23 Dec 1735-)

                              Anna Maria (16 Apr 1741-)

1.1.1.1.1 Adam Fückel

————————————————–

Birth:                     14 May 1726, Trebur

Death:                   4 Dec 1726, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fückel (1700-1 Apr 1757)

Mother:                 Anna Elisabetha Raas (1700-)

1.1.1.1.2 Johann Jacob Fückel

————————————————–

Birth:                     23 Dec 1735, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fückel (1700-1 Apr 1757)

Mother:                 Anna Elisabetha Raas (1700-)

Spouse:                 Elisabeth Raas (1740-)

Birth:                     1740, Trebur

Marriage:              11 Jan 1763, Trebur

4 Children…

                              Johan Valentin (1773-)

                              Christian (17 Jun 1775-26 Mar 1854)

                              Anna Mari (1777-1838)

                              Johann Peter (-8 Nov 1797)

1.1.1.1.2.1 Johan Valentin Fückel

————————————————–

Birth:                     1773, Trebur

Father:                   Johann Jacob Fückel (23 Dec 1735-)

Mother:                 Elisabeth Raas (1740-)

1.1.1.1.2.2 Christian Fückel

————————————————–

Birth:                     17 Jun 1775, Trebur

Death:                   26 Mar 1854, Trebur

Father:                   Johann Jacob Fückel (23 Dec 1735-)

Mother:                 Elisabeth Raas (1740-)

Spouse:                 Magdalena Becker (1774-)

Birth:                     1774

1 Child…

                              Georg Heinrich (-9 Jan 1861)

1.1.1.1.2.2.1 Georg Heinrich Fückel

————————————————–

Death:                   9 Jan 1861, Trebur

Father:                   Christian Fückel (17 Jun 1775-26 Mar 1854)

Mother:                 Magdalena Becker (1774-)

Spouse:                 Katharina Struth

1.1.1.1.2.3 Anna Mari Fickel

————————————————–

Birth:                     1777, Trebur

Death:                   1838, Trebur

Father:                   Johann Jacob Fückel (23 Dec 1735-)

Mother:                 Elisabeth Raas (1740-)

1.1.1.1.2.4 Johann Peter Fückel

————————————————–

Death:                   8 Nov 1797, Trebur

Father:                   Johann Jacob Fückel (23 Dec 1735-)

Mother:                 Elisabeth Raas (1740-)

Spouse:                 Margarethe Elisabeth RAAS (1770-7 Dec 1840)

Birth:                     1770, Trebur

Death:                   7 Dec 1840, Trebur

Marriage:              27 Apr 1795, Trebur

1 Child…

                              Georg Heinrich (8 Mar 1796-22 Nov 1876)

1.1.1.1.2.4.1 Georg Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     8 Mar 1796, Trebur

Death:                   22 Nov 1876, Trebur

Father:                   Johann Peter Fückel (-8 Nov 1797)

Mother:                 Margarethe Elisabeth RAAS (1770-7 Dec 1840)

Spouse:                 Katharina Margaretha Ewald (12 Feb 1800-29 Mar 1868)

Birth:                     12 Feb 1800, Trebur

Death:                   29 Mar 1868, Trebur

Father:                   Johannes Ewald

Mother:                 Anna Barbara Vollhard

Marriage:              26 Mar 1821, Trebur

4 Children…

                              Elisabeth (5 Sep 1820-15 Jan 1901)

                              Peter (9 Mar 1822-)

                              Johannes (10 Sep 1823-)

                              Zacharias (28 Jul 1828-3 Feb 1875)

1.1.1.1.2.4.1.1 Elisabeth Fickel

————————————————–

Birth:                     5 Sep 1820, Trebur

Death:                   15 Jan 1901, Trebur

Father:                   Georg Heinrich Fückel (8 Mar 1796-22 Nov 1876)

Mother:                 Katharina Margaretha Ewald (12 Feb 1800-29 Mar 1868)

1.1.1.1.2.4.1.2 Peter Fückel

————————————————–

Birth:                     9 Mar 1822, Trebur

Father:                   Georg Heinrich Fückel (8 Mar 1796-22 Nov 1876)

Mother:                 Katharina Margaretha Ewald (12 Feb 1800-29 Mar 1868)

1.1.1.1.2.4.1.3 Johannes Fückel

————————————————–

Birth:                     10 Sep 1823, Trebur

Father:                   Georg Heinrich Fückel (8 Mar 1796-22 Nov 1876)

Mother:                 Katharina Margaretha Ewald (12 Feb 1800-29 Mar 1868)

1.1.1.1.2.4.1.4 Zacharias Fückel

————————————————–

Birth:                     28 Jul 1828, Trebur

Death:                   3 Feb 1875, Dornheim

Father:                   Georg Heinrich Fückel (8 Mar 1796-22 Nov 1876)

Mother:                 Katharina Margaretha Ewald (12 Feb 1800-29 Mar 1868)

Spouse:                 Anna Margaretha Biebel

3 Children…

                              Johannes

                              Philip Michael

                              Elisabeth Dorothea

1.1.1.1.2.4.1.4.1 Johannes Fückel

————————————————–

Father:                   Zacharias Fückel (28 Jul 1828-3 Feb 1875)

Mother:                 Anna Margaretha Biebel

1.1.1.1.2.4.1.4.2 Philip Michael Fückel

————————————————–

Father:                   Zacharias Fückel (28 Jul 1828-3 Feb 1875)

Mother:                 Anna Margaretha Biebel

1.1.1.1.2.4.1.4.3 Elisabeth Dorothea Fückel

————————————————–

Father:                   Zacharias Fückel (28 Jul 1828-3 Feb 1875)

Mother:                 Anna Margaretha Biebel

1.1.1.1.3 Friederich Fückel

————————————————–

Birth:                     23 Dec 1735, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fückel (1700-1 Apr 1757)

Mother:                 Anna Elisabetha Raas (1700-)

Spouse:                 Elisabeth MEES (1740-)

Birth:                     1740

Marriage:              11 Jan 1768, Trebur

1 Child…

                              Johann Friedrich (10 Jun 1768-30 Jul 1834)

1.1.1.1.3.1 Johann Friedrich Fückel

————————————————–

Birth:                     10 Jun 1768, Trebur

Death:                   30 Jul 1834, Trebur

Father:                   Friederich Fückel (23 Dec 1735-)

Mother:                 Elisabeth MEES (1740-)

Spouse:                 Kristine Kraft (-19 Aug 1831)

Death:                   19 Aug 1831, Trebur

2 Children…

                              Christian (10 Mar 1798-1 Mar 1873)

                              Friederich (10 Jul 1801-12 Oct 1852)

1.1.1.1.3.1.1 Christian Fückel

————————————————–

Birth:                     10 Mar 1798, Trebur

Death:                   1 Mar 1873, Trebur

Father:                   Johann Friedrich Fückel (10 Jun 1768-30 Jul 1834)

Mother:                 Kristine Kraft (-19 Aug 1831)

1.1.1.1.3.1.2 Friederich Fückel

————————————————–

Birth:                     10 Jul 1801, Trebur

Death:                   12 Oct 1852, Trebur

Father:                   Johann Friedrich Fückel (10 Jun 1768-30 Jul 1834)

Mother:                 Kristine Kraft (-19 Aug 1831)

Spouse:                 Margarete Elisabeth (-18 Apr 1852)

Death:                   18 Apr 1852, Trebur

2 Children…

                              Christian (17 Nov 1828-3 Dec 1879)

                              Friederich (15 Oct 1831-22 Jan 1857)

1.1.1.1.3.1.2.1 Christian Fückel

————————————————–

Birth:                     17 Nov 1828, Trebur

Death:                   3 Dec 1879, Trebur

Father:                   Friederich Fückel (10 Jul 1801-12 Oct 1852)

Mother:                 Margarete Elisabeth (-18 Apr 1852)

1.1.1.1.3.1.2.2 Friederich Fückel

————————————————–

Birth:                     15 Oct 1831, Trebur

Death:                   22 Jan 1857, Trebur

Father:                   Friederich Fückel (10 Jul 1801-12 Oct 1852)

Mother:                 Margarete Elisabeth (-18 Apr 1852)

1.1.1.1.4 Anna Maria Fückel

————————————————–

Birth:                     16 Apr 1741, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fückel (1700-1 Apr 1757)

Mother:                 Anna Elisabetha Raas (1700-)

1.1.1.2 Johann Adam Fickel (Fückel)

————————————————–

Death:                   12 Dec 1759, Trebur

Birth:                     10 Nov 1710, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (5 Jul 1667-20 Oct 1731)

Mother:                 Margaretha Lösch (10 Jul 1659-)

Spouse:                 Anna Christine Kahlbach (9 Oct 1718-30 Oct 1786)

Death:                   30 Oct 1786, Trebur

Birth:                     9 Oct 1718, Trebur

Birth:                     9 Oct 1718, Trebur

Father:                   Johannes Kahlbach (5 Oct 1680-)

Mother:                 Anna Christina Winn (1680-6 Feb 1746)

1 Child…

                              Johannes (30 Aug 1740-11 May 1800)

1.1.1.2.1 Johannes Fickel (Fückel)

————————————————–

Death:                   11 May 1800

Birth:                     30 Aug 1740

Father:                   Johann Adam Fickel (Fückel) (10 Nov 1710-12 Dec 1759)

Mother:                 Anna Christine Kahlbach (9 Oct 1718-30 Oct 1786)

1.1.1.3 Anton Fickel  (Fückel)

————————————————–

Birth:                     22 May 1715, Trebur

Death:                   1804, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (5 Jul 1667-20 Oct 1731)

Mother:                 Margaretha Lösch (10 Jul 1659-)

Spouse:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

Death:                   12 Mar 1804, Trebur

Birth:                     2 May 1724, Trebur

Father:                   Johannes Schultheiß

Mother:                 Anna Katherina Kraft

Marriage:              29 Mar 1739, Trebur

8 Children…

                              Johann Heinrich (24 Aug 1742-7 Feb 1743)

                              Johann Christian (25 Dec 1743-10 Oct 1794)

                              Johann Friederich (13 Oct 1747-19 Feb 1821)

                              Johannes (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

                              Anna Margarethe (17 Jul 1753-)

                              Heinrich (4 Oct 1755-)

                              Elisabeth

                              Johann Christiaan

1.1.1.3.1 Johann Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     24 Aug 1742, Trebur

Death:                   7 Feb 1743, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

1.1.1.3.2 Johann Christian Fickel

————————————————–

Birth:                     25 Dec 1743, Trebur

Death:                   10 Oct 1794, Trebur

Burial:                   Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

1.1.1.3.3a Johann Friederich Fückel*

————————————————–

Birth:                     13 Oct 1747, Trebur

Death:                   19 Feb 1821, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

Spouse:                 Sybille Daum (9 Sep 1745-29 Jan 1783)

Death:                   29 Jan 1783

Birth:                     9 Sep 1745, Trebur

Father:                   Christiaan Daum

Mother:                 Barbara Scherer

3 Children…

                              Heinrich (8 May 1777-10 Jan 1849)

                              Anton

                              Anna Maria

Other spouses:      Anna Catharina Köhler

1.1.1.3.3a.1 Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     8 May 1777, Trebur

Death:                   10 Jan 1849, Trebur

Father:                   Johann Friederich Fückel (13 Oct 1747-19 Feb 1821)

Mother:                 Sybille Daum (9 Sep 1745-29 Jan 1783)

Spouse:                 Margarethe Engel

1 Child…

                              Anton (6 Jun 1808-)

1.1.1.3.3a.1.1 Anton Fückel

————————————————–

Birth:                     6 Jun 1808, Trebur

Father:                   Heinrich Fückel (8 May 1777-10 Jan 1849)

Mother:                 Margarethe Engel

Spouse:                 Maria Elisabeth Kahlenberg

1 Child…

                              Heinrich (13 Feb 1838-)

1.1.1.3.3a.1.1.1 Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     13 Feb 1838, Trebur

Father:                   Anton Fückel (6 Jun 1808-)

Mother:                 Maria Elisabeth Kahlenberg

Spouse:                 Anna Elisabethe Daum

1 Child…

                              Heinrich (20 Sep 1879-)

1.1.1.3.3a.1.1.1.1 Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     20 Sep 1879, Trebur

Father:                   Heinrich Fückel (13 Feb 1838-)

Mother:                 Anna Elisabethe Daum

Spouse:                 Elisabeth Jacobi

1 Child…

                              Johan Heinrich (26 Sep 1909-)

1.1.1.3.3a.1.1.1.1.1 Johan Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     26 Sep 1909, Trebur

Father:                   Heinrich Fückel (20 Sep 1879-)

Mother:                 Elisabeth Jacobi

Spouse:                 Maria Magdalena Scherer

1 Child…

                              Kurt

1.1.1.3.3a.1.1.1.1.1.1 Kurt Fückel

————————————————–

Father:                   Johan Heinrich Fückel (26 Sep 1909-)

Mother:                 Maria Magdalena Scherer

1.1.1.3.3a.2 Anton Fückel

————————————————–

Father:                   Johann Friederich Fückel (13 Oct 1747-19 Feb 1821)

Mother:                 Sybille Daum (9 Sep 1745-29 Jan 1783)

1.1.1.3.3a.3 Anna Maria Fückel

————————————————–

Father:                   Johann Friederich Fückel (13 Oct 1747-19 Feb 1821)

Mother:                 Sybille Daum (9 Sep 1745-29 Jan 1783)

1.1.1.3.3b Johann Friederich Fückel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Anna Catharina Köhler

Other spouses:      Sybille Daum

1.1.1.3.4 Johannes Fückel

————————————————–

Death:                   6 Jun 1823, Trebur

Birth:                     12 Nov 1750, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

Spouse:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

Death:                   12 Feb 1838

Birth:                     17 Sep 1756

Father:                   Johann Jacob Engel (22 May 1723-29 Aug 1793)

Mother:                 Anna Catharina Mees

Marriage:              12 Mar 1782

5 Children…

                              Johann Christiaan (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

                              Anna Katharina (23 Nov 1789-8 Dec 1864)

                              Anna Elisabeth

                              Margarethe

                              Katharina

1.1.1.3.4.1 Johann Christiaan Fückel

————————————————–

Birth:                     28 Nov 1784, Trebur

Death:                   10 Feb 1861, Trebur

Father:                   Johannes Fückel (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

Mother:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

Spouse:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

Birth:                     21 Nov 1788, Trebur

Death:                   2 Apr 1840, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fuckel

Mother:                 Katharina Ewald

6 Children…

                              Johannes (12 Oct 1810-13 Apr 1881)

                              Friederich

                              Luwig

                              Mararethe Elisabeth

                              Elisabeth Margarethe

                              Anna Maria

1.1.1.3.4.1.1 Johannes Fückel

————————————————–

Birth:                     12 Oct 1810, Trebur

Death:                   13 Apr 1881, Trebur

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

Spouse:                 Elisabeth Agathe Roth

3 Children…

                              Zacharias

                              Johann Friedrich (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

                              Margarete Elisabeth

1.1.1.3.4.1.1.1 Zacharias Fückel

————————————————–

Father:                   Johannes Fückel (12 Oct 1810-13 Apr 1881)

Mother:                 Elisabeth Agathe Roth

1.1.1.3.4.1.1.2 Johann Friedrich Fückel

————————————————–

Birth:                     12 Jan 1842, Trebur

Death:                   21 Jan 1919, Trebur

Father:                   Johannes Fückel (12 Oct 1810-13 Apr 1881)

Mother:                 Elisabeth Agathe Roth

Spouse:                 Anna Christina Roth

5 Children…

                              Jacob Wilhelm (19 Oct 1865-)

                              George Frederich (23 Jun 1877-28 Oct 1958)

                              Fritz

                              Margarethe

                              Christine

1.1.1.3.4.1.1.2.1 Jacob Wilhelm Fückel

————————————————–

Birth:                     19 Oct 1865, Trebur

Father:                   Johann Friedrich Fückel (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

Mother:                 Anna Christina Roth

Spouse:                 Elize Christel

1.1.1.3.4.1.1.2.2 George Frederich Fückel

————————————————–

Birth:                     23 Jun 1877, Trebur

Death:                   28 Oct 1958

Father:                   Johann Friedrich Fückel (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

Mother:                 Anna Christina Roth

Spouse:                 Margarethe Elisabeth Roth (-1951)

Death:                   1951

4 Children…

                              Friederich Heinrich (19 Nov 1906-1983)

                              Christian (28 Nov 1910-)

                              George (9 Jan 1920-)

                              Elize

1.1.1.3.4.1.1.2.2.1 Friederich Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     19 Nov 1906, Trebur

Death:                   1983

Father:                   George Frederich Fückel (23 Jun 1877-28 Oct 1958)

Mother:                 Margarethe Elisabeth Roth (-1951)

Spouse:                 Dorothea Roth (9 Sep 1908-1988)

Birth:                     9 Sep 1908, Trebur

Death:                   1988, Trebur

Father:                   Heinrich Roth (11 Jan 1877-1948)

Mother:                 Katharina Rödner

1 Child…

                              Christel Agathe (1941-)

1.1.1.3.4.1.1.2.2.1.1 Christel Agathe

————————————————–

Birth:                     1941

Father:                   Friederich Heinrich Fückel (19 Nov 1906-1983)

Mother:                 Dorothea Roth (9 Sep 1908-1988)

Spouse:                 Kunz

1.1.1.3.4.1.1.2.2.2 Christian Fückel

————————————————–

Birth:                     28 Nov 1910, Trebur

Father:                   George Frederich Fückel (23 Jun 1877-28 Oct 1958)

Mother:                 Margarethe Elisabeth Roth (-1951)

Spouse:                 Elize Bender

1.1.1.3.4.1.1.2.2.3 George Fückel

————————————————–

Birth:                     9 Jan 1920, Trebur

Father:                   George Frederich Fückel (23 Jun 1877-28 Oct 1958)

Mother:                 Margarethe Elisabeth Roth (-1951)

Spouse:                 Margarethe Elisabeth Kolb

1.1.1.3.4.1.1.2.2.4 Elize Fickel

————————————————–

Father:                   George Frederich Fückel (23 Jun 1877-28 Oct 1958)

Mother:                 Margarethe Elisabeth Roth (-1951)

Spouse:                 Heinrich Bonn

1.1.1.3.4.1.1.2.3 Fritz Fückel

————————————————–

Father:                   Johann Friedrich Fückel (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

Mother:                 Anna Christina Roth

1.1.1.3.4.1.1.2.4 Margarethe Fückel

————————————————–

Father:                   Johann Friedrich Fückel (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

Mother:                 Anna Christina Roth

1.1.1.3.4.1.1.2.5 Christine Fückel

————————————————–

Father:                   Johann Friedrich Fückel (12 Jan 1842-21 Jan 1919)

Mother:                 Anna Christina Roth

1.1.1.3.4.1.1.3 Margarete Elisabeth Fückel

————————————————–

Father:                   Johannes Fückel (12 Oct 1810-13 Apr 1881)

Mother:                 Elisabeth Agathe Roth

1.1.1.3.4.1.2 Friederich Fickel

————————————————–

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

Spouse:                 Anna Margarethe Volhard (21 May 1816-)

Birth:                     21 May 1816, Trebur

1.1.1.3.4.1.3 Luwig Fickel

————————————————–

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

1.1.1.3.4.1.4 Mararethe Elisabeth Fickel

————————————————–

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

1.1.1.3.4.1.5 Elisabeth Margarethe Fickel

————————————————–

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

1.1.1.3.4.1.6 Anna Maria Fickel

————————————————–

Father:                   Johann Christiaan Fückel (28 Nov 1784-10 Feb 1861)

Mother:                 Margarete Elisabeth Fuckel (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

1.1.1.3.4.2 Anna Katharina Fickel

————————————————–

Birth:                     23 Nov 1789, Trebur

Death:                   8 Dec 1864, Trebur

Father:                   Johannes Fückel (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

Mother:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

1.1.1.3.4.3 Anna Elisabeth Fickel

————————————————–

Father:                   Johannes Fückel (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

Mother:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

1.1.1.3.4.4 Margarethe Fickel

————————————————–

Father:                   Johannes Fückel (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

Mother:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

1.1.1.3.4.5 Katharina Fickel

————————————————–

Father:                   Johannes Fückel (12 Nov 1750-6 Jun 1823)

Mother:                 Otillia Engel (17 Sep 1756-12 Feb 1838)

1.1.1.3.5 Anna Margarethe Fickel

————————————————–

Birth:                     17 Jul 1753, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

1.1.1.3.6 Heinrich Fückel

————————————————–

Birth:                     4 Oct 1755, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

1.1.1.3.7 Elisabeth Fickel

————————————————–

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

1.1.1.3.8 Johann Christiaan Fuckel

————————————————–

Father:                   Anton Fickel  (Fückel) (22 May 1715-1804)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Schultheiß (2 May 1724-12 Mar 1804)

Spouse:                 Katharina Ewald

Father:                   Johan Nicolaus Ewald

Mother:                 Margarete Elisabeth Krebs

1 Child…

                              Margarete Elisabeth (21 Nov 1788-2 Apr 1840)

1.1.1.3.8.1 Margarete Elisabeth Fuckel

————————————————–

(See duplicate branch above)

1.1.2 Wendel Fickel

————————————————–

Death:                   17 Feb 1731, Trebur

Birth:                     2 Feb 1669, Trebur

Burial:                   Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

Spouse:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

Birth:                     2 Sep 1673, Trebur

Death:                   20 Oct 1731, Trebur

Father:                   Johannes Vollhard (1639-1722)

Mother:                 Catharina Wirt

Marriage:              11 Feb 1697, Trebur

6 Children…

                              Johann Peter (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

                              Margaretha (21 Aug 1700-)

                              Johann Jacob (18 Feb 1703-)

                              Johann Philip (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

                              Hans Caspar (9 Sep 1707-)

                              Anna Catharina (24 Sep 1710-)

1.1.2.1 Johann Peter Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Feb 1697, Trebur

Death:                   31 Mar 1740, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

Spouse:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

Birth:                     15 Oct 1701, Trebur

Death:                   1 Jul 1743, Trebur

Father:                   Jacob SCHIKCKENDANSS (15 Oct 1670-7 Feb 1744)

Mother:                 Anna Catharina PFUNDSTEIN (24 Feb 1670-)

Marriage:              5 Feb 1728, Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

6 Children…

                              Elisabeth (27 Jun 1729-)

                              Johann Peter (4 Dec 1731-)

                              Johann Andreas (27 May 1733-19 Feb 1819)

                              Margaretha Barbara (4 Nov 1735-21 Jan 1794)

                              Kristine (26 Dec 1737-)

                              Elisabeth Margarethe (24 Aug 1740-17 Feb 1794)

1.1.2.1.1 Elisabeth Fickel

————————————————–

Birth:                     27 Jun 1729, Trebur

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

1.1.2.1.2 Johann Peter Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Dec 1731, Trebur

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

1.1.2.1.3 Johann Andreas Fickel

————————————————–

Birth:                     27 May 1733, Trebur

Death:                   19 Feb 1819, Trebur

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

Spouse:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

Birth:                     28 May 1738, Trebur

Death:                   30 Mar 1803, Trebur

Father:                   Jacob Schrodt (9 Jan 1709-29 Apr 1794)

Mother:                 Anna Margarethe Arnold (1710-)

Marriage:              Trebur

5 Children…

                              Margarete Barbara (19 Aug 1762-)

                              Conrad (24 Aug 1763-24 Aug 1767)

                              Peter (26 Mar 1765-)

                              Friedrich (26 Jan 1775-24 May 1776)

                              Christine (13 Jun 1778-)

1.1.2.1.3.1 Margarete Barbara Fickel

————————————————–

Birth:                     19 Aug 1762, Trebur

Father:                   Johann Andreas Fickel (27 May 1733-19 Feb 1819)

Mother:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

1.1.2.1.3.2 Conrad Fickel

————————————————–

Birth:                     24 Aug 1763, Trebur

Death:                   24 Aug 1767, Trebur

Father:                   Johann Andreas Fickel (27 May 1733-19 Feb 1819)

Mother:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

1.1.2.1.3.3 Peter Fickel

————————————————–

Birth:                     26 Mar 1765, Trebur

Death:                   Trebur

Father:                   Johann Andreas Fickel (27 May 1733-19 Feb 1819)

Mother:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

1.1.2.1.3.4 Friedrich Fickel

————————————————–

Birth:                     26 Jan 1775, Trebur

Death:                   24 May 1776, Trebur

Father:                   Johann Andreas Fickel (27 May 1733-19 Feb 1819)

Mother:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

1.1.2.1.3.5 Christine Fickel

————————————————–

Birth:                     13 Jun 1778, Trebur

Father:                   Johann Andreas Fickel (27 May 1733-19 Feb 1819)

Mother:                 Anna Katharina Schroth (28 May 1738-30 Mar 1803)

1.1.2.1.4 Margaretha Barbara Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Nov 1735, Trebur

Death:                   21 Jan 1794, Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

1.1.2.1.5 Kristine Fickel

————————————————–

Birth:                     26 Dec 1737, Trebur

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

1.1.2.1.6 Elisabeth Margarethe Fickel

————————————————–

Birth:                     24 Aug 1740, Trebur

Death:                   17 Feb 1794, Wallerstädten, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Father:                   Johann Peter Fickel (4 Feb 1697-31 Mar 1740)

Mother:                 Anna Christine Schickendanz (15 Oct 1701-1 Jul 1743)

1.1.2.2 Margaretha Fickel

————————————————–

Birth:                     21 Aug 1700, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

1.1.2.3 Johann Jacob Fickel

————————————————–

Birth:                     18 Feb 1703, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

1.1.2.4 Johann Philip Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Jul 1704, Trebur

Death:                   24 Mar 1769, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

Spouse:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

Birth:                     9 Mar 1709, Trebur

Death:                   17 Feb 1761, Trebur

Father:                   Johann Martin Lösch (7 Jan 1679-)

Mother:                 Ottilia Maser

Marriage:              4 Jan 1731, Trebur

10 Children…

                              Johann Adam (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

                              Jacob (22 Aug 1733-25 Jun 1734)

                              Johannes (4 Apr 1735-)

                              Henrich (15 Oct 1737-12 Feb 1750)

                              UNNAMED (29 Apr 1740-)

                              Amalie (30 Aug 1745-)

                              Elisabeth Margarethe (29 Aug 1748-)

                              Elisabeth (24 Aug 1751-)

                              Peter (4 Aug 1757-18 Jun 1780)

                              Dorothea

1.1.2.4.1 Johann Adam Fickel

————————————————–

Death:                   27 Nov 1771, Goddelau

Birth:                     8 Nov 1731, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

Gestorben alt 40 Jajr und 20 tage als Beisasd und Leineweber aus Trebur.

Spouse:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

Death:                   15 Aug 1812, Goddelau

Birth:                     21 Apr 1735, Goddelau

Father:                   Johann Wilhelm Schaffner (5 Sep 1700-2 Feb 1767)

Mother:                 Maria Dorothea Kirschner (1707-10 Apr 1782)

Marriage:              Goddelau

6 Children…

                              Johann Jacob (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

                              Johannes (16 Sep 1762-21 Sep 1762)

                              Anna Dorothea (2 Feb 1764-9 Feb 1764)

                              Johannes (19 Mar 1765-3 Feb 1788)

                              Anna Maria (10 May 1768-11 Jan 1773)

                              Anna Margaretha (11 May 1771-15 Jan 1773)

1.1.2.4.1.1a Johann Jacob Fickel*

————————————————–

Birth:                     25 Apr 1760, Goddelau

Death:                   BET DEC 1819 AND FEB 1820, Gernsheim

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

Spouse:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

Death:                   11 Feb 1804, Goddelau

Birth:                     26 Mar 1771, Dornheim

Father:                   Johann Balthasar Schmenger (5 Sep 1744-7 Feb 1799)

Mother:                 Elisabetha Catharina Schaffner (12 Apr 1746-7 Feb 1799)

Marriage:              19 Mar 1795, Goddelau

5 Children…

                              Anna Barbara (6 Jul 1797-)

                              Jacob (17 Nov 1798-)

                              Johannes (30 Dec 1799-)

                              Johann Adam (10 Dec 1800-)

                              Anna Margaretha (17 Oct 1801-)

Other spouses:      Anna Catharina Heil, Anna Margaretha Kraft

1.1.2.4.1.1a.1 Anna Barbara Fickel

————————————————–

Birth:                     6 Jul 1797, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

1.1.2.4.1.1a.2 Jacob Fickel

————————————————–

Birth:                     17 Nov 1798, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

Mogelijk overleden in Djokjakarta als Jacob Fricker? 03.06.1859 RA 1860/92 Er is geen stamboek gevonden van een militair die Jacob Fricker

Jacob was 8 jaar 7 1/6 maanden in Hessische dienst. 31 maart 1835 paspoort toegestaan. Op 18 aug 1828 aangekomen in Oost Indië met het schip Anthonij. Vrijwillig via Harderwijk geëngageerd voor 6 jaren. 8 oktober 1828 korporaal. op 1 januari 1835 brigadier. 29 januari 1835 paspoort toegestaan en toen ook waarschijnlijk afgezwaaid. Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters Militairen KNIL Oost-Indië; Inventaris nr. 102, Scan: 151

Als er werd gevochten in Nederlands-Indië – en dat gebeurde met enige regelmaat viel niet te volstaan met de aanvoer van militairen via wervers in Nederland. Dan werden in allerijl duizenden extra mannen geworven in het buitenland. De meesten van hen waren Duitsers. Van de 175.000 officieren en soldaten die tussen 1815 en 1909 voor het KNIL-leger werden geworven, kwamen er 24.000 uit Duitsland. Het KNIL richtte zich in een actieve werving zowel op mannen met een militaire achtergrond en mannen zonder militaire ervaring. Zo was een flinke groep Duitse militairen afkomstig uit korpsen die na de Napoleontische oorlogen waren ontbonden. Vandaar dat men vandaag de dag in Nederland vele Indische families met buitenlandse achternamen tegenkomt. Wie zijn tijd in de Indische kazernes en militaire expedities overleefde, keerde meestal weer terug naar Europa. Maar ongeveer 20 procent van de buitenlanders bleef na zijn diensttijd achter en bouwde in Indië een bestaan op. Een flink aantal maakte als militair bescheiden carrière en bracht het tot sergeant. Deze onderofficieren konden gewoonlijk behoorlijk lezen en schrijven. Zij konden daarom gemakkelijk terecht in de koloniale burgersamenleving. Vele voormalige soldaten van buitenlandse komaf vonden een baan in Indië trouwden er en raakten op de Nederlandse cultuur georiënteerd.

Alleen wie geen strafblad had en langer was dan 1 meter 59 werd aangenomen. Mannen uit de maatschappelijke onderklassen kwamen daarom meestal niet in aanmerking. Zij hadden niet alleen vaak wat op hun kerfstok, maar waren vaak ook te slecht gevoed gedurende hun jeugd om de verlangde minimumlengte te halen. (http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/EuropeseKNIL-soldaten/volledige-tekst).

De Europese soldaat in het Indische leger was een figuur, zeker in de negentiende eeuw, wiens plaats aan de zelfkant van de koloniale samenleving een gevolg was van het feit dat hij militair was. Om zijn dapperheid beloond met de hoogste onderscheidingen, was hij maatschappelijk gezien een paria, door de Europese burgerbevolking in de kolonie uitgestoten en gemeden als een melaatse. Alleen officieren hadden aanzien, al was het alleen maar om de huwelijkskansen van de Europese dames te vergroten.

Maar zelfs een officier kon zich dikwijls een huwelijk niet veroorloven in verband met de exorbitante eisen die aan zijn vermogenspositie werden gesteld. Een order uit 1835 bepaalde onder andere dat geen kapitein of ander onderofficier in het huwelijk kon treden als hij niet voor ten minste dfl 20.000,- was aangeslagen in de onroerend goed belasting. Weliswaar werd dit bedrag in 1869 verminderd tot dfl 7.000,-, maar het verschijnsel njai of inlandse huishoudster was ook toen bij officieren eerder regel dan uitzondering.

Wat voor soort mensen melden zich aan voor dienstneming in het Indische leger? Een vreemde nationaliteit vormde geen belemmering omdat de animo in Nederland om bij het Indische leger te dienen maar zeer gering was. Pogingen om daarin verbetering te brengen door verhoging van de handgelden mochten weinig of niet baten. In een wervingsvoorschrift van 1814 komt de nu naïef klinkende bepaling voor dat de werfhuizen om meer aantrekkingskracht te oefenen voorzien konden worden met “een vlag of diergelijk opwekkend teeken”. De uitgestoken vlag noch het handgeld waren voldoende om bij de Nederlander de lust tot dienstneming te vergroten. Dit gebrek aan animo was een ernstig probleem omdat de in de 19e eeuw langzaam voortschrijdende vestiging van het Nederlands gezag over heel Indië steeds meer mankracht vergde, die voor een deel (dat vereiste de samenstelling van het leger) uit Europeanen moest bestaan. Om aan de gestegen behoefte te kunnen voldoen werden de eisen steeds lager gesteld. Bovendien waren vreemdelingen sinds de teruggave van Nederlands-Indië steeds een onmisbaar element geweest om het tekort aan Europeanen in het leger aan te vullen. Het is begrijpelijk dat onder deze omstandigheden niet altijd de meest oppassende en brave lieden -uit den beschaafden stand, zoals dat in de 19e -eeuwse terminologie heette, naar de Oost vertrokken.

Toen Nederland na het tijdperk Napoleon in 1815 als zelfstandige staat herrees, kreeg het ook een aantal vroegere koloniale bezittingen terug. Ten behoeve van het veiligstellen van de Nederlandse koloniale belangen werden expeditie roepen uitgezonden. In verband met de Java-oorlog (1825-1830) werd in de jaren 1826-1827 ook nog eens een speciale troepenmacht geformeerd en uitgezonden. Deze troepen werden vooralsnog als bestanddeel van de Nederlandse Krijgsmacht beschouwd. Het besluit (Algemene Orders voor het Nederlandsch Oost-Indische leger) van de Gouverneur-Generaal Johannes van den Bosch van 4 december 1830, waarbij een nieuwe organisatie voor het leger in Oost-Indië werd vastgesteld, geldt als het begin van een afzonderlijk Oost-Indisch Leger. Het bestond toen uit 8 mobiele korpsen, elk met een bataljon infanterie, een compagnie cavalerie en 4 stukken bergartillerie, met een totale sterkte van 600 Europese en 37 inlandse officieren en 12.905 onderofficieren en minderen

De geschiedenis van Harderwijk heeft meer moois te bieden. Zo is van 1815 tot 1909 in Harderwijk het Koloniaal Werfdepot gevestigd (tot 1844 het Muntgebouw genoemd), dat bijna 200.000 vrijwillige militairen opleidt voor het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). De Harderwijks middenstand, kroegen en prostituees varen er wel bij. Vanwege het drankmisbruik en de prostitutie komt de stad bekend te staan als de goot van Europa.

Spouse:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

Death:                   3 Dec 1881, Ambarawa (Semarang)

Father:                   Philip David Triebel (1791-1 Feb 1864)

Mother:                 Johanna Christina Horsfil (-14 May 1851)

Over Maria Elisabeth Triebel is weinig bekend. Haar geboorte datum staat niet vermeld in de Regering Almanak. Dus ze moet voor dat deze is ingevoerd geboren zijn of niet in Indië geboren zijn. Uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 20 tot 25 jaar zou Maria Elsbeth tussen 1805 en 1810 geboren kunnen zijn, Als vader komen 2 mannen in aanmerking: Christiaan Valentijn die overleden is op 13-02-1827 n Soerakarta (bron: RA jaar/bladzij 1828/180) , waar Maria Elisabeth in 1830 zou trouwen). Bij de dood staat vermeld dat Christiaan Valentijn militair was. Christiaan Falentijn Triebel te Solo verzoekt 29-6-1815 vergunning tot verblijf aldaar B.J. Bat a 191 bl 1025 De andere man die in aanmerking komt als haar vader is J.H. Triebel die op 12-03-1830 overleed in Djokjakarta. Die was ook Militair. (Bron: RA jaar/bladzij: 1831/225) En er is een Johan Godlieb Triebel, slotenmaker, machtiging Solo Sept 1789. Hij kwam van Brandenburg. (Nat grot. Solo – Soerakarta 1779-95 rol 453) Er is een stamboom die een Philip David Triebel als vader noteert. Echter zonder bronvermelding. Een eventuele broer van Maria Elisabeth zou Philip David Triebel kunnen zijn. Deze man huwde in 1837 in Soerakarta met Johanna Christina Horsfil. (bron: RA jaar/bladzij: 1838/227. Echter tussen 1818 en 1830 overlijden verschillende kinderen met de vermelding “vader P.D. Triebel”. In 1818 wordt ook een Johannes Adrianus Triebel geboren, die was ook militair. Zijn dochter ,Johanna Dorothea, huwde in 1880 Hendrik Philip Fickel. Hendrik Philip was de kleinzoon van Maria Elizabeth Triebel. De Triebels en Fickels waren allemaal militairen. Het blijft gissen hoe de verhoudingen daadwerkelijk waren.

Marriage:              8 Sep 1830, Soerakarta

5 Children…

                              Johanna Dorothea (10 Oct 1831-30 Oct 1900)

                              Johanna Helena (1 Jan 1833-19 Oct 1861)

                              Juliana Margaretha (12 Nov 1834-20 Dec 1836)

                              Augustus Andreas (26 Nov 1836-31 Dec 1836)

                              Gustaaf Jacob (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

1.1.2.4.1.1a.2.1 Johanna Dorothea Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Oct 1831, Soerakarta

Death:                   30 Oct 1900, Soerakarta

Father:                   Jacob Fickel (17 Nov 1798-)

Mother:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

Johanna Dorothea kreeg dus toen ze 25 was een kind van een onbekende man en bleef een alleenstaande moeder

Spouse:                 N. N.

1 Child…

                              Hendrik Philip (16 Nov 1857-24 Nov 1914)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a Hendrik Philip Fickel*

————————————————–

Death:                   24 Nov 1914, Semarang

Birth:                     16 Nov 1857, Soerakarta

Father:                   N. N.

Mother:                 Johanna Dorothea Fickel (10 Oct 1831-30 Oct 1900)

De vader van Hendrik Philip is onbekend. Y-DNA onderzoek van afstammeling in mannelijke lijn wijst op een West Europeaan (Haplogroup I1-M253). De Fickels ware close met de Triebels. Is de tweede naam Philip een verwijzing naar Philip David Triebel?

Spouse:                 Johanna Dorothea Triebel (8 Mar 1857-13 Dec 1907)

Birth:                     8 Mar 1857, Soerakarta

Death:                   13 Dec 1907, Semarang

Father:                   Johannes Adrianus Triebel (1817-12 Aug 1878)

Mother:                 Carolina Frederika Arensdorff (-12 May 1874)

Wordt geboren als Johanna Dorothea Arendsdorff

Marriage:              4 Mar 1880, Djokjakarta

3 Children…

                              Johanna Dorothea Frederika Carolina (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

                              Johannes Arend (28 Aug 1884-5 Jul 1967)

                              Nelly (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

Other spouses:      Roos Minah Kaminan

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel

————————————————–

Birth:                     19 Jul 1881, Soerakarta

Death:                   18 Nov 1923, Semarang

Father:                   Hendrik Philip Fickel (16 Nov 1857-24 Nov 1914)

Mother:                 Johanna Dorothea Triebel (8 Mar 1857-13 Dec 1907)

Spouse:                 Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Birth:                     22 Jul 1871, Semarang

Death:                   3 Mar 1945, Semarang

Father:                   Wessel Hoezoo (3 Jul 1826-2 Jul 1896)

Mother:                 Carolina Geertruide Klerks (18 Mar 1841-23 Aug 1897)

Marriage:              5 May 1898, Semarang

6 Children…

                              Caroline (5 May 1898-)

                              Trude (19 Apr 1899-20 Jan 1971)

                              Andries (7 Nov 1900-9 Sep 1901)

                              Herman Adriaan (26 Feb 1903-26 Aug 1904)

                              Louise (23 Jun 1904-)

                              Robert Johan (24 Jun 1906-6 Oct 1918)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.1 Caroline Hoezoo

————————————————–

Birth:                     5 May 1898, Semarang

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a Trude Hoezoo*

————————————————–

Birth:                     19 Apr 1899, Semarang

Death:                   20 Jan 1971, Rotterdam

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

Spouse:                 Friederich Wilhelm Gronemeier (6 Mar 1891-abt 1940)

Death:                   abt 1940

Birth:                     6 Mar 1891, Magelang

Father:                   Friederich Wilhelm Gronemeier

Mother:                 Constance Charlotte Michels

Marriage:              4 Jun 1926, Magelang

Divorce:                1924, Semarang

Other spouses:      Gustave Boreel, Karl Heinrich Schwedersky

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2b Trude Hoezoo* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Gustave Boreel (5 Feb 1900-19 Aug 1966)

Birth:                     5 Feb 1900, Soekaboemi

Death:                   19 Aug 1966, Almelo

Father:                   Hendrik Steven Gustaaf Boreel (10 Sep 1866-)

Mother:                 Johanna Josephine Breijman

Marriage:              8 Jun 1946, Bandoeng

Other spouses:      Friederich Wilhelm Gronemeier, Karl Heinrich Schwedersky

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2c Trude Hoezoo* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Karl Heinrich Schwedersky (1890-25 Apr 1944)

Birth:                     1890, Ventspils, Ventspils Rajons, Letland

Death:                   25 Apr 1944, Semarang

Marriage:              20 Jan 1920, Semarang

Divorce:                1924

1 Child…

                              Johan Hendrik (15 Oct 1920-)

Other spouses:      Friederich Wilhelm Gronemeier, Gustave Boreel

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2c.1 Johan Hendrik Schwedersky

————————————————–

Birth:                     15 Oct 1920, Semarang

Father:                   Karl Heinrich Schwedersky (1890-25 Apr 1944)

Mother:                 Trude Hoezoo (19 Apr 1899-20 Jan 1971)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.3 Andries Hoezoo

————————————————–

Birth:                     7 Nov 1900, Semarang

Death:                   9 Sep 1901, Semarang

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.4 Herman Adriaan Hoezoo

————————————————–

Birth:                     26 Feb 1903, Semarang

Death:                   26 Aug 1904, Semarang

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.5 Louise Hoezoo

————————————————–

Birth:                     23 Jun 1904, Semarang

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.6 Robert Johan Hoezoo

————————————————–

Birth:                     24 Jun 1906, Semarang

Death:                   6 Oct 1918, Tasikmalaja

Father:                   Johannes Hoezoo (22 Jul 1871-3 Mar 1945)

Mother:                 Johanna Dorothea Frederika Carolina Fickel (19 Jul 1881-18 Nov 1923)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2 Johannes Arend Fickel

————————————————–

Death:                   5 Jul 1967, Den Haag

Birth:                     28 Aug 1884, Soerakarta

Father:                   Hendrik Philip Fickel (16 Nov 1857-24 Nov 1914)

Mother:                 Johanna Dorothea Triebel (8 Mar 1857-13 Dec 1907)

Spouse:                 Elvira Henriette Hillebrandt (28 Apr 1893-12 Feb 1984)

Death:                   12 Feb 1984, Terneuzen

Birth:                     28 Apr 1893, Kedu, Temanggung

Father:                   Willem Frederik Hillebrandt (12 Aug 1852-15 Dec 1917)

Mother:                 Suzanna Mathilda Donselaar (30 Mar 1857-28 Aug 1942)

Marriage:              25 Jan 1911, Semarang

4 Children…

                              Elvira Henriette (9 Nov 1913-4 Oct 1993)

                              Johannes Arend (31 Oct 1917-8 Oct 1974)

                              Rudolf Arthur (14 Mar 1920-6 Dec 1981)

                              Frederik Hendrik (10 Dec 1922-18 Oct 2009)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a Elvira Henriette Fickel*

————————————————–

Birth:                     9 Nov 1913, Soerakarta

Death:                   4 Oct 1993, Terneuzen

Father:                   Johannes Arend Fickel (28 Aug 1884-5 Jul 1967)

Mother:                 Elvira Henriette Hillebrandt (28 Apr 1893-12 Feb 1984)

Spouse:                 Christoph Frans Bauermann (21 Sep 1907-9 Feb 1980)

Birth:                     21 Sep 1907, Gorontalo (Sulawesi)

Death:                   9 Feb 1980, Den Haag

Father:                   Thomas Bauermann (17 Aug 1876-)

Mother:                 Betty Florine Croes, de la

Other spouses:      Erwin Böhle

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b Elvira Henriette Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Erwin Böhle (9 Apr 1910-10 Jun 1943)

Birth:                     9 Apr 1910, Semarang

Death:                   10 Jun 1943, Bondowoso, Djatibos Tasnan

Father:                   Paul Böhle (30 Jul 1871-14 Aug 1944)

Mother:                 Jelline Theophine Ligten, van (15 Apr 1885-29 Apr 1976)

Marriage:              1938, Malang

1 Child…

                              Maud (20 Jul 1941-)

Other spouses:      Christophe Frans Bauermann

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b.1 Maud Böhle

————————————————–

Birth:                     20 Jul 1941, Batavia

Father:                   Erwin Böhle (9 Apr 1910-10 Jun 1943)

Mother:                 Elvira Henriette Fickel (9 Nov 1913-4 Oct 1993)

Spouse:                 Jack Eduard Nos (12 Jan 1942-)

Birth:                     12 Jan 1942, Soerabaja vm Ned-Indie

Father:                   Karel Eduard Nos (26 Jan 1913-2 Apr 1992)

Mother:                 Aldophine Henriete Coenraad (5 Apr 1913-7 Apr 1992)

Marriage:              9 Apr 1965, Den Haag

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.2 Johannes Arend Fickel

————————————————–

Death:                   8 Oct 1974, Soerabaja

Birth:                     31 Oct 1917, Koedoes

Father:                   Johannes Arend Fickel (28 Aug 1884-5 Jul 1967)

Mother:                 Elvira Henriette Hillebrandt (28 Apr 1893-12 Feb 1984)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3 Rudolf Arthur Fickel

————————————————–

Death:                   6 Dec 1981, DELFT

Birth:                     14 Mar 1920, KOEDOES

Father:                   Johannes Arend Fickel (28 Aug 1884-5 Jul 1967)

Mother:                 Elvira Henriette Hillebrandt (28 Apr 1893-12 Feb 1984)

Spouse:                 Johanna Gerdina Hulsbergen (13 Jul 1920-16 Dec 2008)

Birth:                     13 Jul 1920, HEERLEN

Death:                   16 Dec 2008, Capelle aan den IJssel

Father:                   Christiaan Hulsbergen (30 Jun 1882-19 Aug 1933)

Mother:                 Johanna Gerdina Leunk (22 Jul 1880-19 Dec 1967)

Marriage:              1 Feb 1957, DELFT

2 Children…

                              Arthur

                              Private

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1 Arthur Fickel

————————————————–

Father:                   Rudolf Arthur Fickel (14 Mar 1920-6 Dec 1981)

Mother:                 Johanna Gerdina Hulsbergen (13 Jul 1920-16 Dec 2008)

Spouse:                 Irene Harriet Elisa Boer

Father:                   Albert Boer (12 Feb 1935-9 Sep 2014)

Mother:                 Louwra Post (31 Dec 1936-)

3 Children…

                              Child (2000)

                              Child (2002)

                              Child (2004)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.1 Child

————————————————–

Birth:                     17 maart 2000, Amsterdam

Father:                   Arthur Fickel

Mother:                 Irene Harriet Elisa Boer

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.2 Child.

————————————————–

Birth:                     2002, Haarlem, Netherlands

Father:                   Arthur Fickel

Mother:                 Irene Harriet Elisa Boer

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.3 Child

————————————————–

Birth:                     2004

Father:                   Arthur Fickel

Mother:                 Irene Harriet Elisa Boer

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.2 Private Fickel

————————————————–

Father:                   Rudolf Arthur Fickel (14 Mar 1920-6 Dec 1981)

Mother:                 Johanna Gerdina Hulsbergen (13 Jul 1920-16 Dec 2008)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.4 Frederik Hendrik Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Dec 1922

Death:                   18 Oct 2009, Sun City, USA

Father:                   Johannes Arend Fickel (28 Aug 1884-5 Jul 1967)

Mother:                 Elvira Henriette Hillebrandt (28 Apr 1893-12 Feb 1984)

Spouse:                 Pauline Adolphine Bergmans (2 Dec 1925-1 Jul 2001)

Birth:                     2 Dec 1925, Bandoeng

Death:                   1 Jul 2001, Breda

Father:                   Pieter Karel Bergmans

Mother:                 Geertruida Susanna Meijer

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a Nelly Fickel*

————————————————–

Birth:                     29 Sep 1886, Soerakarta

Death:                   22 Aug 1961, Beverwijk

Father:                   Hendrik Philip Fickel (16 Nov 1857-24 Nov 1914)

Mother:                 Johanna Dorothea Triebel (8 Mar 1857-13 Dec 1907)

woonde vanaf 3 jun 1961 op de Zwaanstraat 101 te Beverwijk

Spouse:                 Charles Cornelis Christiaan (Tjalie) Weijdemuller (5 Jun 1881-)

Birth:                     5 Jun 1881, Tondano

Father:                   Joost Weijdemuller (17 Sep 1829-30 Jun 1894)

Mother:                 Wilhelmina Waworoentoe (10 Mar 1841-25 Sep 1925)

Marriage:              17 Sep 1919, Tjilatjap

3 Children…

                              Judith (24 Mar 1920-15 Jan 2011)

                              Corry Frederika (29 Jul 1923-17 Sep 1963)

                              Frits

Other spouses:      Armand Victor Adriaan Hulsthoff

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.1 Judith Weijdemuller

————————————————–

Death:                   15 Jan 2011, Almere

Birth:                     24 Mar 1920, Padelarang

Father:                   Charles Cornelis Christiaan (Tjalie) Weijdemuller (5 Jun 1881-)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.2 Corry Frederika Weijdemuller

————————————————–

Death:                   17 Sep 1963, Ouderkerk aan de Amstel

Birth:                     29 Jul 1923, Meester Cornelis

Burial:                   Ouderkerk aan de Amstel

Father:                   Charles Cornelis Christiaan (Tjalie) Weijdemuller (5 Jun 1881-)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

Spouse:                 August Hooper (8 Aug 1920-22 Jan 2004)

Death:                   22 Jan 2004, Almere

Birth:                     8 Aug 1920, Meester Cornelis,

Marriage:              29 Jul 1946, Willemskerk,

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.3 Frits Weijdemuller

————————————————–

Father:                   Charles Cornelis Christiaan (Tjalie) Weijdemuller (5 Jun 1881-)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b Nelly Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Armand Victor Adriaan Hulsthoff (2 Jan 1888-23 Aug 1918)

Birth:                     2 Jan 1888, Banjoemas

Death:                   23 Aug 1918

Father:                   Jan Pieter Bernardus Hulsthoff (16 Jan 1861-7 Feb 1928)

Mother:                 Charlotte Elisabeth Willemse (1861-19 Mar 1926)

4 Children…

                              Jan Frederik Hendrik (30 Oct 1910-30 Jan 1944)

                              Berbardina Eveline Victorine (23 Apr 1914-13 May 1988)

                              Victor Eddy Ferdinand (-6 Apr 1968)

                              Dorothea Elisabeth (-2001)

Other spouses:      Charles Cornelis Christiaan (Tjalie) Weijdemuller

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.1 Jan Frederik Hendrik Hulsthoff

————————————————–

Birth:                     30 Oct 1910, Soerakarta

Death:                   30 Jan 1944, Thai POW Camp, Payathonzu village

Father:                   Armand Victor Adriaan Hulsthoff (2 Jan 1888-23 Aug 1918)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

3 mei 1927 eervol uit KNIL ontslagen (overigens wegens gebrek aan aanleg en weinig leerlust)

Extract KNIL Stamboek 19942

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.2 Berbardina Eveline Victorine Hulsthoff

————————————————–

Death:                   13 May 1988, Utrecht

Birth:                     23 Apr 1914

*New [OCCU]:     1941

*New [EDUC]:     1941

Father:                   Armand Victor Adriaan Hulsthoff (2 Jan 1888-23 Aug 1918)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3 Victor Eddy Ferdinand Hulsthoff

————————————————–

Birth:                     Djombang

Death:                   6 Apr 1968, Amsterdam

Father:                   Armand Victor Adriaan Hulsthoff (2 Jan 1888-23 Aug 1918)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

Spouse:                 Louise (Wies) May (8 May 1912-10 Mar 2002)

Death:                   10 Mar 2002, Amsterdam

Birth:                     8 May 1912, Muntok

Father:                   Friedrich Wilhelm May (abt 1884-abt 1944)

Mother:                 Then A Liam (abt 1891-)

Marriage:              19 Feb 1941, Djakarta

1 Child…

                              Willem Victor (17 Apr 1952-5 Feb 1958)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3.1 Willem Victor Hulsthoff

————————————————–

Birth:                     17 Apr 1952, Jakarta

Death:                   5 Feb 1958, Amsterdam, Ned. Hervormde Diaconessen Inrichting

Burial:                   8 Feb 1958, Petrus kerk – Amsterdam Sloterdijk

Father:                   Victor Eddy Ferdinand Hulsthoff (-6 Apr 1968)

Mother:                 Louise (Wies) May (8 May 1912-10 Mar 2002)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.4 Dorothea Elisabeth Hulsthoff

————————————————–

Death:                   2001, Malaga

Father:                   Armand Victor Adriaan Hulsthoff (2 Jan 1888-23 Aug 1918)

Mother:                 Nelly Fickel (29 Sep 1886-22 Aug 1961)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b Hendrik Philip Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Roos Minah Kaminan (-abt 1954)

Death:                   abt 1954

Birth:                     Magelang

1 Child…

                              Ade (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Other spouses:      Johanna Dorothea Triebel

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1 Ade Fickel

————————————————–

Birth:                     21 Feb 1901, Semarang

Death:                   12 Jun 1992, Amsterdam

Father:                   Hendrik Philip Fickel (16 Nov 1857-24 Nov 1914)

Mother:                 Roos Minah Kaminan (-abt 1954)

Spouse:                 John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Birth:                     31 Jul 1903, Semarang

Death:                   25 May 1952, Djakarta

Father:                   Jacobus Johannes Frederich Gustav Topp (17 Feb 1858-4 Jul 1917)

Mother:                 Maria Pauwlona Meert (17 Apr 1879-20 Feb 1929)

Marriage:              5 Jan 1928, Semarang

5 Children…

                              Paula (9 Mar 1931-20 Oct 2014)

                              Augustine (3 Sep 1933-)

                              Carl Ulrich (30 Jul 1935-14 Sep 2015)

                              Jack (19 Mar 1937-)

                              Eveline (26 Oct 1938-)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.1 Paula Topp

————————————————–

Birth:                     9 Mar 1931

Death:                   20 Oct 2014

Burial:                   20 Oct 2014, Weesp, Netherlands

Father:                   John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Mother:                 Ade Fickel (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Spouse:                 Tan San Hien (-12 Oct 1999)

Death:                   12 Oct 1999

1 Child…

                              Peggy

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.1.1 Peggy T

————————————————–

Father:                   Tan San Hien (-12 Oct 1999)

Mother:                 Paula Topp (9 Mar 1931-20 Oct 2014)

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.2 Augustine Topp

————————————————–

Birth:                     3 Sep 1933, Semarang

Father:                   John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Mother:                 Ade Fickel (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Spouse:                 A. A. LAER, VAN

Marriage:              6 Jul 1961

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.3 Carl Ulrich Topp

————————————————–

Birth:                     30 Jul 1935, Semarang

Death:                   14 Sep 2015, Leeuwarden, Netherlands

Burial:                   Opeinde, Netherlands

Father:                   John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Mother:                 Ade Fickel (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Spouse:                 Edith I. KERGER

Marriage:              29 Nov 1968, Smalland

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.4 Jack Topp

————————————————–

Birth:                     19 Mar 1937, Semarang

Father:                   John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Mother:                 Ade Fickel (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Spouse:                 J.R. BROERS

Marriage:              24 May 1963

1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.5 Eveline Topp

————————————————–

Birth:                     26 Oct 1938, Semarang

Father:                   John Frederich Topp (31 Jul 1903-25 May 1952)

Mother:                 Ade Fickel (21 Feb 1901-12 Jun 1992)

Spouse:                 P.H. BOESSEN

Marriage:              28 Mar 1961

1.1.2.4.1.1a.2.2 Johanna Helena Fickel

————————————————–

Death:                   19 Oct 1861, Semarang

Birth:                     1 Jan 1833, Soerakarta

Father:                   Jacob Fickel (17 Nov 1798-)

Mother:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

Spouse:                 Fridolin Müller (-14 Mar 1893)

Death:                   14 Mar 1893, Semarang

Birth:                     Reufelden (F)

Father:                   Frans Muller

Mother:                 Walburga Ehrhard

Marriage:              6 Sep 1860, Soerakarta

1.1.2.4.1.1a.2.3 Juliana Margaretha Fickel

————————————————–

Death:                   20 Dec 1836, Soerakarta

Birth:                     12 Nov 1834, Soerakarta

Father:                   Jacob Fickel (17 Nov 1798-)

Mother:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

1.1.2.4.1.1a.2.4 Augustus Andreas Fickel

————————————————–

Death:                   31 Dec 1836, Soerakarta

Birth:                     26 Nov 1836, Soerakarta

Father:                   Jacob Fickel (17 Nov 1798-)

Mother:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

1.1.2.4.1.1a.2.5a Gustaaf Jacob Fickel*

————————————————–

Birth:                     25 Jan 1838, Soerakarta

Death:                   30 Oct 1895, Loemadjang (Probolinggo)

Father:                   Jacob Fickel (17 Nov 1798-)

Mother:                 Maria Elisabeth Triebel (-3 Dec 1881)

In zijn militair stamboek wordt zijn haar kleur als “bruin” omschreven, wat betekent dat hij geen Indische vader of moeder had. National Archives in Den Haag (Netherlands), Studbook ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indie, archive 2.10.50, inventory number 351, folio 35150

Spouse:                 Francina Philipina Kiliaan (17 Jul 1843-28 Mar 1909)

Death:                   28 Mar 1909, Semarang

Birth:                     17 Jul 1843, Soerakarta

Father:                   Caspar Diederik Kiliaan (-24 Feb 1853)

Mother:                 Sara Maria Deuning (-11 Oct 1843)

Marriage:              10 Aug 1864, Soerakarta

3 Children…

                              August Bastiaan (29 May 1866-9 Feb 1914)

                              Cesar Douglas (27 Feb 1868-24 Nov 1929)

                              Francoa George (23 May 1871-9 May 1906)

Other spouses:      Margaretha Elisabeth Doorn, van, None

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1 August Bastiaan Fickel

————————————————–

Birth:                     29 May 1866, Soerakarta

Death:                   9 Feb 1914, Soerabaja

Burial:                   10 Feb 1914, Soerabaja

Father:                   Gustaaf Jacob Fickel (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

Mother:                 Francina Philipina Kiliaan (17 Jul 1843-28 Mar 1909)

A.B. Fickel, geboren in 1866, overleden op 1914-2-10 in Nederlands-Indië. Onderscheiding: Militaire Willemsorde Niveau MWO 4 Nummer Koninklijk Besluit 32 Registernummer 4668 Mutatie Lombok – expeditie 6 juli – 24 december 1894; gedurende het tweede tijdperk der expeditie. Rang, functie of beroep Sergeant Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Declaratie terug naar de Kanselarij Ordeteken vergoed op 23 februari 1927 Stamboeknummer 16109 Bronvermelding Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Koninklijk Besluit Databank dapperheidsonderscheidingen, Den Haag, archief.

Spouse:                 Christine Juliana Elenore Mittelhauser (23 Apr 1869-)

Birth:                     23 Apr 1869, Siam

Father:                   Lodewijk Hendrik Mittelhauser (26 Apr 1808-)

Mother:                 Maria Elisabeth Steinziek (21 Mar 1810-)

Marriage:              17 Feb 1897, Semarang

4 Children…

                              Francina Eugenie Juliana (8 Nov 1890-19 Mar 1955)

                              Augusta Bertha Theodora (14 Feb 1893-24 Mar 1970)

                              Francina Josephina Eleonora (4 Oct 1895-15 Jun 1977)

                              Olga Frieda Agatha (14 Nov 1898-3 Nov 1901)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1 Francina Eugenie Juliana Fickel

————————————————–

Birth:                     8 Nov 1890, Soerabaja

Death:                   19 Mar 1955, Utrecht

Father:                   August Bastiaan Fickel (29 May 1866-9 Feb 1914)

Mother:                 Christine Juliana Elenore Mittelhauser (23 Apr 1869-)

Spouse:                 Jan Hendrik Maronier (15 Apr 1888-29 Oct 1968)

Birth:                     15 Apr 1888, Kemanglen

Death:                   29 Oct 1968, De Billt

Father:                   Isac Anne Maronier (8 May 1857-24 May 1930)

Mother:                 Eveline Bertha Bergmans (8 Apr 1856-)

Marriage:              16 Aug 1911, Loemadjang

1 Child…

                              Jan Hendrik (20 Sep 1913-24 Mar 1966)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1 Jan Hendrik MARONIER

————————————————–

Birth:                     20 Sep 1913, Kidiri

Death:                   24 Mar 1966, Utrecht

Father:                   Jan Hendrik Maronier (15 Apr 1888-29 Oct 1968)

Mother:                 Francina Eugenie Juliana Fickel (8 Nov 1890-19 Mar 1955)

Spouse:                 Henriette Schultz (9 Feb 1913-24 Feb 1986)

Birth:                     9 Feb 1913, Modjokerto

Death:                   24 Feb 1986, Bilthoven

Marriage:              7 Jul 1949, Soerabaja

2 Children…

                              Jean Fredrika (10 Nov 1942-)

                              Jan Hendrik (21 May 1950-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.1 Jean Fredrika

————————————————–

Birth:                     10 Nov 1942, Soerabaja

Father:                   Jan Hendrik MARONIER (20 Sep 1913-24 Mar 1966)

Mother:                 Henriette Schultz (9 Feb 1913-24 Feb 1986)

Spouse:                 A.H. Dijkstra

Marriage:              23 Jul 1965

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.2 Jan Hendrik MARONIER

————————————————–

Birth:                     21 May 1950, Soerabaja

Father:                   Jan Hendrik MARONIER (20 Sep 1913-24 Mar 1966)

Mother:                 Henriette Schultz (9 Feb 1913-24 Feb 1986)

Spouse:                 Vogler

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.2 Augusta Bertha Theodora Fickel

————————————————–

Birth:                     14 Feb 1893, Soerabaja

Death:                   24 Mar 1970, Den Haag

Father:                   August Bastiaan Fickel (29 May 1866-9 Feb 1914)

Mother:                 Christine Juliana Elenore Mittelhauser (23 Apr 1869-)

Huwelijk ontbonden 30 okt 1959</p>

Spouse:                 Francicus Adreanus Maronier (15 Apr 1888-30 Oct 1959)

Birth:                     15 Apr 1888, Kemangelen

Death:                   30 Oct 1959, Den Haag

Father:                   Isac Anne Maronier (8 May 1857-24 May 1930)

Mother:                 Eveline Bertha Bergmans (8 Apr 1856-)

Marriage:              23 Aug 1911, Loemadjang

1 Child…

                              Frans (12 Jan 1930-3 Nov 1944)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.2.1 Frans Maronier

————————————————–

Birth:                     12 Jan 1930, Bandoeng

Death:                   3 Nov 1944, Hameln (Germany)

Father:                   Francicus Adreanus Maronier (15 Apr 1888-30 Oct 1959)

Mother:                 Augusta Bertha Theodora Fickel (14 Feb 1893-24 Mar 1970)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a Francina Josephina Eleonora Fickel*

————————————————–

Birth:                     4 Oct 1895, Ambarawa

Death:                   15 Jun 1977, Sassenheim

Father:                   August Bastiaan Fickel (29 May 1866-9 Feb 1914)

Mother:                 Christine Juliana Elenore Mittelhauser (23 Apr 1869-)

30 jul 1952 naar NL, woonachtig te Zandvoort, later Hillegom overleden te Sassenheim.

Spouse:                 Willem Erpecum, van (12 Aug 1894-8 Dec 1924)

Birth:                     12 Aug 1894, Batavia

Death:                   8 Dec 1924, Weltevreden

Father:                   Karel Erpecum, van (9 Oct 1856-30 Sep 1894)

Mother:                 Letitia Wilhelmine Townsend (31 Mar 1865-19 Sep 1934)

Marriage:              7 Jul 1915, Soerabaja

2 Children…

                              Ellen Frieda (26 Apr 1916-)

                              Stella Leonie (17 May 1917-)

Other spouses:      Felix Constantijn Scholte

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.1 Ellen Frieda Erpecum, van

————————————————–

Birth:                     26 Apr 1916, Batavia

Father:                   Willem Erpecum, van (12 Aug 1894-8 Dec 1924)

Mother:                 Francina Josephina Eleonora Fickel (4 Oct 1895-15 Jun 1977)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2 Stella van Leonie Erpecum

————————————————–

Birth:                     17 May 1917, Weltevreden (Batavia)

Father:                   Willem van Erpecum,  (12 Aug 1894-8 Dec 1924)

Mother:                 Francina Josephina Eleonora Fickel (4 Oct 1895-15 Jun 1977)

Spouse:                 W. Th. M, van Rooy,

Marriage:              9 Apr 1947, Batavia

3 Children…

                              Christel Maria Stella (3 Sep 1949-)

                              Frans Peter Marie (18 Sep 1952-)

                              Wim

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.1 Christel Maria Stella van Rooy

————————————————–

Birth:                     3 Sep 1949, Batavia

Father:                   W. Th. M van Rooy

Mother:                 Stella Leonie van Erpecum, (17 May 1917-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.2 Frans Peter Marie van Rooy,

————————————————–

Birth:                     18 Sep 1952, Djakarta

Father:                   W. Th. M Rooy, van

Mother:                 Stella Leonie van Erpecum, (17 May 1917-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.3 Wim Rooy, van

————————————————–

Father:                   W. Th. M Rooy, van

Mother:                 Stella Leonie van Erpecum, (17 May 1917-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3b Francina Josephina Eleonora Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Felix Constantijn Scholte (26 Dec 1896-24 Jan 1978)

Birth:                     26 Dec 1896, Bandjermasin

Death:                   24 Jan 1978, Hillegom

Marriage:              11 Jun 1931, Batavia

1 Child…

                              Felice Constance

Other spouses:      Willem Erpecum, VAN

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3b.1 Felice Constance Scholte

————————————————–

Father:                   Felix Constantijn Scholte (26 Dec 1896-24 Jan 1978)

Mother:                 Francina Josephina Eleonora Fickel (4 Oct 1895-15 Jun 1977)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.4 Olga Frieda Agatha Fickel

————————————————–

Birth:                     14 Nov 1898, Semarang

Death:                   3 Nov 1901, Soerabaja

Burial:                   Begraafplaats Peneleh Soerabaja

Father:                   August Bastiaan Fickel (29 May 1866-9 Feb 1914)

Mother:                 Christine Juliana Elenore Mittelhauser (23 Apr 1869-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.2 Cesar Douglas Fickel

————————————————–

Birth:                     27 Feb 1868, Soerakarta (Poenoekan)

Death:                   24 Nov 1929, Malang

Father:                   Gustaaf Jacob Fickel (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

Mother:                 Francina Philipina Kiliaan (17 Jul 1843-28 Mar 1909)

National Archives in Den Haag (Netherlands), Studbook

‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archive 2.10.50, inventory number 366, folio 19552</p>

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3 Francoa George Fickel

————————————————–

Death:                   9 May 1906, Kedoe

Birth:                     23 May 1871, Soerakarta  (Mazaran)

Father:                   Gustaaf Jacob Fickel (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

Mother:                 Francina Philipina Kiliaan (17 Jul 1843-28 Mar 1909)

Fuselier bij het 3e depot bataljon

Bij besluit van 28 feb 1895 wegens ongeschiktheid ontslagen een gage toegestaan van 100 gulden.

Stamboek nummer  9421/30972

National Archives in Den Haag (Netherlands), Studbook ‘Oost-Indisch Boek’, Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archive 2.10.50, inventory number 370, folio 30972

Spouse:                 Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw

4 Children…

                              Francina Philipina (1897-26 Feb 1926)

                              Gustaaf Jacob (1 Apr 1899-24 Oct 1937)

                              Olga Frederika Agatha (1 Aug 1900-5 Sep 1931)

                              Christiaan Alexander Bernard (22 May 1902-25 Aug 1943)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.1 Francina Philipina Fickel

————————————————–

Birth:                     1897, Loemadjang

Death:                   26 Feb 1926, Soerabaja

Father:                   Francoa George Fickel (23 May 1871-9 May 1906)

Mother:                 Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw

Spouse:                 Franciscus Marinus Karel van Geffen (1887-)

Birth:                     1887, Amsterdam

Mother:                 Eva Johanna (-bef 1918)

Marriage:              22 May 1918, Soerabaja

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.2 Gustaaf Jacob Fickel

————————————————–

Birth:                     1 Apr 1899, Rembang

Death:                   24 Oct 1937, Batavia

Father:                   Francoa George Fickel (23 May 1871-9 May 1906)

Mother:                 Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw

National Archives in Den Haag (Netherlands), Stamkaarten Ministerie van Kolonien: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Nederlands-Indië, archive 2.10.36.21, inventory number 1

Erkende zoon. Huwde op 4 maart 1927 J. Corné. Was in 1937 hoofdagent van Politie. Op 27 april 1937 Failliet verklaard (Bataafs Nieuwblad van 4 mei 1937) Op 24 oktober 1937 overleden.

Spouse:                 Jeanne Antoinette Corne (3 Apr 1907-)

Birth:                     3 Apr 1907, Soerabaja

Father:                   Christiaan Corné (27 May 1881-30 Sep 1925)

Mother:                 Bong Kwie Ing alias Oei Kwie Nio (1890-bef 1931)

Marriage:              4 Mar 1927, Soerabaja

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.3 Olga Frederika Agatha Fickel

————————————————–

Birth:                     1 Aug 1900, Kedoe (Magalang)

Death:                   5 Sep 1931, Soerabaja

Father:                   Francoa George Fickel (23 May 1871-9 May 1906)

Mother:                 Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4 Christiaan Alexander Bernard Fickel

————————————————–

Birth:                     22 May 1902, Tjepoe – Kedoe (Magalang)

Death:                   25 Aug 1943, Thai POW Camp, Kuye village

Father:                   Francoa George Fickel (23 May 1871-9 May 1906)

Mother:                 Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw

Spouse:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

Birth:                     2 May 1912, Soerabaja

Death:                   3 Oct 1984, Den Haag

Father:                   Christiaan Corne (27 May 1881-30 Sep 1925)

Mother:                 Bong Kwie Ing alias Oei Kwie Nio (1890-bef 1931)

Marriage:              5 Feb 1931, Soerabaja

7 Children…

                              Anne Georgina (14 Jan 1932-25 Nov 1953)

                              Arnold Francis (22 Jan 1933-23 Jan 2009)

                              Richard Ludwig (5 May 1934-)

                              Louis Edmund (10 Jun 1935-12 Jul 1991)

                              Cesar (20 Jan 1937-)

                              Christina Roberta (31 May 1938-)

                              Robert Anthony (26 Nov 1940-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.1 Anne Georgina Fickel

————————————————–

Birth:                     14 Jan 1932, Soerabaja

Death:                   25 Nov 1953

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

Spouse:                 Oscar Jacobs (26 Mar 1915-)

Birth:                     26 Mar 1915, Tegal

Marriage:              14 Jan 1932

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.2 Arnold Francis Fickel

————————————————–

Birth:                     22 Jan 1933, Soerabaja

Death:                   23 Jan 2009

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.3 Richard Ludwig Fickel

————————————————–

Birth:                     5 May 1934, Soerabaja

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4 Louis Edmund Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Jun 1935, Soerabaja

Death:                   12 Jul 1991, Den Haag

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

Spouse:                 Florence Violetta de Ruyter de Wildt (4 Sep 1948-)

Birth:                     4 Sep 1948, Malang

Father:                   Willem Marie de Ruyter de Wildt (5 Jan 1910-)

Mother:                 Charlotte Marie Cornelia Janssen (1918-2001)

Marriage:              28 May 1965, Den Haag

2 Children…

                              Sergio (aft 1980-)

                              Virginia

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4.1 Sergio Fickel

————————————————–

Birth:                     aft 1980

Father:                   Louis Edmund Fickel (10 Jun 1935-12 Jul 1991)

Mother:                 Florence Violetta de Ruyter de Wildt (4 Sep 1948-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4.2 Virginia Fickel

————————————————–

Father:                   Louis Edmund Fickel (10 Jun 1935-12 Jul 1991)

Mother:                 Florence Violetta de Ruyter de Wildt (4 Sep 1948-)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.5 Cesar Fickel

————————————————–

Birth:                     20 Jan 1937, Soerabaja

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.6 Christina Roberta Fickel

————————————————–

Birth:                     31 May 1938, Soerabaja

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

Spouse:                 C. Schutz

1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.7 Robert Anthony Fickel

————————————————–

Birth:                     26 Nov 1940, Soerabaja

Father:                   Christiaan Alexander Bernard Fickel (22 May 1902-25 Aug 1943)

Mother:                 Josephine Corne (2 May 1912-3 Oct 1984)

Spouse:                 Wijnanda Eck, van

1.1.2.4.1.1a.2.5b Gustaaf Jacob Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Margaretha Elisabeth Doorn, van (22 Mar 1859-)

Birth:                     22 Mar 1859, Soerakarta

Father:                   Hendrik Doorn, van

Mother:                 Johanna Catharina Triebel (1828-8 Aug 1868)

2 Children…

                              Valentijn Guillois (22 May 1883-19 Jul 1914)

                              Maria Cleopatra (5 Oct 1886-)

Other spouses:      Francina Philipina Kiliaan, None

1.1.2.4.1.1a.2.5b.1 Valentijn Guillois Fickel

————————————————–

Birth:                     22 May 1883, Semarang

Death:                   19 Jul 1914, Semarang

Father:                   Gustaaf Jacob Fickel (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Doorn, van (22 Mar 1859-)

1.1.2.4.1.1a.2.5b.2 Maria Cleopatra Fickel

————————————————–

Birth:                     5 Oct 1886, Loemadjang

Father:                   Gustaaf Jacob Fickel (25 Jan 1838-30 Oct 1895)

Mother:                 Margaretha Elisabeth Doorn, van (22 Mar 1859-)

1.1.2.4.1.1a.2.5c Gustaaf Jacob Fickel* (See above)

————————————————–

Other spouses:      Francina Philipina Kiliaan, Margaretha Elisabeth Doorn, van

1.1.2.4.1.1a.3 Johannes Fickel

————————————————–

Birth:                     30 Dec 1799, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

1.1.2.4.1.1a.4 Johann Adam Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Dec 1800, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

1.1.2.4.1.1a.5 Anna Margaretha Fickel

————————————————–

Birth:                     17 Oct 1801, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Schmenger (26 Mar 1771-11 Feb 1804)

1.1.2.4.1.1b Johann Jacob Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Anna Catharina Heil (4 Dec 1770-1 Sep 1818)

Death:                   1 Sep 1818

Birth:                     4 Dec 1770, Crumstadt

Father:                   Stadian Heil (4 Jan 1737-)

Mother:                 Elisabetha Magdalena Wenner

Marriage:              5 Feb 1805, Goddelau

4 Children…

                              Elisabetha Catharina (22 Jan 1806-11 May 1851)

                              Margaretha Elisabetha (20 Aug 1807-)

                              Johann Ludwig (6 Jan 1809-)

                              Johann Christopph (9 Oct 1811-29 Mar 1815)

Other spouses:      Anna Margaretha Schmenger, Anna Margaretha Kraft

1.1.2.4.1.1b.1 Elisabetha Catharina Fickel

————————————————–

Death:                   11 May 1851, Goddelau

Birth:                     22 Jan 1806, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Catharina Heil (4 Dec 1770-1 Sep 1818)

1.1.2.4.1.1b.2 Margaretha Elisabetha Fickel

————————————————–

Birth:                     20 Aug 1807, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Catharina Heil (4 Dec 1770-1 Sep 1818)

1.1.2.4.1.1b.3 Johann Ludwig Fickel

————————————————–

Birth:                     6 Jan 1809, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Catharina Heil (4 Dec 1770-1 Sep 1818)

Spouse:                 Adolphine Sophie Friedericke MANGOLD (26 Dec 1817-27 Jan 1888)

Birth:                     26 Dec 1817, Darmstadt, Starkenburg, Hessen

Death:                   27 Jan 1888

Father:                   Carl F. Mangold (abt 1785-)

Mother:                 Henriette S. Wack (abt 1789-)

Marriage:              20 Dec 1845, Stadtpfarrei Evangelisch, Darmstadt, Starkenburg, Hesse-Darmstadt

1 Child…

                              Elisabeth Henriette Salome Adolphine (17 Oct 1846-)

1.1.2.4.1.1b.3.1 Elisabeth Henriette Salome Adolphine Fickel

————————————————–

Birth:                     17 Oct 1846

Father:                   Johann Ludwig Fickel (6 Jan 1809-)

Mother:                 Adolphine Sophie Friedericke MANGOLD (26 Dec 1817-27 Jan 1888)

1.1.2.4.1.1b.4 Johann Christopph Fickel

————————————————–

Death:                   29 Mar 1815, Goddelau

Birth:                     9 Oct 1811, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-BET DEC 1819 AND FEB 1820)

Mother:                 Anna Catharina Heil (4 Dec 1770-1 Sep 1818)

1.1.2.4.1.1c Johann Jacob Fickel* (See above)

————————————————–

Spouse:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

Death:                   2 Dec 1794

Birth:                     1758

Father:                   Johann Jost Kraft

Marriage:              7 Dec 1782, Goddelau

5 Children…

                              Anna Catharina (2 Feb 1784-9 Mar 1784)

                              Johann Conrad (4 Aug 1785-)

                              Anna Maria (8 Jun 1788-20 Feb 1791)

                              Anna Catharina (6 Aug 1789-)

                              Johann Georg (10 Dec 1790-)

Other spouses:      Anna Margaretha Schmenger, Anna Catharina Heil

1.1.2.4.1.1c.1 Anna Catharina Fickel

————————————————–

Birth:                     2 Feb 1784, Goddelau

Death:                   9 Mar 1784, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-between Dec 1819 and Feb 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

1.1.2.4.1.1c.2 Johann Conrad Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Aug 1785, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760- between 1819 and 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

1.1.2.4.1.1c.3 Anna Maria Fickel

————————————————–

Death:                   20 Feb 1791, Goddelau

Birth:                     8 Jun 1788, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-between Dec1819 and Feb 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

1.1.2.4.1.1c.4 Anna Catharina Fickel

————————————————–

Birth:                     6 Aug 1789, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-Between Dec 1819 and Feb 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

1.1.2.4.1.1c.5 Johann Georg Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Dec 1790, Goddelau

Father:                   Johann Jacob Fickel (25 Apr 1760-between Dec 1819 and Feb 1820)

Mother:                 Anna Margaretha Kraft (1758-2 Dec 1794)

1.1.2.4.1.2 Johannes Fickel

————————————————–

Birth:                     16 Sep 1762, Goddelau

Death:                   21 Sep 1762, Goddelau

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

1.1.2.4.1.3 Anna Dorothea Fickel

————————————————–

Death:                   9 Feb 1764, Goddelau

Birth:                     2 Feb 1764, Goddelau

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

1.1.2.4.1.4 Johannes Fickel

————————————————–

Death:                   3 Feb 1788, Goddelau

Birth:                     19 Mar 1765, Goddelau

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

1.1.2.4.1.5 Anna Maria Fickel

————————————————–

Birth:                     10 May 1768, Goddelau

Death:                   11 Jan 1773, Goddelau

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

1.1.2.4.1.6 Anna Margaretha Fickel

————————————————–

Death:                   15 Jan 1773, Goddelau

Birth:                     11 May 1771, Goddelau

Father:                   Johann Adam Fickel (8 Nov 1731-27 Nov 1771)

Mother:                 Anna Maria Schaffner (21 Apr 1735-15 Aug 1812)

1.1.2.4.2 Jacob Fickel

————————————————–

Birth:                     22 Aug 1733, Trebur

Death:                   25 Jun 1734, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.3 Johannes Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Apr 1735, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

Spouse:                 Elisabeth Agathe Möbus (4 Apr 1735-8 Dec 1767)

Birth:                     4 Apr 1735, Trebur

Death:                   8 Dec 1767, Trebur

Marriage:              8 Dec 1767, Trebur

1.1.2.4.4 Henrich Fickel

————————————————–

Birth:                     15 Oct 1737, Trebur

Death:                   12 Feb 1750, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.5 Fickel

————————————————–

Birth:                     29 Apr 1740, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.6 Amalie Fickel

————————————————–

Birth:                     30 Aug 1745, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.7 Elisabeth Margarethe Fickel

————————————————–

Birth:                     29 Aug 1748, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.8 Elisabeth Fickel

————————————————–

Birth:                     24 Aug 1751, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.9 Peter Fickel

————————————————–

Birth:                     4 Aug 1757, Trebur

Death:                   18 Jun 1780, Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.4.10 Dorothea Fickel

————————————————–

Birth:                     Trebur

Father:                   Johann Philip Fickel (4 Jul 1704-24 Mar 1769)

Mother:                 Anna Margaretha Lösch (9 Mar 1709-17 Feb 1761)

1.1.2.5 Hans Caspar Fickel

————————————————–

Birth:                     9 Sep 1707, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

1.1.2.6 Anna Catharina Fickel

————————————————–

Birth:                     24 Sep 1710, Trebur

Father:                   Wendel Fickel (2 Feb 1669-17 Feb 1731)

Mother:                 Barbara Vollhard (2 Sep 1673-20 Oct 1731)

1.1.3 Johann Friedrich Fickel  (Fückel)

————————————————–

Birth:                     9 Dec 1670, Trebur

Death:                   21 Feb 1671, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

1.1.4 Margaretha Fickel

————————————————–

Birth:                     10 Dec 1671, Trebur

Death:                   25 Sep 1673, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

1.1.5 Anton Fickel  (Fückel)

————————————————–

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

Spouse:                 Anna Elisabeth Rass

Birth:                     Trebur

Marriage:              25 Feb 1689, Trebur, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

3 Children…

                              Anna Elisabetha (15 Nov 1689-)

                              Anna Catharina (25 Aug 1692-)

                              Johann Daniel (9 Jan 1710-21 Jul 1798)

1.1.5.1 Anna Elisabetha Fickel

————————————————–

Birth:                     15 Nov 1689, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel)

Mother:                 Anna Elisabeth Rass

1.1.5.2 Anna Catharina Fickel

————————————————–

Birth:                     25 Aug 1692, Trebur

Father:                   Anton Fickel  (Fückel)

Mother:                 Anna Elisabeth Rass

1.1.5.3 Johann Daniel Fickel (Fückel)

————————————————–

Birth:                     9 Jan 1710, Trebur

Death:                   21 Jul 1798, Leeheim

Burial:                   Leeheim

Father:                   Anton Fickel  (Fückel)

Mother:                 Anna Elisabeth Rass

Spouse:                 Anna Catharina Späth (21 Feb 1703-30 Jan 1764)

Birth:                     21 Feb 1703, Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Death:                   30 Jan 1764, Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Marriage:              24 Feb 1735, Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

1 Child…

                              Anna Margarethe (27 Aug 1743-30 Mar 1804)

1.1.5.3.1 Anna Margarethe Fickel

————————————————–

Birth:                     27 Aug 1743, Leeheim, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Death:                   30 Mar 1804, Erfelden, Groß-Gerau, Hessen, Deutschland

Father:                   Johann Daniel Fickel (Fückel) (9 Jan 1710-21 Jul 1798)

Mother:                 Anna Catharina Späth (21 Feb 1703-30 Jan 1764)

1.1.6 Andreas Fickel (Fückel)

————————————————–

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

1.1.7 Jacob Fickel  (Fückel)

————————————————–

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

Spouse:                 Anna Christina Weller

Birth:                     Trebur

Death:                   Trebur

Marriage:              31 May 1707, Trebur

1.1.8 Quirin Fickel

————————————————–

Father:                   Hans Caspar Fickel  (Fückel) (28 Jan 1641-1671)

Mother:                 Katharina Vollhard (26 Mar 1649-10 Jan 1692)

1.2 Johann Daniel Fickel (Fückel)

————————————————–

Birth:                     25 Aug 1644, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel (Fückel) (1602-26 Sep 1677)

Mother:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

1.3 Elisabeth Fickel (Fückel)

————————————————–

Birth:                     21 Aug 1646, Trebur

Death:                   Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel (Fückel) (1602-26 Sep 1677)

Mother:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

Spouse:                 Philipp Ludwig Vollhard

Birth:                     Trebur

Death:                   Trebur

Marriage:              30 Apr 1667, Trebur

1.4 Agathe Fickel (Fückel)

————————————————–

Birth:                     6 Apr 1649, Trebur

Death:                   10 Feb 1731, Trebur

Father:                   Hans Caspar Fickel (Fückel) (1602-26 Sep 1677)

Mother:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

Spouse:                 Johann Christopph Friederich Ewald (17 Apr 1642-1715)

Death:                   1715, Trebur

Birth:                     17 Apr 1642, Trebur

Father:                   Christian Ewald (1612-19 Jul 1679)

Mother:                 Ottilie Hermann (28 Dec 1613-31 May 1656)

Marriage:              23 Jan 1671, Trebur

3 Children…

                              Nicolaus

                              Johann Friedrich (23 Nov 1680-21 Dec 1732)

                              Anna Catharina

1.4.1 Nicolaus Ewald

————————————————–

Father:                   Johann Christopph Friederich Ewald (17 Apr 1642-1715)

Mother:                 Agathe Fickel (Fückel) (6 Apr 1649-10 Feb 1731)

1.4.2 Johann Friedrich Ewald

————————————————–

Birth:                     23 Nov 1680, Trebur

Death:                   21 Dec 1732

Father:                   Johann Christopph Friederich Ewald (17 Apr 1642-1715)

Mother:                 Agathe Fickel (Fückel) (6 Apr 1649-10 Feb 1731)

Spouse:                 Otilia Hill (26 Mar 1683-4 Apr 1749)

Death:                   4 Apr 1749, Trebur

Birth:                     26 Mar 1683, Trebur

Father:                   Anthony Hill (27 Aug 1652-)

Mother:                 Margaretha Roth (5 Jun 1650-10 Dec 1693)

Marriage:              1716, Trebur

2 Children…

                              Johannes (28 Jul 1711-8 FEB 1747/48)

                              Johann Henrich (13 MAR 1715/16-17 Mar 1793)

1.4.2.1 Johannes Ewald

————————————————–

Birth:                     28 Jul 1711, Trebur

Death:                   8 FEB 1747/48, Trebur

Father:                   Johann Friedrich Ewald (23 Nov 1680-21 Dec 1732)

Mother:                 Otilia Hill (26 Mar 1683-4 Apr 1749)

1.4.2.2 Johann Henrich Ewald

————————————————–

Birth:                     13 MAR 1715/16, Trebur

Death:                   17 Mar 1793

Father:                   Johann Friedrich Ewald (23 Nov 1680-21 Dec 1732)

Mother:                 Otilia Hill (26 Mar 1683-4 Apr 1749)

1.4.3 Anna Catharina EWALD

————————————————–

Father:                   Johann Christopph Friederich Ewald (17 Apr 1642-1715)

Mother:                 Agathe Fickel (Fückel) (6 Apr 1649-10 Feb 1731)

Spouse:                 Johann Philip Kraft

1.5 Anna Katharina Fickel

————————————————–

Birth:                     5 Feb 1656, Trebur, Hessen, Germany

Death:                   7 Jan 1729, Trebur, Hessen, Germany

Burial:                   8 Jan 1729, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Hans Caspar Fickel (Fückel) (1602-26 Sep 1677)

Mother:                 Agatha Graff (26 Jun 1616-11 Mar 1682)

Spouse:                 Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Birth:                     17 Jun 1652, Trebur, Hessen, Germany

Father:                   Peter Scherer (1614-1694)

Mother:                 Katharina Hill (6 Mar 1613-4 Jan 1674)

Marriage:              8 May 1677, Trebur, Hessen, Germany

7 Children…

                              Elisabetha (29 Aug 1680-28 Apr 1768)

                              Antonius (8 Feb 1693-)

                              Johann Jacob (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

                              Johann Friedrich

                              Christian

                              Johann Daniel

                              Christina

1.5.1 Elisabetha Scherer

————————————————–

Death:                   28 Apr 1768

Birth:                     29 Aug 1680, Trebur

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

Spouse:                 Peter Daum (6 Oct 1677-)

Birth:                     6 Oct 1677, Trebur

2 Children…

                              Anna Maria (1705-1781)

                              Heinrich (1707-1761)

1.5.1.1 Anna Maria Daum

————————————————–

Birth:                     1705

Death:                   1781

Father:                   Peter Daum (6 Oct 1677-)

Mother:                 Elisabetha Scherer (29 Aug 1680-28 Apr 1768)

1.5.1.2 Heinrich Daum

————————————————–

Birth:                     1707

Death:                   1761

Father:                   Peter Daum (6 Oct 1677-)

Mother:                 Elisabetha Scherer (29 Aug 1680-28 Apr 1768)

1.5.2 Antonius Scherer

————————————————–

Birth:                     8 Feb 1693, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

1.5.3 Johann Jacob Scherer

————————————————–

Birth:                     1 Jan 1696, Trebur, Hessen, Germany

Death:                   10 Jan 1754

Burial:                   11 Jan 1754, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

Spouse:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

Birth:                     14 Jan 1701, Trebur, Hessen, Germany

Death:                   20 Apr 1748, Trebur, Hessen, Germany

Marriage:              13 Feb 1721, Trebur, Hessen, Germany

6 Children…

                              Philipp (24 Dec 1722-)

                              Johann Peter (22 Nov 1724-)

                              Johann Henrich (7 Nov 1729-)

                              Johann Christian (17 Sep 1731-)

                              Anna Rosina (15 Aug 1736-5 Oct 1804)

                              Johann Henrich (17 Jun 1742-)

1.5.3.1 Philipp Scherer

————————————————–

Birth:                     24 Dec 1722, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

1.5.3.2 Johann Peter Scherer

————————————————–

Birth:                     22 Nov 1724, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

1.5.3.3 Johann Henrich Scherer

————————————————–

Birth:                     7 Nov 1729, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

1.5.3.4 Johann Christian Scherer

————————————————–

Birth:                     17 Sep 1731, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

1.5.3.5 Anna Rosina SCHERER

————————————————–

Birth:                     15 Aug 1736, Trebur, Starkenburg, Hessen

Death:                   5 Oct 1804, Berkbach Hessen

Burial:                   7 Oct 1804, Berkach, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

Spouse:                 Johann Christof Lochmann (23 Sep 1733-15 Sep 1819)

Birth:                     23 Sep 1733, Berkach, Starkenburg, Hessen

Death:                   15 Sep 1819, Berkach, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Wendel Lochmann (31 Jul 1702-7 Mar 1759)

Mother:                 Anna Catharina (24 Jan 1707-29 Mar 1759)

Marriage:              23 Jul 1765, Berkach, Starkenburg, Hessen

1.5.3.6 Johann Henrich Scherer

————————————————–

Birth:                     17 Jun 1742, Trebur, Starkenburg, Hessen

Father:                   Johann Jacob Scherer (1 Jan 1696-10 Jan 1754)

Mother:                 Anna Maria RAAS (14 Jan 1701-20 Apr 1748)

1.5.4 Johann Friedrich Scherer

————————————————–

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

1.5.5 Christian Scherer

————————————————–

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

1.5.6 Johann Daniel Scherer

————————————————–

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

1.5.7 Christina Scherer

————————————————–

Father:                   Hans Peter Scherer (17 Jun 1652-)

Mother:                 Anna Katharina Fickel (5 Feb 1656-7 Jan 1729)

Index

      Anna Catharina                                             parent of spouse of 1.5.3.5

      Bong Kwie Ing alias Oei Kwie Nio                   parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.2

      Christel Agathe                                             1.1.1.3.4.1.1.2.2.1.1

      Eva Johanna                                                 parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.1

      Jean Fredrika                                                1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.1

      Katharina Struth                                            spouse of 1.1.1.1.2.2.1

      Kunz                                                           spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.1.1

      Margarete Elisabeth                                       spouse of 1.1.1.1.3.1.2

      Roos Minah Kaminan                                     spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a

      Tan San Hien                                                spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.1

      Toeminah of Katidjah Inlandse vrouw               spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3

Arensdorff

      Carolina Frederika                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a

Arnold

      Anna Margarethe                                           parent of spouse of 1.1.2.1.3

Bauermann

      Chrisoph Frans                                              spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

      Thomas                                                       parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

Becker

      Magdalena                                                   spouse of 1.1.1.1.2.2

Bender

      Elize                                                           spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.2

Bergmans

      Eveline Bertha                                              parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1

      Pauline Adolphine                                         spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.4

      Pieter Karel                                                  parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.4

Biebel

      Anna Margaretha                                           spouse of 1.1.1.1.2.4.1.4

Boer

      Albert                                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1

      Irene Harriet Elisa                                         spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1

BOESSEN

      P.H.                                                            spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.5

Böhle

      Erwin                                                          spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

      Maud                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b.1

      Paul                                                            parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

Bonn

      Heinrich                                                      spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.4

Boreel

      Gustave                                                       spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

      Hendrik Steven Gustaaf                                  parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

Breijman

      Johanna Josephine                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

BROERS

      J.R.                                                             spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.4

Christel

      Elize                                                           spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.1

Coenraad

      Aldophine Henriete                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b.1

Corne

      Christiaan                                                    parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.2

      Jeanne Antoinette                                          spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.2

      Josephine                                                     spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4

Croes, de la

      Betty Florine                                                parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

Daum

      Anna Elisabethe                                            spouse of 1.1.1.3.3a.1.1.1

      Anna Maria                                                  1.5.1.1

      Christiaan                                                    parent of spouse of 1.1.1.3.3a

      Heinrich                                                      1.5.1.2

      Peter                                                           spouse of 1.5.1

      Sybille                                                         spouse of 1.1.1.3.3a

Deuning

      Sara Maria                                                   parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

Dijkstra

      A.H.                                                            spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.1

Donselaar

      Suzanna Mathilda                                          parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2

Doorn, van

      Hendrik                                                       parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

      Margaretha Elisabeth                                     spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

Eck, van

      Wijnanda                                                     spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.7

Ehrhard

      Walburga                                                     parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.2

Engel

      Johann Jacob                                                parent of spouse of 1.1.1.3.4

      Margarethe                                                   spouse of 1.1.1.3.3a.1

      Otillia                                                         spouse of 1.1.1.3.4

Erpecum, VAN

      Ellen Frieda                                                  1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.1

      Karel                                                           parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a

      Stella Leonie                                                1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2

      Willem                                                        spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a

EWALD

      Anna Catharina                                             1.4.3

      Christian                                                      parent of spouse of 1.4

      Johan Nicolaus                                              parent of spouse of 1.1.1.3.8

      Johann Christopph Friederich                          spouse of 1.4

      Johann Friedrich                                           1.4.2

      Johann Henrich                                             1.4.2.2

      Johannes                                                      parent of spouse of 1.1.1.1.2.4.1

      Johannes                                                      1.4.2.1

      Katharina                                                     parent of spouse of 1.1.1.3.4.1

      Katharina Margaretha                                     spouse of 1.1.1.1.2.4.1

      Nicolaus                                                      1.4.1

F

      Oscar                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.1

      Yvo                                                            1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.3

F.

      Ewan                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1.2

Fickel

      UNNAMED                                                 1.1.2.4.5

      Ade                                                            1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1

      Amalie                                                        1.1.2.4.6

      Anna Barbara                                               1.1.2.4.1.1a.1

      Anna Catharina                                             1.1.5.2

      Anna Catharina                                             1.1.2.6

      Anna Catharina                                             1.1.2.4.1.1c.1

      Anna Catharina                                             1.1.2.4.1.1c.4

      Anna Dorothea                                              1.1.2.4.1.3

      Anna Elisabeth                                              1.1.1.3.4.3

      Anna Elisabetha                                            1.1.5.1

      Anna Katharina                                             1.5

      Anna Katharina                                             1.1.1.3.4.2

      Anna Margaretha                                           1.1.2.4.1.6

      Anna Margaretha                                           1.1.2.4.1.1a.5

      Anna Margarethe                                           1.1.5.3.1

      Anna Margarethe                                           1.1.1.3.5

      Anna Mari                                                   1.1.1.1.2.3

      Anna Maria                                                  1.1.1.3.4.1.6

      Anna Maria                                                  1.1.2.4.1.5

      Anna Maria                                                  1.1.2.4.1.1c.3

      Anne Georgina                                              1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.1

      Arnold Francis                                              1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.2

      Arthur                                                         1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1

      August Bastiaan                                            1.1.2.4.1.1a.2.5a.1

      Augusta Bertha Theodora                                1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.2

      Augustus Andreas                                         1.1.2.4.1.1a.2.4

      Cesar                                                          1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.5

      Cesar Douglas                                              1.1.2.4.1.1a.2.5a.2

      Christiaan Alexander Bernard                          1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4

      Christina Roberta                                          1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.6

      Christine                                                      1.1.2.1.3.5

      Conrad                                                        1.1.2.1.3.2

      Dorothea                                                      1.1.2.4.10

      Elisabeth                                                      1.1.1.3.7

      Elisabeth                                                      1.1.2.1.1

      Elisabeth                                                      1.1.2.4.8

      Elisabeth                                                      1.1.1.1.2.4.1.1

      Elisabeth Henriette Salome Adolphine               1.1.2.4.1.1b.3.1

      Elisabeth Margarethe                                     1.1.1.3.4.1.5

      Elisabeth Margarethe                                     1.1.2.1.6

      Elisabeth Margarethe                                     1.1.2.4.7

      Elisabetha Catharina                                      1.1.2.4.1.1b.1

      Elize                                                           1.1.1.3.4.1.1.2.2.4

      Elvira Henriette                                             1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

      Francina Eugenie Juliana                                1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1

      Francina Josephina Eleonora                           1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a

      Francina Philipina                                         1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.1

      Francoa George                                             1.1.2.4.1.1a.2.5a.3

      Frederik Hendrik                                           1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.4

      Friederich                                                    1.1.1.3.4.1.2

      Friedrich                                                      1.1.2.1.3.4

      Gustaaf Jacob                                               1.1.2.4.1.1a.2.5a

      Gustaaf Jacob                                               1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.2

      Hans Caspar                                                 1.1.2.5

      Hendrik Philip                                              1.1.2.4.1.1a.2.1.1a

      Henrich                                                       1.1.2.4.4

      Jacob                                                          1.1.2.4.2

      Jacob                                                          1.1.2.4.1.1a.2

      Johann Adam                                                1.1.2.4.1

      Johann Adam                                                1.1.2.4.1.1a.4

      Johann Andreas                                             1.1.2.1.3

      Johann Christian                                           1.1.1.3.2

      Johann Christopph                                         1.1.2.4.1.1b.4

      Johann Conrad                                              1.1.2.4.1.1c.2

      Johann Georg                                               1.1.2.4.1.1c.5

      Johann Jacob                                                1.1.2.3

      Johann Jacob                                                1.1.2.4.1.1a

      Johann Ludwig                                             1.1.2.4.1.1b.3

      Johann Peter                                                 1.1.2.1

      Johann Peter                                                 1.1.2.1.2

      Johann Philip                                                1.1.2.4

      Johanna Dorothea                                          1.1.2.4.1.1a.2.1

      Johanna Dorothea Frederika Carolina                1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1

      Johanna Helena                                             1.1.2.4.1.1a.2.2

      Johannes                                                      1.1.2.4.3

      Johannes                                                      1.1.2.4.1.2

      Johannes                                                      1.1.2.4.1.4

      Johannes                                                      1.1.2.4.1.1a.3

      Johannes Arend                                             1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2

      Johannes Arend                                             1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.2

      Juliana Margaretha                                        1.1.2.4.1.1a.2.3

      Katharina                                                     1.1.1.3.4.5

      Kristine                                                       1.1.2.1.5

      Louis Edmund                                              1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4

      Luwig                                                         1.1.1.3.4.1.3

      Mararethe Elisabeth                                       1.1.1.3.4.1.4

      Margarete Barbara                                         1.1.2.1.3.1

      Margaretha                                                   1.1.4

      Margaretha                                                   1.1.2.2

      Margaretha Barbara                                       1.1.2.1.4

      Margaretha Elisabetha                                    1.1.2.4.1.1b.2

      Margarethe                                                   1.1.1.3.4.4

      Maria Cleopatra                                            1.1.2.4.1.1a.2.5b.2

      Nelly                                                           1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

      Olga Frederika Agatha                                   1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.3

      Olga Frieda Agatha                                        1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.4

      Peter                                                           1.1.2.4.9

      Peter                                                           1.1.2.1.3.3

      Private                                                         1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.2

      Quirin                                                         1.1.8

      Richard Ludwig                                            1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.3

      Robert Anthony                                            1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.7

      Rudolf Arthur                                               1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3

      Sergio                                                         1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4.1

      Valentijn Guillois                                          1.1.2.4.1.1a.2.5b.1

      Virginia                                                       1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4.2

      Wendel                                                        1.1.2

Fickel  (Fückel)

      Anton                                                          1.1.5

      Anton                                                          1.1.1.3

      Hans Caspar                                                 1.1

      Hans Caspar                                                 1.1.1

      Jacob                                                          1.1.7

      Johann Friedrich                                           1.1.3

fickel (Fückel)

      Agathe                                                        1.4

      Andreas                                                       1.1.6

      Elisabeth                                                      1.3

      Hans Caspar                                                 1

      Johann Adam                                                1.1.1.2

      Johann Daniel                                               1.2

      Johann Daniel                                               1.1.5.3

      Johannes                                                      1.1.1.2.1

Fückel

      Adam                                                          1.1.1.1.1

      Anna Maria                                                  1.1.1.3.3a.3

      Anna Maria                                                  1.1.1.1.4

      Anton                                                          1.1.1.3.3a.2

      Anton                                                          1.1.1.3.3a.1.1

      Christian                                                      1.1.1.1.2.2

      Christian                                                      1.1.1.1.3.1.1

      Christian                                                      1.1.1.1.3.1.2.1

      Christine                                                      1.1.1.3.4.1.1.2.5

      Chrstian                                                       1.1.1.3.4.1.1.2.2.2

      Elisabeth Dorothea                                        1.1.1.1.2.4.1.4.3

      Friederich                                                    1.1.1.1.3

      Friederich                                                    1.1.1.1.3.1.2

      Friederich                                                    1.1.1.1.3.1.2.2

      Friederich Heinrich                                        1.1.1.3.4.1.1.2.2.1

      Fritz                                                            1.1.1.3.4.1.1.2.3

      Georg Heinrich                                             1.1.1.1.2.2.1

      Georg Heinrich                                             1.1.1.1.2.4.1

      George                                                        1.1.1.3.4.1.1.2.2.3

      George Frederich                                           1.1.1.3.4.1.1.2.2

      Heinrich                                                      1.1.1.3.6

      Heinrich                                                      1.1.1.3.3a.1

      Heinrich                                                      1.1.1.3.3a.1.1.1

      Heinrich                                                      1.1.1.3.3a.1.1.1.1

      Jacob Wilhelm                                              1.1.1.3.4.1.1.2.1

      Johan Heinrich                                              1.1.1.3.3a.1.1.1.1.1

      Johan Valentin                                              1.1.1.1.2.1

      Johann Christiaan                                          1.1.1.3.8

      Johann Christiaan                                          1.1.1.1

      Johann Christiaan                                          1.1.1.3.4.1

      Johann Friederich                                          1.1.1.3.3a

      Johann Friedrich                                           1.1.1.1.3.1

      Johann Friedrich                                           1.1.1.3.4.1.1.2

      Johann Heinrich                                            1.1.1.3.1

      Johann Jacob                                                1.1.1.1.2

      Johann Peter                                                 1.1.1.1.2.4

      Johannes                                                      1.1.1.1.2.4.1.4.1

      Johannes                                                      1.1.1.3.4

      Johannes                                                      1.1.1.3.4.1.1

      Johannes                                                      1.1.1.1.2.4.1.3

      Kurt                                                            1.1.1.3.3a.1.1.1.1.1.1

      Margarete Elisabeth                                       1.1.1.3.4.1.1.3

      Margarete Elisabeth                                       1.1.1.3.8.1

      Margarethe                                                   1.1.1.3.4.1.1.2.4

      Peter                                                           1.1.1.1.2.4.1.2

      Philip Michael                                              1.1.1.1.2.4.1.4.2

      Zacharias                                                     1.1.1.3.4.1.1.1

      Zacharias                                                     1.1.1.1.2.4.1.4

GEFFEN, VAN

      Franciscus Marinus Karel                               spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.1

GINTER

      Catharina                                                     parent of spouse of 1

Graff

      Agatha                                                        spouse of 1

      Georg                                                          parent of spouse of 1

Gronemeier

      Friederich Wilhelm                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

      Friederich Wilhelm                                        spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

Heil

      Anna Catharina                                             spouse of 1.1.2.4.1.1a

      Stadian                                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a

Hermann

      Ottilie                                                         parent of spouse of 1.4

Hill

      Anthony                                                      parent of spouse of 1.4.2

      Katharina                                                     parent of spouse of 1.5

      Otilia                                                          spouse of 1.4.2

Hillebrandt

      Elvira Henriette                                             spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2

      Willem Frederik                                            parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2

Hoezoo

      Andries                                                       1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.3

      Caroline                                                      1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.1

      Herman Adriaan                                            1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.4

      Johannes                                                      spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1

      Louise                                                         1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.5

      Robert Johan                                                1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.6

      Trude                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

      Wessel                                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1

Hooper

      August                                                        spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.2

Horsfil

      Johanna Christina                                          parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2

Hulsbergen

      Christiaan                                                    parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3

      Johanna Gerdina                                           spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3

Hulsthoff

      Armand Victor Adriaan                                  spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

      Berbardina Eveline Victorine                           1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.2

      Dorothea Elisabeth                                        1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.4

      Jan Frederik Hendrik                                      1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.1

      Jan Pieter Bernadus                                       parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

      Victor Eddy Ferdinand                                   1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3

      Willem Victor                                               1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3.1

Jacobi

      Elisabeth                                                      spouse of 1.1.1.3.3a.1.1.1.1

Jacobs

      Oscar                                                          spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.1

Janssen

      Charlotte Marie Cornelia                                parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4

Kahlbach

      Anna Christine                                              spouse of 1.1.1.2

      Johannes                                                      parent of spouse of 1.1.1.2

Kahlenberg

      Maria Elisabeth                                             spouse of 1.1.1.3.3a.1.1

KERGER

      Edith I.                                                        spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.3

Kiliaan

      Caspar Diederik                                            parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

      Francina Philipina                                         spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

Kirschner

      Maria Dorothea                                             parent of spouse of 1.1.2.4.1

Klerks

      Carolina Geertruide                                       parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1

Köhler

      Anna Catharina                                             spouse of 1.1.1.3.3a

Kolb

      Margarethe Elisabeth                                     spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.3

Kraft

      Anna Katherina                                             parent of spouse of 1.1.1.3

      Anna Margaretha                                           spouse of 1.1.2.4.1.1a

      Johann Jost                                                   parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a

      Johann Philip                                                spouse of 1.4.3

      Kristine                                                       spouse of 1.1.1.1.3.1

Krebs

      Margarete Elisabeth                                       parent of spouse of 1.1.1.3.8

LAER, VAN

      A. A.                                                           spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.2

Leunk

      Johanna Gerdina                                           parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3

Liam

      Then (A)                                                      parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3

Ligten, van

      Jelline Theophine                                          parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1a

Lochmann

      Johann Christof                                             spouse of 1.5.3.5

      Johann Wendel                                             parent of spouse of 1.5.3.5

Lösch

      Anna Margaretha                                           spouse of 1.1.2.4

      Johann Martin                                               parent of spouse of 1.1.2.4

      Margaretha                                                   spouse of 1.1.1

      Quirin                                                         parent of spouse of 1.1.1

MANGOLD

      Adolphine Sophie Friedericke                          spouse of 1.1.2.4.1.1b.3

      Carl F.                                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1b.3

Markkiebel

      Anna                                                           parent of spouse of 1.1.1

Maronieer

      Frans                                                           1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.2.1

Maronier

      Francicus Adreanus                                       spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.2

      Isac Anne                                                     parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1

      Jan Hendrik                                                  spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1

      Jan Hendrik                                                  1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1

      Jan Hendrik                                                  1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.2

Maser

      Ottilia                                                         parent of spouse of 1.1.2.4

May

      Friedrich Wilhelm                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3

      Louise (Wies)                                               spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3b.3

Meert

      Maria Pauwlona                                            parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1

Mees

      Anna Catharina                                             parent of spouse of 1.1.1.3.4

      Elisabeth                                                      spouse of 1.1.1.1.3

Meijer

      Geertruida Susanna                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.4

Michels

      Constance Charlotte                                       parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

Mittelhauser

      Christine Juliana Elenore                                spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1

      Lodewijk Hendrik                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1

Möbus

      Elisabeth Agathe                                           spouse of 1.1.2.4.3

Muller

      Frans                                                           parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.2

      Fridolin                                                       spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.2

N.

      N.                                                               spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1

Nos

      Jack Eduard                                                  spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b.1

      Karel Eduard                                                parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.1b.1

PFUNDSTEIN

      Anna Catharina                                             parent of spouse of 1.1.2.1

Post

      Louwra                                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.2.3.1

Raas

      Anna Elisabetha                                            spouse of 1.1.1.1

      Anna Maria                                                  spouse of 1.5.3

      Elisabeth                                                      spouse of 1.1.1.1.2

      Margarethe Elisabeth                                     spouse of 1.1.1.1.2.4

Rass

      Anna Elisabeth                                              spouse of 1.1.5

Rödner

      Katharina                                                     parent of spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.1

Rooy, van

      Christel Maria Stella                                      1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.1

      Frans Peter Marie                                          1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.2

      W. Th. M                                                     spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2

      Wim                                                           1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a.2.3

Roth

      Anna Christina                                              spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2

      Dorothea                                                      spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.1

      Elisabeth Agathe                                           spouse of 1.1.1.3.4.1.1

      Heinrich                                                      parent of spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2.1

      Margaretha                                                   parent of spouse of 1.4.2

      Margarethe Elisabeth                                     spouse of 1.1.1.3.4.1.1.2.2

Ruyter de Wildt

      Florence Violetta (de)                                    spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4

      Willem Marie (de)                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.4

Schaffner

      Anna Maria                                                  spouse of 1.1.2.4.1

      Elisabetha Catharina                                      parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a

      Johann Wilhelm                                            parent of spouse of 1.1.2.4.1

Schemenger

      Johann Balthasar                                           parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a

SCHERER

      Anna Rosina                                                 1.5.3.5

      Antonius                                                      1.5.2

      Barbara                                                       parent of spouse of 1.1.1.3.3a

      Christian                                                      1.5.5

      Christina                                                      1.5.7

      Elisabetha                                                    1.5.1

      Hans Peter                                                   spouse of 1.5

      Johann Christian                                           1.5.3.4

      Johann Daniel                                               1.5.6

      Johann Friedrich                                           1.5.4

      Johann Henrich                                             1.5.3.3

      Johann Henrich                                             1.5.3.6

      Johann Jacob                                                1.5.3

      Johann Peter                                                 1.5.3.2

      Maria Magdalena                                          spouse of 1.1.1.3.3a.1.1.1.1.1

      Peter                                                           parent of spouse of 1.5

      Philipp                                                        1.5.3.1

Schickendanz

      Anna Christine                                              spouse of 1.1.2.1

SCHIKCKENDANSS

      Jacob                                                          parent of spouse of 1.1.2.1

Schmenger

      Anna Margaretha                                           spouse of 1.1.2.4.1.1a

Scholte

      Felice Constance                                           1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3b.1

      Felix Constantijn                                           spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a

Schrodt

      Jacob                                                          parent of spouse of 1.1.2.1.3

Schroth

      Anna Katharina                                             spouse of 1.1.2.1.3

Schultheiß

      Johannes                                                      parent of spouse of 1.1.1.3

      Margaretha Elisabeth                                     spouse of 1.1.1.3

Schultz

      Henriette                                                      spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1

SCHUTZ

      C.                                                               spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.3.4.6

Schwedersky

      Johan Hendrik                                              1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2c.1

      Karl Heinrich                                                spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.1.2a

Späth

      Anna Catharina                                             spouse of 1.1.5.3

Steinziek

      Maria Elisabeth                                             parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1

T

      Peggy                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.1.1

Topp

      Augustine                                                    1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.2

      Carl Ulrich                                                   1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.3

      Eveline                                                        1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.5

      Jack                                                            1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.4

      Jacobus Johannes Frederich Gustav                  parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1

      John Frederich                                              spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1

      Paula                                                           1.1.2.4.1.1a.2.1.1b.1.1

Townsend

      Letitia Wilhelmine                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.3a

Triebel

      Johanna Catharina                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a

      Johanna Dorothea                                          spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a

      Johannes Adrianus                                         parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a

      Maria Elisabeth                                             spouse of 1.1.2.4.1.1a.2

      Philip David                                                 parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2

Vogler

      UNNAMED                                                 spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.5a.1.1.1.2

Volhard

      Anna Margarethe                                           spouse of 1.1.1.3.4.1.2

Vollhard

      Anna Barbara                                               parent of spouse of 1.1.1.1.2.4.1

      Barbara                                                       spouse of 1.1.2

      Johannes                                                      parent of spouse of 1.1.2

      Katharina                                                     spouse of 1.1

      Philipp Ludwig                                             spouse of 1.3

Wack

      Henriette S.                                                  parent of spouse of 1.1.2.4.1.1b.3

Waworoentoe

      Wilhelmina                                                  parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

Weijdemuller

      Charles Cornelis Christiaan (Tjalie)                  spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

      Corry Frederika                                             1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.2

      Frits                                                            1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.3

      Joost                                                           parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

      Judith                                                          1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a.1

Weller

      Anna Christina                                              spouse of 1.1.7

Wenner

      Elisabetha Magdalena                                    parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a

Willemse

      Charlotte Elisabeth                                        parent of spouse of 1.1.2.4.1.1a.2.1.1a.3a

Winn

      Anna Christina                                              parent of spouse of 1.1.1.2

Wirt

      Catharina                                                     parent of spouse of 1.1.2